ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงาน การนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม กับ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ชื่อเรื่อง รายงาน การนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม กับ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ผู้รายงาน นายศักดา บาลศิริ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

นครราชสีมา

ปีที่ดำเนินการ 2560

บทคัดย่อ

การนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม กับ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี 2) เพื่อนิเทศการดำเนินงานตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ด้วยกระบวนการนิเทศ “PIDER”และ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารีโดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ระยะ คือระยะที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ด้วยการประเมินโครงการตามรูปแบบ CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam, D.L.,) และคณะระยะที่ 2 การนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ด้วยกระบวนการนิเทศ “PIDER” ของสงัด อุทรานันท์และระยะที่ 3 ประเมินความพึงพอใจต่อการนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช. อาชีวศึกษา - มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม กับ วิทยาลัยเทคนิคสุรนารีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาสภาพปัญหาการดำเนินงานตามโครงการได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครูนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมปีการศึกษา2560ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie& Morgan และใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย Simple random sampling ด้วยการจับฉลาก (บุญชมศรีสะอาด. 2545 : 43)ได้กลุ่มตัวอย่าง ทั้งสิ้นจำนวน 170 คน ได้แก่ ครูผู้สอน จำนวน 24 คนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คนนักเรียน จำนวน 66 คนและผู้ปกครอง จำนวน 66 ส่วนการสอบถามความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศการดำเนินงานตามโครงการนั้น ผู้วิจัยใช้ประชากรครูผู้สอนทั้งหมด จำนวน 24 คน เป็นผู้ตอบแบบสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อสภาพปัญหาการดำเนินงานตามโครงการและแบบสอบถามความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตร ปวช.อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี พบว่า โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า

1.1 ด้านสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) พบว่า โดยรวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นโยบายของโครงการสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกระทรวงศึกษาธิการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาได้แก่ นโยบายของโครงการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

1.2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) พบว่า โดยรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนและผู้ปกครองมีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ และทั้ง 2 สถาบันมีวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่อำนวยความสะดวกอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากัน รองลงมาได้แก่ โรงเรียนเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณ

1.3 ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) พบว่า โดยรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า โรงเรียนดำเนินการเป็นไปตามโครงการ ที่กำหนด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ครูผู้สอนหาเวลาจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย

1.4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation) พบว่า โดยรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ นักเรียนมีความรู้สึกที่ดีเห็นคุณค่า และเกิดความ

2. ความพึงพอใจต่อกระบวนการนิเทศการดำเนินงานโครงการเรียนร่วมหลักสูตรปวช. อาชีวศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคมกับวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ในภาพรวมและตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศพบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาตามขั้นตอนกระบวนการนิเทศพบว่า การวางแผนการนิเทศ (Planning - P) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติงาน (Doing - D)เมื่อพิจารณารายขั้นตอน พบว่า

2.1 ขั้นการวางแผนการนิเทศ (Planning - P) พบว่า โดยรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (=4.64) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การนิเทศเหมาะสมกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของท่านมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ แจ้งนโยบายและมีเป้าหมายของการนิเทศชัดเจน

2.2 ขั้นการให้ความรูในสิ่งที่จะทำ (Informing - I) พบว่า โดยรวมทุกข้อ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า จัดทำคู่มือการนิเทศการดำเนินงานโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ การส่งเสริมให้คณะครูเข้ารับการอบรมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ

2.3 ขั้นการปฏิบัติงาน (Doing - D) พบว่า โดยรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ครูผู้สอนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ การปฏิบัติตามกำหนดการในปฏิทินปฏิบัติงานโครงการนิเทศ

2.4 ขั้นการสร้างขวัญและกำลังใจ (Reinforcing – R) พบว่า โดยรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและสามารถนำเสนอผลงานประกอบผลงานทางวิชาการได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ มีการจัดพิธีมอบเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติอย่างสมเกียรติสมศักดิ์ศรี

2.5 ขั้นการประเมินผลผลิตกระบวนการดำเนินงาน (Evaluating) พบว่า โดยรวมทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=3.99) และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ครูมีความรู้ความเข้าใจในนโยบาย/วัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการอย่างลึกซึ้ง มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ครูมีความรับผิดชอบ ตระหนักและให้ความสำคัญในการจัดการเรียนรู้ตามโครงการ

โพสต์โดย ศักดา : [28 ม.ค. 2562 เวลา 09:27 น.]
อ่าน [948] ไอพี : 61.19.123.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ