ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย โรงเรียน

บทคัดย่อ

เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย

ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย

โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

ชื่อผู้ศึกษา : นางอรวรรณ บุญทันตา

ปีการศึกษา : 2560

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การนับ จำนวน การเรียงลำดับและการเปรียบเทียบ ระหว่างการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย จำนวน 10 สัปดาห์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาล แม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ได้แก่ การนับ จำนวน การเรียงลำดับและการเปรียบเทียบ ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทยของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาลแม่สาย (สายศิลปศาสตร์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย จำนวน 30 แผน คู่มือการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย จำนวน 30 กิจกรรมและแบบทดสอบ เชิงปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 ข้อ มีวิธีดำเนินการศึกษา ดังนี้ ทำการทดสอบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ก่อนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย โดยใช้แบบทดสอบที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 จนครบ 30 กิจกรรมจึงทำการทดสอบหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย โดยใช้แบบทดสอบเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ชุดเดียวกับก่อนการจัดกิจกรรม นำข้อมูลที่ได้คำนวณหาค่าทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าร้อยละและทดสอบความแตกต่างโดยใช้ t-test

ผลการศึกษาพบว่า

1. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 โรงเรียนอนุบาล

แม่สาย (สายศิลปศาสตร์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ระหว่าง การจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย จำนวน 10 สัปดาห์จำแนกเป็นรายทักษะสัปดาห์ที่ 1-10 พบว่าทักษะการนับ มีคะแนนเฉลี่ย 2.52 2.55 2.58 2.64 2.76 2.91 3.00 3.00 3.00 3.00

ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นและคงที่ ทักษะจำนวน มีคะแนนเฉลี่ย 2.12 2.18 2.18 2.24 2.33 2.45 2.48 2.61 2.79 2.91 ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น ทักษะ การเรียงลำดับ มีคะแนนเฉลี่ย 1.79 1.88 1.97 2.06 2.12 2.18 2.24 2.30 2.55 2.88 ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น และทักษะการเปรียบเทียบ มีคะแนนเฉลี่ย 1.61 1.67 1.85 2.06 2.18 2.24 2.36 2.48 2.58 2.91 ตามลำดับมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น เมื่อวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงแต่ละช่วงสัปดาห์ พบว่าคะแนนเฉลี่ยทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์โดยรวมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1-10 โดยมีคะแนนเฉลี่ย 2.01 2.07 2.15 2.25 2.35 2.45 2.52 2.60 2.73 2.93 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ มีการพัฒนาสูงขึ้นทุกสัปดาห์ เป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

2. ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย จำแนกเป็นรายทักษะและภาพรวม หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมกลางแจ้งโดยใช้การละเล่นพื้นบ้านไทย คือ การนับก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.79 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 5.00 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.21 คิดเป็นร้อยละ 24.20 จำนวนก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 3.30 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.52 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.22 คิดเป็นร้อยละ 24.40 การเรียงลำดับก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.85 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.33 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.48 คิดเป็นร้อยละ 29.20 การเปรียบเทียบก่อนจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 2.97 หลังจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ย 4.64 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.67 คิดเป็นร้อยละ 33.40 แสดงให้เห็นว่าทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมคือ หลังการจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.40 ก่อนจัดกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.23 คิดเป็นร้อยละ 64.60 มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย 1.39 คิดเป็นร้อยละ 27.80 และเมื่อทดสอบค่า t-test แล้วพบว่าหลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ในข้อ 2

โพสต์โดย อรวรรณ : [1 ต.ค. 2561 เวลา 02:43 น.]
อ่าน [1209] ไอพี : 119.42.105.189
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ