ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อ าเภอราษีไ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอนและนักเรียน โรงเรียนส้มป่อย

พิทยาคม อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อศึกษาปัญหา ข้อเสนอแนะของผู้บริหาร ครูผู้สอน

และนักเรียน เพื่อน าใช้ในการพัฒนาโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม

อ าเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ผู้บริหาร

และครูผู้สอน ผู้วิจัยเลือกใช้จากประชากร 2) นักเรียนโรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม อ าเภอราษีไศล

จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2560 จ านวน 229 คน ซึ่งได้มาโดยใช้เกณฑ์ในการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง

ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสัมภาษณ์

การบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามความคิดเห็น

ของผู้บริหาร 2) แบบสอบถามการบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน และ 3) แบบสอบถามการบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จ

ของโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามความคิดเห็นของนักเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้

ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลกำรวิจัยพบว่ำ

ผู้บริหารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้

ด้านการจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้

โรงเรียนมีการประชุม วางแผน ก าหนดขอบข่ายของงานในแต่ละด้านให้แก่บุคลากร

และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เป็นค าสั่งโรงเรียน

เพื่อมอบหมายงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ ตาม 5 องค์ประกอบ 3 สาระ โดยอ้างอิงจากคู่มือ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปี 2560 ในส่วนของการส ารวจชื่อพื้นเมืองของพรรณไม้ การจัดท า

ทะเบียนพรรณไม้ และการจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ที่สมบูรณ์ ด าเนินการโดยให้นักเรียนส ารวจชื่อพื้นเมือง

ของพรรณไม้รอบๆ บริเวณโรงเรียน และสืบค้นจากเอกสาร หรือสื่ออินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งให้นักเรียน

จัดท าป้ายชื่อประจ าต้นไม้ ในขั้นแรก ชื่อพื้นเมือง ชื่อท้องถิ่น เป็นป้ายชั่วคราว จากนั้นจึงจัดท าป้ายชื่อ

พรรณไม้ที่สมบูรณ์ การศึกษาโครงสร้าง ส่วนประกอบและการจ าแนกชนิดพืช ด าเนินการโดยแจก

เอกสารพรรณไม้ ก7-003 ให้นักเรียนห้องละ 1 ชุด ไว้เป็นคู่มือ และร่วมกับครูที่ปรึกษา นักเรียนแกนน า

ช่วยกันจ าแนกชนิดของพืช โดยมีครูเป็นผู้ติดตามงานเป็นระยะ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงาน

การจัดท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง โรงเรียนได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เป็นแกนน า

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นแกนน า และการจัดท าผัง

พรรณไม้มอบหมายให้กลุ่มงานอาคารสถานที่เป็นแกนน า ในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมนักเรียน

จะเป็นผู้ปฏิบัติโดยมีครูเป็นที่ปรึกษา ส าหรับการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการด าเนินงานโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนได้ก าหนดให้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

เป็นงานนโยบาย และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา ด าเนินโครงการเพื่อสนอง

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และเป็นการสร้างจิตส านึกในอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน

โรงเรียนด าเนินการรวบรวมข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชพรรณไม้ท้องถิ่นและพืชใน

กลุ่มที่สนใจ โดยวิเคราะห์สภาพพื้นที่ความเหมาะสมพรรณไม้ที่ปลูกในเขตพื้นที่ แบ่งเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ของแต่ละห้อง และขอความร่วมมือชุมชน วิทยากรท้องถิ่นเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พืชสมุนไพร มาให้

ความรู้แก่นักเรียน และมอบหมายให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลพรรณไม้ จัดท าข้อมูลพรรณไม้ของตนเอง

คนละ 1 ต้น จากนั้นรวบรวมพืชในกลุ่มที่สนใจมาปลูกในเขตพื้นที่รับผิดชอบในวันส าคัญต่างๆ เช่น

วันสถาปนาโรงเรียน วันแม่แห่งชาติ ในส่วนของการประสานงานและท างานร่วมกับคณะกรรมการ

สถานศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนได้จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมือจัดเก็บ

เมล็ดพันธุ์ไม้และต้นกล้าไม้ เพื่อน ามาปลูกในโรงเรียน ส าหรับการจัดท าแผนปฏิบัติการเพื่อเสนอขอ

งบประมาณของสถานศึกษา เพื่อใช้ในโครงการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนได้ให้บุคลากร

มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์องค์กร (SWOT) จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อเสนอของบประมาณ

ในการด าเนินงานโครงการ และโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้อย่างพอเพียง ทันสมัย ตรงตามความต้องการ

ศึกษาค้นคว้าของบุคลากรและนักเรียน เพื่อใช้ศึกษา รวบรวมข้อมูล ในการด าเนินงานตามโครงการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ด้านการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โรงเรียนจัดการอบรม ประชุม สัมมนา บุคลากร และเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย

ในเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอ และเชิญผู้ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม

พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ มาให้ความรู้กับบุคลากร นักเรียนแกนน าและขยายผลให้กับนักเรียน

ทุกคน และได้น าบุคลากรไปศึกษาดูงานนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ได้จัดขึ้นตามจังหวัด

ต่างๆ เพื่อน ามาใช้ในการด าเนินงาน โรงเรียนมีการศึกษาประโยชน์ของพรรณไม้ โดยบรูณาการกับ

การเรียนการสอนในสาระต่างๆ และน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ

การจัดนิทรรศการให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับทราบ และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์งานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน

ด้านเขียนรายงาน

โรงเรียนมีการก าหนดแผนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และจัดท าปฏิทิน

การปฏิบัติงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนประจ าปี แต่งตั้งค าสั่งการปฏิบัติงาน มีการก ากับ ติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายงานหน่วยงานต้นสังกัดและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โรงเรียนมีการยกย่อง ชมเชย หรือประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่ผลงานของครูในการใช้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในการจัด

การเรียนการสอน จากการบรูณาการสู่การเรียนการสอนส่งผลให้ครู บุคลากร นักเรียน ได้รับรางวัล

ด้านต่างๆ และโรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์

โรงเรียน สู่การปฏิบัติงานในโรงเรียน ผ่านวารสารโรงเรียนในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ครูผู้สอนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้

ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยรวมทั้ง 5 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ

4.64 รองลงมาคือ ด้านการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ

4.63 และด้านการรวบรวมพรรณไม้เข้ามาปลูกในโรงเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.59

นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ดังนี้

ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีผลต่อความส าเร็จของโครงการ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยรวมทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดเท่ากับ 4.58 รองลงมาคือ ด้านการจัดท าป้ายชื่อพรรณไม้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.57

และด้านการน าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49

โพสต์โดย siriwan : [9 ม.ค. 2562 เวลา 07:07 น.]
อ่าน [1045] ไอพี : 182.232.54.15
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ