ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิด Collaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิด

Collaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา

และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้วิจัย นางจุฑารัตน์ บรรจงปรุ

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 52) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 53)ทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังนี้3.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry 3.2)เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry3.3)เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเป็นทีม ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry4)ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 32 คนที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนครบุรี ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) คู่มือการใช้รูปแบบ 3) แผนการจัดการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5) แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหา 6) แบบประเมินการทำงานเป็นทีม 7) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติ ร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.)

ค่าทีแบบไม่อิสระ (t-test for dependent samples) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)

ผลการวิจัยพบว่า

1.ผลจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิด Collaborative Inquiry พบว่าเป็นการผสมผสานการเรียนรู้แบบร่วมมือ (CollabativeLearning) กับการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry Learning) เข้าด้วยกัน มีการเรียนรู้เป็นกลุ่มย่อยมีเป้าหมายการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ที่ทั้งผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทร่วมกันในการสืบเสาะความรู้ใหม่ในทุกขั้นตอน เพื่อสร้างองค์ความรู้

2. ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5จากการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ พบว่ารูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมและสอดคล้องทุกองค์ประกอบ ซึ่งรูปแบบการจัดการเรียนรู้นี้มี4องค์ประกอบ ได้แก่ 1) หลักการ ผู้เรียนร่วมกันสืบเสาะแสวงหาความรู้ ผ่านกระบวนการปฏิบัติและการสะท้อนผลเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ 2) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา ความสามารถในการแก้ปัญหา ความสามารถในการทำงานเป็นทีม และความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3) กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ (1) รวมกลุ่มสืบเสาะ (Organizing) (2)ร่วมวิเคราะห์แนวทาง (Planing) (3) ร่วมค้นหาแก่นข้อมูล(Collaborative Exploring)(4) เพิ่มพูนองค์ความรู้(Enhancing Knowledge)(5) นำสู่การสะท้อนผล (Presenting and Evaluating) 4) การวัดผล ประเมินผล มี 3 ด้าน คือ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความสามารถในการแก้ปัญหา และ ด้านความสามารถในการทำงานเป็นทีม

3.ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า 3.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยา หลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดCollaborative Inquiryสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .053.2)ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดCollaborative Inquiryสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.3)ความสามารถในการทำงานเป็นทีม ของนักเรียนหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดCollaborative Inquiryสูงกว่าก่อนการใช้รูปแบบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนครบุรี มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้วิชาชีววิทยาตามแนวคิดCollaborative Inquiry เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหา และการทำงานเป็นทีม อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย จุฑารัตน์ : [8 ก.พ. 2562 เวลา 20:12 น.]
อ่าน [1040] ไอพี : 223.205.235.130
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ