ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยา โดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ชื่อผู้ประเมิน นายศักดิ์ระ

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 ด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ ด้านผลผลิต และการประเมินผลกระทบที่มีต่อโครงการ กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ครูที่ปฏิบัติการสอนอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 56 คน นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสอยดาววิทยา ปีการศึกษา 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 291 คน ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 4 คน ผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นตัวแทนของนักเรียนที่ได้รับเลือกให้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 291 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 642 คนการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ มีจำนวน 4 รายการ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นการดำเนินโครงการคนดีศรีสอยดาว เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ที่มีต่อการดำเนินโครงการคนดีศรีสอยดาว เพื่อส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ในด้านสภาพแวดล้อมโครงการ ด้านปัจจัยโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินโครงการ และด้านผลผลิตโครงการ แบบประเมินความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบประมาณค่าและปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการดำเนินงานปรากฏผลดังนี้

1. ด้านบริบท พบว่า ผู้บริหาร และครู มีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” มีความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ของนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยา กับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสอดคล้องกับนโยบายของแผนการศึกษาชาติ พ.ศ.2545 – 2559 สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน อยู่ในระดับมาก ส่วนผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (พ.ศ. 2551)

เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า บริบทของโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.15) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา( x̄ = 4.45) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ( x̄ = 3.57)

2. ด้านปัจจัยนำเข้า เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า ปัจจัยนำเข้าของโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.23) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมิน อยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ บุคลากรในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ( x̄ = 4.45) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ มีคู่มือดำเนินโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการมีเพียงพอ ( x̄ = 3.91) และเมื่อพิจารณาในแต่ละกิจกรรม สรุปผลได้ดังนี้

2.1 กิจกรรม ส : สร้างจิตสำนึก (เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม) พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.53) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม ( x̄ = 4.79) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถในการดำเนินโครงการ ( x̄ = 4.27)

2.2 ส : สนับสนุนปัจจัย (ค้นหานักเรียนต้นแบบและเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมความร่วมมือ) พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.47) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม ( x̄ = 4.62) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากรในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสม ( x̄ = 4.33)

2.3 กิจกรรม ส : สร้างเสริมวินัย ( กำกับ ติดตามการพัฒนา) พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.49) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม ( x̄ = 4.70) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถในการดำเนินโครงการ ( x̄ = 4.35)

2.4 กิจกรรม ส : สะท้อนผลการปฏิบัติ (ยกย่องชมเชยนักเรียนและประเมินโครงการ) พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.48) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ มีความเหมาะสม ( x̄ = 4.59) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความสามารถในการดำเนินโครงการ งบประมาณในการดำเนินโครงการมีเพียงพอ ( x̄ = 4.40)

3. ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของการประเมิน กระบวนการของโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.39) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง ( x̄ = 4.53) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนมีการขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมลงสู่ชุมชน/เผยแพร่ ( x̄ = 4.30) และเมื่อพิจารณา ในแต่ละกิจกรรม สรุปผลได้ดังนี้

3.1 กิจกรรม ส : สร้างจิตสำนึก (เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม) พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.44) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม( x̄ = 4.65) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการวางแผนดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติ ( x̄ = 4.29)

3.2 ส : สนับสนุนปัจจัย (ค้นหานักเรียนต้นแบบและเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมความร่วมมือ)พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.37) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม ( x̄ = 4.45) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ ( x̄ = 4.25)

3.3 กิจกรรม ส : สร้างเสริมวินัย ( กำกับ ติดตามการพัฒนา) พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.44) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ประเมินผลแต่ละกิจกรรมโดยใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลาย ครบทุกกิจกรรม ( x̄ = 4.61) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การดำเนินการเป็นไปตามโครงการที่กำหนด ( x̄ = 4.33)

3.4 กิจกรรม ส : สะท้อนผลการปฏิบัติ (ยกย่องชมเชยนักเรียนและประเมินโครงการ) พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.36) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการขยายผลการปฏิบัติกิจกรรมลงสู่ชุมชน/เผยแพร่ ( x̄ = 4.39) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนที่กำหนดไว้ ( x̄ = 4.26)

4. ด้านผลผลิต มีการประเมินนักเรียนใน 2 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 2) ความพึงพอใจต่อโครงการโดยผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและนักเรียนเป็นผู้ประเมิน และเมื่อพิจารณา ในแต่ละด้าน สรุปผลได้ดังนี้

4.1 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เกิดกับนักเรียน ประกอบด้วย

4.1.1.กิจกรรม ส : สร้างจิตสำนึก (เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วม)

พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.43) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนไม่มั่วสุมและก่อความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น ( x̄ = 4.64) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนไม่สูบบุหรี่ ดมสารระเหยหรือสารเสพติดอื่น ๆ ( x̄ = 4.16)

4.1.2 ส : สนับสนุนปัจจัย (ค้นหานักเรียนต้นแบบและเตรียมอุปกรณ์ส่งเสริมความร่วมมือ)

พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.57) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ จัดกิจกรรมศึกษาประวัติและความสำเร็จในชีวิตของบุคคลที่มีความประพฤติดี ( x̄ = 4.56) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีความประพฤติดี ( x̄ = 4.35)

4.1.3 กิจกรรม ส : สร้างเสริมวินัย ( กำกับ ติดตามการพัฒนา)

พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.41) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนสวมรองเท้าถูกระเบียบมาโรงเรียน ( x̄ = 4.62) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาความสะอาดห้องเรียนและบริเวณโรงเรียน ( x̄ = 4.15)

4.1.4 กิจกรรม ส : สะท้อนผลการปฏิบัติ (ยกย่องชมเชยนักเรียนและประเมินโครงการ)

พบว่า พบว่า มีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.34) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ครูกำหนดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนเลือกทำเมื่อนักเรียนขาดความรับผิดชอบแทนการลงโทษให้เจ็บกาย ( x̄ = 4.52) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูติดตามนักเรียนในการรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายโดยสม่ำเสมอ ( x̄ = 4.16)

4.2 การประเมินผลผลิตด้านความพึงพอใจต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว”พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และมีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.54) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ( x̄ = 4.71) และรายการที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครูมีความรู้ ความเข้าใจสามารถให้คำปรึกษาและชี้แนะเกี่ยวกับกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว”ได้ ( x̄ = 4.35)

5. การประเมินผลกระทบที่มีต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” พบว่า ผู้บริหาร ครูและบุคลากร ทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนและผู้ปกครองมีความคิดเห็นต่อโครงการสร้างเสริมวินัยนักเรียนโรงเรียนสอยดาววิทยาโดยกิจกรรมตามขั้นตอน 4 ส สู่ “เด็กดีศรีสอยดาว” ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.45) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการประเมินอยู่ในระดับมากทุกรายการ โดยรายการที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ความรู้ที่ได้รับจากโครงการ สามารถนำไปใช้กับการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ( x̄ = 4.56) และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ( x̄ = 4.24)

โพสต์โดย ตะวัน : [7 ก.ย. 2561 เวลา 08:28 น.]
อ่าน [1493] ไอพี : 1.4.157.88
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ