ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา นางสาววาสนา ต่างใจ

ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรธารวิทยา มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรธารวิทยา 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรธารวิทยา ที่ได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนฝึกกับหลังฝึก และ3) เพื่อประเมินความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรธารวิทยา

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรธารวิทยา อำเภอเวียงสา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ในภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 14 คน จาก 1 ห้องเรียน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 เล่ม รวม 49 แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความ พึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรธารวิทยา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษา

1. แบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรธารวิทยา

มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.96/80.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/ 80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนด้วยแบบฝึก

พัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกพัฒนาทักษะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนไตรธารวิทยา เฉลี่ยเท่ากับ 4.55 ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

กิตติกรรมประกาศ

การศึกษาค้นคว้าเพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ได้รับความอนุเคราะห์จาก นายสุพัฒน์ แสนวงศ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

นางพสชนันท์ ขันคำนันต๊ะ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน นางวันเพ็ญ จินะแปง ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน้ำอูน อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน นางสุทธิพร ทนันไชย ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน และนางฉวี เรืองการินทร์ ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านเปา อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

นอกจากนี้ผู้ศึกษาขอขอบคุณคณะครูโรงเรียนบ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)

โรงเรียนบ้านสถานและโรงเรียนบ้านนา ที่ได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ศึกษาในการทดลองหาคุณภาพเครื่องมือในการศึกษาค้นคว้าขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนที่มีส่วนร่วมและช่วยเหลือในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ทำให้ผู้ศึกษาได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์จากการดำเนินการศึกษาค้นคว้า และทำให้การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยสำเร็จลุล่วงด้วยดี

นางสาวกัญญาพิชญ์ ใจบุญภักดีพันธ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ก

กิตติกรรมประกาศ ข

สารบัญ ค

สารบัญตาราง ง

บทที่ 1 บทนำ 1

ความเป็นมาและความสำคัญ 1

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 3

สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 3

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 4

นิยามศัพท์เฉพาะ 6

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 7

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 8

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

8

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน 25

การจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญตามแนวทางปฏิรูป

การเรียนรู้

31

แบบฝึกเสริมทักษะ 36

จิตวิทยาการจัดการเรียนการสอนภาษา 40

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 43

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 45

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 48

บทที่ 3 วิธีดำเนินการศึกษาค้นคว้า 51

กลุ่มเป้าหมาย 51

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 51

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ 52

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 57

ขั้นตอนในการศึกษาค้นคว้า 58

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 59

บทที่ 4 สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 63

การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 63

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาค้นคว้า 64

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 71

วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 71

สมมติฐานในการศึกษาค้นคว้า 71

ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า 72

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 74

สรุปผลการศึกษาค้นคว้า 74

อภิปรายผลการศึกษาค้นคว้า 75

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้ 78

ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป 78

บรรณานุกรม 80

ภาคผนวก 84

ภาคผนวก ก. รายนามผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือในการศึกษา

85

ภาคผนวก ข. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา และการหาค่าความสอดคล้อง

ของเครื่องมือ

96

ภาคผนวก ค. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดำเนินงาน 143

ภาคผนวก ง. เอกสารที่เกี่ยวข้อง และการเผยแพร่ผลงาน 158

ประวัติผู้ศึกษา 184

สารบัญตาราง

ตาราง หน้า

1 ระยะเวลาในการทดลองสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ 52

2 แบบแผนการวิจัยเชิงทดลองแบบ One Group Pre test – Post test Design 58

3 ร้อยละคะแนนเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนนที่ได้

จากการทำแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน

64

4 แสดงร้อยละคะแนนเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน

จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนฝึกและหลังฝึก

66

5 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านคำศัพท์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการฝึกโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคำศัพท์ ภาษาอังกฤษก่อนฝึกกับหลังฝึก

68

6 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

การอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

69

โพสต์โดย ชมพู : [10 ก.พ. 2562 เวลา 10:33 น.]
อ่าน [917] ไอพี : 171.4.247.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ