ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2560

รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 และเพื่อศึกษา

ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ครู จำนวน 6 คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 55 คน รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 86 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2560 มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งศึกษาตามกระบวนการ PDCA คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการลงมือปฏิบัติ ขั้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน และขั้นการแก้ไขปรับปรุง และการสนทนากลุ่ม (Focus Group) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าการแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการบรรยายความเรียงประกอบตาราง สรุปผลได้ดังนี้

ผลการศึกษา พบว่า

1. การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2560 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการลงมือปฏิบัติ ด้านการตรวจสอบ ผลการปฏิบัติงาน และด้านการแก้ไขปรับปรุง ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

2. ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ปีการศึกษา 2560 ด้านผลลัพธ์/ภาพความสำเร็จในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

3. ข้อเสนอแนะแนวทางการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านหนองเสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4

3.1 แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ แต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้บริหารโรงเรียน ตัวแทนครูที่รับผิดชอบ และผู้ทรงคุณวุฒิ สำรวจการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดทำข้อมูลการบริหารจัดการสถานศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และนำแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในด้านการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

3.2 แนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำหลักสูตรของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการประชุมชี้แจงการนำหลักสูตรของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ทุกระดับชั้นนำหลักสูตรบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการเรียนการสอน และนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน

3.3 แนวทางการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ จัดการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดทำแนวทาง การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดการประชุมชี้แจง นำแนวทางการพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปดำเนินการ ในสถานศึกษา ดำเนินการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และเผยแพร่ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สาธารณชน ผู้ปกครอง และชุมชน

3.4 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้ สำรวจ ความต้องการในการประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ และศึกษาดูงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดหา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา และดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

โพสต์โดย นางอัจฉราภรณ์ บัวนวล : [25 ม.ค. 2562 เวลา 23:31 น.]
อ่าน [947] ไอพี : 1.1.165.121
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ