ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวเพ็ญฉัตรศรี เอี้ยงลักขะ

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดเทศบาลตำบลธาตุ

จังหวัดเลย

ผู้วิจัย นางสาวเพ็ญฉัตรศรี เอี้ยงลักขะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

สถาบัน โรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลธาตุ

จังหวัดเลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันความต้องการและแนวทางของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2) สร้างรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21 3) ทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ 4) นำเสนอผลรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R & D) ดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การวิจัย (Research : R1) การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน (Analysis : A) ศึกษาสภาพปัจจุบัน ความต้องการและแนวทางของการพัฒนารูปแบบ โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ศึกษาความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอน จำนวน 22 คน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ศึกษาความต้องการและแนวทางของการพัฒนารูปแบบ2 โดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา (Development : D1) การออกแบบและพัฒนา (Design and Development : D&D) โดยสอบถามความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 3 การวิจัย (Research : R2) การนำไปใช้ (Implementation : I) โดยสอบถามความคิดเห็นครู จำนวน 15 คน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนประถมศึกษา ปีที่ 1-5 จำนวน 243 คน ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนา (Development : D2) การประเมินผล (Evaluation : E) โดยจัดประชาพิจารณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวน 40 คน ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

จากการดำเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน สามารถสรุปดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันความต้องการและแนวทางของการบริหารจัดการแบบ มีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดเทศบาล ตำบลธาตุ จังหวัดเลย พบว่า

สภาพปัจจุบันของการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อยู่ในระดับปานกลาง ความต้องการและแนวทางในการจัดการเรียนรู้ จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ สรุปได้ว่า การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ. 2552-2561) การเรียนรู้ตลอดชีวิตเกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแนวทางที่ควรจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในโรงเรียน ต้องเป็นแนวทางที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจจะต้องให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากที่สุดโดยโรงเรียนต้องจัดแหล่งเรียนรู้ ที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุดที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและควรกำหนดไว้ในโครงสร้างหลักสูตรหรือแผนปฏิบัติการของโรงเรียน การสังเคราะห์องค์ประกอบหลักเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ 4 องค์ประกอบ

2. ผลการสร้างรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 11 แนวทาง 43 รายการย่อย

การสร้างคู่มือการดำเนินการตามรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ดังนี้ 1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค์ 3) ข้อจำกัดในการนำคู่มือไปใช้ 4) วิธีดำเนินการตามรูปแบบ 5) เงื่อนไขความสำเร็จของรูปแบบ 6) บรรณานุกรม และ7) ภาคผนวก ผลการประเมินคู่มือการดำเนินการตามรูปแบบจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย มีดังนี้

3.1 ผลการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ตามความคิดเห็นของครูปฏิบัติการสอนระดับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ/เห็นด้วยอยู่ในระดับ มากที่สุด

3.2 ผลการศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย ตามความคิดเห็นของนักเรียน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลการนำเสนอผลการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย รูปแบบการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลธาตุ สังกัดเทศบาลตำบลธาตุ จังหวัดเลย โดยประชาพิจารณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า โดยภาพรวมเห็นด้วยกับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย รองลือ : [2 ก.ย. 2561 เวลา 19:22 น.]
อ่าน [1107] ไอพี : 180.183.232.10
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ