ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเกตุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560

ผู้รายงาน นางสาวจันทิมา ผลอินทร์

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2560

บทสรุป

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเกตุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 มีวัตถุประสงค์

เพื่อประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ในด้านบริบทของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านปัจจัยพื้นฐาน ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านกระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินการของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและด้านผลผลิตของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่าง มีจำนวนทั้งสิ้น 98 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 38 คน เพราะสามารถให้ข้อมูลได้ได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive sampling) ครู จำนวน 6 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 36 คน (จำนวนผู้ปกครองน้อยกว่านักเรียน เพราะว่าปกครองหนึ่งคนเป็นผู้ปกครองนักเรียนมากกว่าหนึ่งคน) ได้มาเช่นเดียวกับจำนวนนักเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำนวน 3 ฉบับ ประกอบด้วยแบบสอบถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) มีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทุกฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่น ระหว่าง 0.80 – 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงมาตรฐาน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการประเมินบริบทของโรงเรียนบ้านคลองเกตุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียน และครู พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านปัจจัยนำเข้าของโรงเรียนบ้านคลองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของความคิดเห็นของครู พบว่า โดยรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านกระบวนการดำเนินโครงการของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่าน เกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านผลผลิตของโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองเกตุ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2560 ตามความคิดเห็นของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง พบว่า โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากที่สุด ผ่านเกณฑ์การประเมิน ทั้งภาพรวมและทุกประเด็นตัวชี้วัด

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

1.1 โรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน โดยการ จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะดังกล่าวในโรงเรียน

1.2 ฝ่ายแนะแนวควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพจิตดี โดยการจัด กิจกรรมแนะแนวให้คําปรึกษา และนันทนาการ

2 ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินโครงการหรือวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างดําเนินการโครงการระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียน อย่างละเอียดในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ โครงการ

2.3 ควรประเมินผลผลิตของโครงการในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่แสดงถึงผลสําเร็จของโครงการ รวมทั้งควรศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อระบบ ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนของอําเภอที่เหลือในสังกัด

โพสต์โดย jantima : [13 ธ.ค. 2561 เวลา 04:05 น.]
อ่าน [1556] ไอพี : 113.53.125.166
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ บุญชู

  ความคิดเห็นที่ 1

ผลงานเป็นประโยชน์ต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขอบคุณครับ

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 04:11 น.] ไอพี : [113.53.125.166] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Kung

  ความคิดเห็นที่ 2

เป็นผลงานที่ดีครับ

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 05:16 น.] ไอพี : [223.24.62.161] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ แนน

  ความคิดเห็นที่ 3

ผลงานดี เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ได้จริง

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 05:45 น.] ไอพี : [182.52.111.251] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ อ้อม

  ความคิดเห็นที่ 4

เป็นผลงานที่ดี มีประโยชน์มากค่ะ

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 06:15 น.] ไอพี : [182.232.237.36] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ math39

  ความคิดเห็นที่ 5

เป็นผลงานที่ดี เป็นประโยชน์ สามารถนำไปเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนางานระบบดูแล ช่วยเหลือของโรงเรียน

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 06:28 น.] ไอพี : [171.4.157.195] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ วิว

  ความคิดเห็นที่ 6

เป็นผลงานที่ดี มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ ขอบคุณค่ะ

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 06:51 น.] ไอพี : [183.88.173.63] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูพลอย

  ความคิดเห็นที่ 7

เป็นผลงานที่ดีมากค่ะ ตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 07:18 น.] ไอพี : [125.26.115.83] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ แพรวา

  ความคิดเห็นที่ 8

รายงานประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเกตุ เป็นผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อีกทั้งเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนโดยตรง

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 12:13 น.] ไอพี : [27.55.160.34] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ นภัสภรณ์

  ความคิดเห็นที่ 9

เป็นผลงานที่ดี มีประโยชน์ทางการศึกษาและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาดูแลช่วยเหลือผู้เรียนได้ดีค่ะ

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 14:19 น.] ไอพี : [180.180.217.114] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ครูลพบุรี

  ความคิดเห็นที่ 10

เป็นงานวิจัยที่ดี สามารถไปปรับใช้ในรร.ได้ค่ะ

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 18:28 น.] ไอพี : [223.24.186.177] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ภัทรพร

  ความคิดเห็นที่ 11

เป็นงานที่น่าสนใจ เป็นประโยชน์กับโรงเรียน นำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาโรงเรียนในด้นต่างๆ ได้

วันที่โพสต์ [13 ธ.ค. 2561 เวลา 18:53 น.] ไอพี : [223.24.168.74] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Sticker

  ความคิดเห็นที่ 12

รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองเกตุ เป็นงานที่เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนและุชุมชนอย่างแท้จริง เป็นผลงานที่โรงเรียนอื่น ๆ สามารถศึกษาและนำไปพัฒนาได้

วันที่โพสต์ [18 ธ.ค. 2561 เวลา 14:06 น.] ไอพี : [183.88.174.48] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ