ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• บทคัดย่อแบบฝึกทักษะการอ่านด้วยวิธี SQ4R เพื่อพัฒนาความสามารถการอ่านจับใจความ

รายงาน รายงานการใชแบบฝ ้ ึกทกษะแบบฝ ั ึกทกษะการอ ั ่านดวยว ้ ธิ SQ4R ี เพอพ่ื ฒนา ั

ความสามารถในการอ่านจบใจความ ั กลุ่มสาระการเรยนร ี ภาษาไทย ู้

ชนประถมศ ั้ กษาป ึ ีท่ี๖

ผรายงาน ู้ นายศวาพ ิ ชรั ์ลมส้ิ ธาพ ุ ฒนั ์

ปีทรายงาน ่ี ๒๕๖๑

บทคดยั ่อ

รายงานครงนั้ ้ีมวีตถั ุประสงค์๑) เพอสร ่ื างและหาประส ้ ทธิ ภาพของแบบฝ ิ ึกทกษะการอ ั ่าน

ดวยว ้ ธิ SQ4R ี เพอพ่ื ฒนาความสามารถในการอ ั ่านจบใจความ ั กลุมสาระการเร ่ ยนร ี ภาษาไทย ู้

ชนประถมศ ั้ กษาป ึ ีท่ี๖ มประส ี ทธิ ภาพตามเกณฑ ิ ์๘๐/๘๐ ๒) เพอเปร ่ื ยบเท ี ยบความสามารถในการอ ี ่าน

จบใจความของน ั กเร ั ยนช ี นประถมศ ั้ กษาป ึ ีท่ี๖ โรงเรยนบ ี านซ ้ บสมบ ั รณู ์ระหว่างกอนเร ่ ยนและหล ี งั

การเรยนโดยใช ี แบบฝ ้ ึกทกษะการอ ั ่านดวยว ้ ธิ SQ4R ี เพอพ่ื ฒนาความสามารถในการอ ั ่านจบใจความ ั

๓) เพ่อศื กษาความพ ึ งพอใจของน ึ กเร ั ยนช ี นประถมศ ั้ กษาป ึ ีท่ี๖ โรงเรยนบ ี านซ ้ บสมบ ั ูรณ์ทม่ี ตี่อแบบฝึก

ทกษะการอ ั ่านดวยว ้ ธิ SQ4R ี เพอพ่ื ฒนาความสามารถในการอ ั ่านจบใจความ ั

กลุมต่ วอย ั างท ่ ใช่ี ส้าหร ํ บการศ ั กษาคร ึ งนั้ ้ีคอื นกเร ั ยนท ี ก่ีาลํ งศั กษาอย ึ ในระด ู่ บชั นประถมศ ั้ กษา ึ

ปีท่ี๖ ภาคเรยนท ี ่ี๒ ปีการศกษา ึ ๒๕๖๐ โรงเรยนบ ี านซ ้ บสมบ ั รณู ์อาเภอว ํ เชิ ยรบ ี รุ ีสงกั ดสั านํ กงานเขต ั

พนท้ื การศ ่ี กษาประถมศ ึ กษาเพชรบ ึ รณู ์เขต ๓ จานวน ํ ๑๗ คน ซงได ่ึ มาโดยใช ้ การส ้ มอย ุ่ างง ่ าย่

(Simple Random Sampling) โดยใชโรงเร ้ ยนเป ี ็นหน่วยการสมุ่ จานวน ํ ๑ หองเร ้ ยนี

เครองม ่ื อทื ใช่ี ในการศ ้ กษา ึ คอื แบบฝึกทกษะการอ ั ่านดวยว ้ ธิ SQ4R ี เพอพ่ื ฒนาความสามารถ ั

ในการอ่านจบใจความ ั กลุ่มสาระการเรยนร ี ภาษาไทย ู้ ชนประถมศ ั้ กษาป ึ ีท่ี๖ จานวน ํ ๗ เลม่

แบบทดสอบวดความสามารถในการอ ั ่านจบใจความ ั ชนประถมศ ั้ กษาป ึ ีท่ี๖ แบบประเมนความพ ิ งพอใจ ึ

ของนกเร ั ยนท ี ม่ีตีอแบบฝ ่ ึกทกษะการอ ั านด ่ วยว ้ ธิ SQ4R ี เพอพ่ื ฒนาความสามารถในการอ ั ่านจบใจความ ั

ผศู้ กษาด ึ าเนํ นการสอนด ิ วยตนเอง ้ ใชเวลาสอนแบบฝ ้ ึกทกษะละ ั ๓ คาบ รวม ๒๑ คาบ และทดสอบ

กอนเร ่ ยนี – หลงเร ั ยนี จานวน ํ ๒ คาบ รวมทงสั้ น้ิ ๒๓ คาบ ผศู้ กษาเก ึ บรวบรวมข ็ อม้ ลมาว ู เคราะห ิ ์

ประกอบดวย้ คาเฉล ่ ย่ี ( ) คาเบ่ ยงเบนมาตรฐาน ่ี (S.D.) และทดสอบคาท่ (t – test) ี แบบ dependent

samples

สรปผลการศ ุ ึกษา

๑. แบบฝึกทกษะการอ ั ่านดวยว ้ ธิ SQ4R ี เพอพ่ื ฒนาความสามารถในการอ ั ่านจบใจความ ั

กลุมสาระการเร ่ ยนร ี ภาษาไทย ู้ ชนประถมศ ั้ กษาป ึ ีท่ี๖ มประส ี ทธิ ภาพเท ิ าก่ บั ๘๐.๒๘ / ๘๔.๐๓

ซงเป่ึ ็นไปตามเกณฑท์ ก่ีาหนด ํ ๘๐/๘๐

๒. ความสามารถในการอ่านจบใจความของน ั กเร ั ยนช ี นประถมศ ั้ กษาป ึ ีท่ี๖ โรงเรยนบ ี านซ ้ บสมบ ั รณู ์

ภาคเรยนท ี ่ี๒ ปีการศกษา ึ ๒๕๖๐ ทได่ี เร้ ยนโดยใช ี แบบฝ ้ ึกทกษะการอ ั ่านดวยว ้ ธิ SQ4R ี เพอพ่ื ฒนา ั

ความสามารถในการอ่านจบใจความ ั กลุ่มสาระการเรยนร ี ภาษาไทย ู้ ชนประถมศ ั้ กษาป ึ ีท่ี๖ หลงเร ั ยนโดย ี

ใชแบบฝ ้ ึกทกษะการอ ั ่านดวยว ้ ธิ SQ4R ี มความสามารถในการอ ี ่านจบใจความส ั งกว ู าก่ อนเร ่ ยนี

อยางม ่ นี ยสั าคํ ญทางสถ ั ติทิ.ี๐๕

๓. นักเรยนช ี นประถมศ ั้ กษาป ึ ีท่ี๖ โรงเรยนบ ี านซ ้ บสมบ ั ูรณ์ภาคเรยนท ี ่ี๒ ปีการศกษา ึ

๒๕๖๐ มความพ ี งพอใจต ึ ่อแบบฝึกทกษะการอ ั ่านดวยว ้ ธิ SQ4R ี เพอพ่ื ฒนาความสามารถในการอ ั ่าน

จบใจความ ั กลุ่มสาระการเรยนร ี ู้ภาษาไทย ชนประถมศ ั้ ึกษาปีท่ี๖ อยู่ในระดบมาก ั ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมตฐานท ิ ได่ี ต้งไว ั้ ้

โพสต์โดย ิbe be tour : [4 ต.ค. 2561 เวลา 08:10 น.]
อ่าน [1249] ไอพี : 210.86.166.54
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ