ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลาดกระบัง

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลาดกระบังในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เป็นการประเมินเพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ เป็นการประเมินความพร้อม ความเพียงพอและความเหมาะสมของบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 2) ประเมินกระบวนการดำเนินโครงการเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินโครงการและการจัดกิจกรรมต่างๆ 3) ประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน และ 4) ประเมินผลลัพธ์ของโครงการเกี่ยวกับประโยชน์หรือผลกระทบที่นักเรียน ครูและโรงเรียนได้รับ โดยมีวิธีการประเมินสองลักษณะคือ การประเมินโดยใช้แบบสอบถามและแบบบันทึกผลการประเมินตามสภาพจริง

ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยกเว้นผู้บริหารและผู้แทนครู จำนวน 7 คน ครูโรงเรียนคลองลาดกระบัง จำนวน 14 คน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง โรงเรียนคลองลาดกระบัง จำนวน 16 คน รวม 37 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งสิ้น 6 ฉบับ ฉบับที่ 1, 2, 4 และ 5 เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับคือ ฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่น .948 ฉบับที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น .937 ฉบับที่ 4 มีค่าความเชื่อมั่น .979 และฉบับที่ 5 มีค่าความเชื่อมั่น .946 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมินพบว่า

1) ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการประเมินก่อนการดำเนินโครงการ เกี่ยวกับความพร้อม ความเพียงพอและความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และระยะเวลาในการดำเนินโครงการตามความคิดเห็นของ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ผลปรากฏว่าการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลาดกระบัง โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-=4.62, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นตัวชี้วัดพบว่าประเด็นวัตถุประสงค์ของโครงการมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x-=4.68, S.D.=0.50) รองลงมาคือประเด็นบุคลากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (x-=4.56, S.D.=0.66) ส่วนประเด็นงบประมาณ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x-=4.56, S.D.=0.66)

2) ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการเป็นการประเมินในระหว่างการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆในโครงการตามวงจรคุณภาพ PDCA ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ปรากฏผลว่าการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลาดกระบัง โดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (x-=4.63, S.D.=0.57) เมื่อพิจารณา แต่ละประเด็นตัวชี้วัดพบว่าประเด็นการวางแผน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (x-=4.68, S.D.=0.50) รองลงมาคือประเด็นการดำเนินงานตามแผน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด (x-=4.67, S.D.=0.60) ส่วนประเด็นการตรวจสอบ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (x-=4.58, S.D.=0.59)

3) ผลการประเมิน ด้านผลผลิตของโครงการเป็นการประเมินหลังเสร็จสิ้นโครงการ โดยใช้ผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมที่ประเมินตามสภาพจริง เปรียบเทียบกับความคาดหวังของคุณธรรมจริยธรรมตามเป้าหมายของโครงการที่คาดว่าจะได้รับและต้องผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ผลการประเมินโดยรวมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คุณธรรมและจริยธรรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนดทุกด้าน

4) ผลการประเมิน ด้านผลลัพธ์ของโครงการ เป็นการประเมินหลังจากโครงการเสร็จสิ้นและได้ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนแล้ว โดยการเปรียบเทียบกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559 และปีการศึกษา 2560 โดยรวม ปีการศึกษา 2559 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก มีค่าร้อยละเท่ากับ 67.80 และปีการศึกษา 2560 อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยม มีค่าร้อยละเท่ากับ 89.38 แสดงว่าระดับคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หลังดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนดำเนินโครงการ โดยสรุปก็คือ ผลจากการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลาดกระบัง ทำให้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลาดกระบังสูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรนำผลการประเมินโครงการมาวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในโรงเรียนครั้งต่อไป

1.2 ผู้บริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการ ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงานของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

1.3 ควรนำผลการประเมินโครงการเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นๆ และเผยแพร่แนวทางดำเนินการอย่างกว้างขวาง

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการประเมินครั้งต่อไป

2.1 ควรนำการประเมินโครงการรูปแบบไอโป (IPOO Model) ไปประเมินโครงการอื่นๆ ตามนโยบายของโรงเรียนต่อไป เพื่อให้ทราบข้อดี ข้อบกพร่อง และประสิทธิภาพของโครงการ ที่ประเมิน

2.2 ควรมีการศึกษาการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนคลองลาดกระบัง เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานในเชิงคุณภาพ

โพสต์โดย ชลารักษ์ สายอุทัศน์ : [26 ม.ค. 2562 เวลา 05:21 น.]
อ่าน [889] ไอพี : 223.24.17.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ