ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครู สู่ความเป็นมืออาชีพ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบัง 2) พัฒนากลยุทธ์ การบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครู สู่ความเป็นมืออาชีพ 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพของนักเรียน 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนคลองลาดกระบัง จำนวน 154 คน ครู จำนวน 14 คน ผู้ปกครอง จำนวน 16 คน ได้มาจากตัวแทนผู้ปกครองที่มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำการสุ่มอย่างง่ายจาก 8 ชั้นเรียน ชั้นเรียนละ 2 คนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองลาดกระบัง จำนวน 7 คน ที่ไม่รวมผู้บริหารสถานศึกษาและผู้แทนครู กลุ่มเป้าหมายในการพิจารณาความครอบคลุม ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ของครู จำนวน 5 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Simpling) ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่า เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีจำนวนทั้งสิ้น 9 ฉบับ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการิจัยเชิงคุณภาพ จำนวน 4 ฉบับ 2) เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ จำนวน 5 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับระหว่าง .92 – .93 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ร้อยละ (Frequency Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

สรุปผลการวิจัยผลการศึกษากลยุทธ์ การบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครู สู่ความเป็นมืออาชีพ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พบว่า มีผลการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.65,  = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า การควบคุมและประเมินผลกลยุทธ์ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.73,  = 0.57) รองลงมาคือ การกำหนดกลยุทธ์ มีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.70,  = 0.56) ส่วนรายการที่มีผลการศึกษาน้อยที่สุด ได้แก่ การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.56,  = 0.65)

ผลการปฏิบัติตามกลยุทธ์ การบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ ในความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูและคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง พบว่า มีผลการบริหารอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.62,  = 0.65) เมื่อพิจารณาเป็นรายกลยุทธ์ พบว่า การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีผลการการปฏิบัติตามกลยุทธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.64,  = 0.62) รองลงมาคือ การพัฒนาครูด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ มีผลการการปฏิบัติตามกลยุทธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.62,  = 0.63) ส่วนกลยุทธ์ที่มีการปฏิบัติตามกลยุทธ์น้อยที่สุด ได้แก่ การพัฒนาครูด้วยเครือข่าย การเรียนรู้ มีผลการการปฏิบัติตามกลยุทธ์ อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( = 4.59,  = 0.67)

ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนคลองลาดกระบัง พบว่า ในปีการศึกษา 2560 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เฉลี่ยที่สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2558 ทุกระดับชั้น โดยชั้นที่มีระดับการพัฒนาสูงที่สุด คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีการพัฒนาร้อยละ 19.51 รองลงมาคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีการพัฒนาร้อยละ 18.47 ระดับชั้นที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด คือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีการพัฒนาร้อบละ 10.31 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาสูงสุด ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ มีการพัฒนาร้อยละ 19.62 รองลงมาคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีการพัฒนาร้อยละ 19.10 ส่วนกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีการพัฒนาร้อยละ 8.51 ผลการศึกษาคุณภาพของนักเรียน พบว่า ปีการศึกษา 2560 มีการพัฒนาจากปีการศึกษา 2558 ร้อยละ 24.17 เมื่อพิจารณาเป็นรายมาตรฐาน พบว่า มาตรฐานที่มีการพัฒนาสูงสุด ได้แก่ มาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนา ร้อยละ 41.77 รองลงมาคือ มาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ มีการพัฒนา ร้อยละ 30.71 มาตรฐานที่มีการพัฒนาน้อยที่สุด คือ มาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต มีการพัฒนา ร้อยละ 6.29

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x-= 4.65, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูสอนให้นักเรียนรักความเป็นไทย มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x- = 4.81, S.D. = 0.44) รองลงมา คือ นักเรียนพอใจในการสอนและการดูแลนักเรียนของครู มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x-= 4.74, S.D. = 0.47) ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ครูสอนให้นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x-= 4.51, S.D. = 0.65)

ผลการศึกษาความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ พบว่า ครูมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x-= 4.66, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า โรงเรียนมีวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ที่เหมาะสม มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x-= 4.93, S.D. = 0.27) รองลงมา คือ ครูมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารโรงเรียน มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x-= 4.85, S.D. = 0.36) ข้อที่ครูมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ครูมีความพึงพอใจในแนวทางของการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก (x-= 4.43, S.D. = 0.76)

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการบริหารโรงเรียนคลองลาดกระบังเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครูสู่ความเป็นมืออาชีพ พบว่า ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย (x-= 4.63, S.D. = 0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ครูใช้สื่อการจัดการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างดี มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x-= 4.79, S.D. = 0.51) รองลงมา คือ ผู้ปกครองและคณะกรรมกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการกำหนดกลยุทธ์การบริหารโรงเรียน มีระดับความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด (x-= 4.75, S.D. = 0.53) ข้อที่ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ครูมีความพึงพอใจในแนวทางของการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x-= 4.50, S.D. = 0.59)

ข้อเสนอแนะ

การนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนา การบริหารโรงเรียนเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาครู สู่ความเป็นมืออาชีพ อาจมีการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการวัดระดับความเป็นครูมืออาชีพก่อนการทดลองใช้กลยุทธ์ เพื่อจะได้เห็นผลของการนำกลยุทธ์ไปใช้อย่างชัดเจน

โพสต์โดย ชลารักษ์ สายอุทัศน์ : [26 ม.ค. 2562 เวลา 04:59 น.]
อ่าน [909] ไอพี : 223.24.17.151
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ