ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วชิาสุขศึกษา 5 สา หรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง : การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วชิาสุขศึกษา 5 สา หรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้วจิัย : นายสมภพ โคตพนัธ์ ตา แหน่ง ครู วทิยฐานะ ครูชา นาญการพิเศษ โรงเรียนไพรบึงวทิยาคม อา เภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ ปีทวี่จิัย : 2560 - 2561

บทคดัย่อ

การวิจยัครั้งนี้มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการ จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสุขศึกษา 5 ส าหรับ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 2) เพื่อพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม ทกัษะการคิดวิเคราะห์ วชิาสุขศึกษา 5 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ ์80/80 3) เพื่อศึกษาผล การพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสุข ศึกษา 5 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนกัเรียนต่อการพฒันารูปแบบการ จดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสุขศึกษา 5 ส าหรับ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 การดา เนินการวิจยัมี 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและ ความตอ้งการรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิชา สุขศึกษา 5 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ขั้นตอนที่ 2 พฒันารูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎี การสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการ คิดวิเคราะห์ วิชาสุขศึกษา 5 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิด วิเคราะห์ วิชาสุขศึกษา 5 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาความพึงพอใจของรูปแบบ การจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วชิาสุขศึกษา 5 สา หรับ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการทดลอง ไดแ้ก่ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียน ไพรบึงวิทยาคม อา เภอไพรบึง จงัหวดัศรีสะเกษ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จา นวน 40 คน ไดม้าโดยวิธีการ สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิัยในครั้งนี้ประกอบดว้ย 1)แบบสอบถาม 2)ชุดกิจกรรม การเรียนรู้ จา นวน 6 ชุด 2) แผนการจดัการเรียนรู้ จา นวน 10 แผน 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จา นวน 40 ขอ้ มีค่าความยาก 0.30- 0.67 ค่าอา นาจจา แนก 0.38-0.92 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบบัเท่ากับ .97 4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียน จา นวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบ t-test แบบ dependent samples

ผลการวจิัยพบว่า

1. ผลจากการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับผูบ้ริหาร ไดม้ี การส่งเสริมการจดัแหล่งวิทยาการต่าง ๆ ในโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ สภาพการจดักิจกรรมการเรียนรู้ของครูผูส้อน ดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสุขศึกษา 5 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมปฏิบตัิอยู่ใน ระดบัดี ปัญหาในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อ ส่งเสริมทกัษะการคิดวเิคราะห์ วชิาสุขศึกษา 5 สา หรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ที่เป็นปัญหาของครู โดย ภาพรวม มีปัญหาระดบัมาก ไดแ้ก่ ครูขาดนวตักรรมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ และ ครูขาดการพฒันาเทคนิค การจดักิจกรรมการเรียนรู้แบบใหม่ๆ ปัญหาที่เกิดจากนกัเรียน โดยภาพรวมมีปัญหาในระดบัมาก ไดแ้ก่ นกัเรียน ขาดความสนใจในการเรียน และความตอ้งการของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คือครูตอ้งการพฒันา นวตักรรมการจดักิจกรรมการเรียนรู้ที่ทนัสมยั ตอ้งการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ในหวัขอ้ใหม่ๆ อย่าง หลากหลาย โดยเน้นให้สามารถนา ไปใช้ไดจ้ริง และตอ้งการสื่อ วสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจดักิจกรรมการ เรียนการสอนเหมาะสมและเพียงพอ ปัญหาในการเรียนวชิาสุขศึกษา 5 ของนกัเรียน ไดแ้ก่ ครูขาดสื่อในการ สอน ทา ให้ไม่น่าสนใจ นกัเรียนไดเ้สนอความตอ้งการที่จะเรียนวิชาสุขศึกษา 5 อย่างมีความสุข โดยให้ครู จดัหาสื่อการสอนที่หลากหลาย 2. ประสิทธิภาพของการรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้างความรู้ เพื่อส่งเสริม ทักษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสุขศึกษา 5 ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.60/85.56 ซ่ึงซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนที่เรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการส ร้างความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสุขศึกษา 5 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าหลงั เรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสา คญัทางสถิติที่ระดบั .01 4. ความพึงพอใจของนกัเรียนหลงัเรียนดว้ยรูปแบบการจดัการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีการสร้าง ความรู้ เพื่อส่งเสริมทกัษะการคิดวิเคราะห์ วิชาสุขศึกษา 5 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.27

โพสต์โดย อ๋า : [25 ม.ค. 2562 เวลา 13:57 น.]
อ่าน [926] ไอพี : 1.1.226.149
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ