ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานวิชาการ รูปแบบการพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร รูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศ

ชื่อเรื่อง รูปแบบการพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

ผู้วิจัย กล้าเกื้อ เวียงแก้ว

สถานที่ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ปีที่วิจัย พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

รูปแบบการพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร รูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDLชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร รูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 ของโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 แผน 2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDLชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จำนวน 5 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDLชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDLชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นจำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า

1.1 องค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 1.1.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน 1.1.2 ขั้นดำเนินการสอน ใช้เทคนิค KWDL ประกอบด้วย 4 ขั้น 1) หาสิ่งที่รู้เกี่ยวกับโจทย์2) หาสิ่งที่ต้องการรู้เกี่ยวกับโจทย์ 3) ดำเนินการแก้โจทย์ปัญหา 4) สรุปสิ่งที่ได้จากการเรียน 1.1.3 ขั้นฝึกทักษะ นักเรียนทำแบบฝึกหัดจากแบบเรียน 1.1.4 ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผล

1.2 กระบวนการในรูปแบบการพัฒนาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เป็นกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่งมีผล การดำเนินการ 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน (Research : R1) ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบและพัฒนานวัตกรรม (Development : D1) ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ (Research : R2)ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุง (Development : D2)

1.3 ค่าประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDLชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน เท่ากับ 78.72/85.28 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ E1/E2 เท่ากับ 75/75

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรรูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 25.53 คิดเป็นร้อยละ 63.82 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 34.11 คิดเป็นร้อยละ 85.28 แสดงว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการสอนด้วยรูปแบบการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหาพื้นที่ผิวและปริมาตร รูปทรงเรขาคณิตสามมิติเบื้องต้น โดยใช้เทคนิค KWDL ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า โดยภาพรวมความพึงพอใจของนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( =4.34) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.65)

โพสต์โดย กล้า : [26 ม.ค. 2562 เวลา 18:57 น.]
อ่าน [1033] ไอพี : 118.173.240.242
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ