ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

ผู้รายงาน นายศักดา บาลศิริ

ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

สังกัดสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ปีที่ดำเนินการ 2559-2561

บทคัดย่อ

การวิจัยและพัฒนาเรื่อง รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 2) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม 3) เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม โดยแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพและปัญหาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม และตอนที่ 4 การนำรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้จริงกับโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ปีการศึกษา 2560 ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie& Morgan และใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย Simple random sampling ด้วยการจับฉลาก (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 43) ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 24 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน นักเรียน จำนวน 214 คน และผู้ปกครอง จำนวน 214 คน รวมทั้งสิ้น 466 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 103) สอบถามก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน คือ ค่า t-test

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลศึกษาการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครองโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ก่อนการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาพบว่ารวมทุกด้าน อยู่ในระดับปานกลาง

2. การดำเนินการตามกลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ หลังจากการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม

2.1 กลยุทธ์ที่ 1 กินดี อยู่ดี (ด้านเศรษฐกิจ) พบว่า นักเรียนในโรงเรียนเห็นคุณค่าของ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสให้คนไทยนำมาปฏิบัติใช้ในการดำรงชีวิต สามารถเลือกกิจกรรมการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเอง ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ตอบสนองกับบริบท และสภาพแวดล้อม ปัญหาของสังคมในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ ปฏิบัติงานจริงในฐานกิจกรรม ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นของตนเองได้ การเรียนในฐานกิจกรรมผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบและความสมัครใจของตนเอง ไม่มีการบังคับ มีครูประจำฐานคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ และคอยมอบหมายงานให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจและเห็นประโยชน์ของการเรียนรู้กิจกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพึ่งตนเองจะส่งผลต่อคุณภาพการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น

2.2 กลยุทธ์ที่ 2 รู้รักสามัคคี มีวินัย (ด้านสังคม) พบว่า นักเรียนไม่ทะเลาะกัน ไม่พูดคำหยาบ คนโตไม่รังแกคนเล็ก รู้จักแบ่งปัน มีระเบียบวินัย เคารพกฎ กติกาของสังคม เคารพสิทธิ์ของผู้อื่น และรู้จักใช้สิทธิและบทบาทหน้าที่ โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่ปลอดยาเสพติดโดยสิ้นเชิง

2.3 กลยุทธ์ที่ 3 สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม (ด้านวัฒนธรรม) พบว่า นักเรียนปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ต่อผู้อื่น เป็นต้นแบบที่ดีแก่น้องๆ และแม่พิมพ์ความดี และให้ความสำคัญต่อกิจกรรมการเรียนการสอนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้นักเรียนติด 0 ร มส. ลดลงและจบการศึกษาระดับการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ครูและบุคลกรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ยังมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักเรียน โดยมาร่วมแสดงความยินดีในงาน “วันแห่งความสำเร็จ” เป็นจำนวนมาก

2.4 กลยุทธ์ที่ 4 โรงเรียนสะอาด ปราศจากขยะ (ด้านสิ่งแวดล้อม) พบว่า นักเรียนความรู้และจิตสำนึก จัดเก็บแยกขยะตามประเภท มีการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน ขยายผลการดำเนินโครงการ “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ภายนอกโรงเรียน นอกจากนี้นักเรียนยังมีสัมมาทิฐิ ใฝ่เรียนรู้ รักการอ่าน ปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความรักปรารถนาดี ช่วยเหลือ แย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน น้องเคารพพี่ รักและภูมิใจในโรงเรียน รับผิดชอบ ช่วยกันดูแล รักษา พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมส่วนรวม และสาธารณสมบัติต่อเนื่องสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย ส่งผลให้สภาพแวดล้อมในโรงเรียนสะอาดปลอดภัย มีบรรยากาศร่มรื่นเป็นธรรมชาติ ดูเรียบง่าย ปราศจากสื่อหรือสิ่งของที่กระตุ้นให้ต้องการเสพสิ่งเสพติด และอบายมุข สิ่งมอมเมาต่างๆ

3. ผลการวิเคราะห์การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ตามความคิดของครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่ารวมทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยมาก

4. ผลการเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนหนองบุญมากพิทยาคม รวมทุกด้านและรายด้านพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

โพสต์โดย ศักดา : [28 ม.ค. 2562 เวลา 09:22 น.]
อ่าน [878] ไอพี : 61.19.123.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ