ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของ นักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของ นักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน : นางนิตยา โรจนหัสดิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกโพธิ์

หน่วยงาน : ` โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2560

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิตของโครงการประกอบด้วย 1) คุณภาพของการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 2) ทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนหลังดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 3) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วมโรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 4) ความพึงพอใจของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 โดยศึกษาจากประชากรครูปีการศึกษา 2560 จำนวน 5 คน กลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน 19 คน กลุ่มตัวอย่างผู้ปกครอง จำนวน 19 คน และกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี 2 ลักษณะได้แก่ แบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 6 ฉบับ และแบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ทุกฉบับมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือได้ค่าความเชื่อมั่นแต่ละฉบับ ระหว่าง .946-.990

ผลการประเมินพบว่า

1. ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 ตามความเห็นของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าทุกประเด็นตัวชี้วัดทั้งสองกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมากและมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านการประเมิน

2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 ตามความเห็นของครู โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าทุกประเด็นตัวชี้วัดที่ประเมินอยู่ในระดับมากและมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 ตามความเห็นของครู ผู้ปกครองและนักเรียน โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากและมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าทุกประเด็นตัวชี้วัดทั้งสามกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมากและมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4. ผลการประเมินด้านผลผลิต

4.1 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับคุณภาพการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรียน โดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 ตามความเห็นของครู ผู้ปกครองและนักเรียน โดยรวมทั้งสามกลุ่มที่ประเมิน มีคุณภาพอยู่ในระดับมากและมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า ทุกประเด็นตัวชี้วัดทั้งสามกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมากและมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.2 ผลการประเมินด้านผลผลิตเกี่ยวกับทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 ตามความเห็นของครู และผู้ปกครอง โดยรวมทั้งสองกลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 15 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และเมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัดพบว่า ทุกประเด็นตัวชี้วัดทั้งสองกลุ่มที่ประเมินอยู่ในระดับมาก และมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน จำแนกเป็น

4.3.1 ผลสัมฤทธิ์ระดับสถานศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ปีการศึกษา 2560 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดโดยคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เท่ากับ ( ¯X = 73.56 ) สูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.3.2 ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ภาพรวม เฉลี่ยร้อยละ 37.63 และ ปีการศึกษา 2560 ภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ 41.28 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.65 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

4.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง นักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีต่อการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียนโดยใช้เครือข่ายการมีส่วนร่วม โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ปีการศึกษา 2560 โดยรวมทั้งสี่กลุ่มที่ประเมิน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 10 ผ่านเกณฑ์การประเมิน และทุกกลุ่มที่ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1. ควรมีการนิเทศ ติดตาม กำกับดูแล ช่วยเหลือและการประเมินผล เกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการทั้งเป็นกลุ่มบริหารหัวหน้ากลุ่มสาระและเป็นรายบุคคล แบบกัลยาณมิตร โดยเน้นการมีส่วนร่วม

2. การส่งเสริม โรงเรียนต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ ขยายผลไปสู่ผู้ปกครองเป็นครอบครัวรักการอ่าน การคิด และการเขียน เพื่อปลูกฝังทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนที่ยั่งยืน

3. ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของโครงการและควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลงสนของบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนโครงการ ด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ควรกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจน ให้โรงเรียนต่างๆได้ดำเนินการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนอย่างต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติ ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการวิจัยพัฒนารูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิดและการเขียนของนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์เครือข่ายการมีส่วนร่วม ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

2. ควรมีการประเมินโครงการต่างๆ ทุกโครงการที่โรงเรียนดำเนินการ โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินอื่นๆที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และสารสนเทศที่ต้องการคำตอบ

3. ควรมีการประเมินโครงการในระดับองค์รวมของสถานศึกษา โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของซิปป์ (CIPP Model)

4. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของการพัฒนาทักษะการอ่าน การคิด และการเขียนของนักเรียน ระดับสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

โพสต์โดย นิด : [24 ม.ค. 2562 เวลา 13:16 น.]
อ่าน [962] ไอพี : 113.53.133.232
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ