ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD ที่เน้นการแก้ปัญหาแบบ SSCS เพื่อส่งเสริมค

แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้รูปแบบร่วมมือกันเรียนรู้เทคนิค STAD

ที่เน้นการแก้ปัญหาแบบ SSCS

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เรื่อง บทประยุกต์

โดย

นางสาวศิริลักษณ์ สังฆะมณี

ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง บทประยุกต์ เวลาเรียน 16 ชั่วโมง

เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์) เวลา 2 ชั่วโมง

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ค 1.2 เข้าใจถึงผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของจำนวนและ

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการต่างๆ และสามารถใช้การดำเนินการใช้การดำเนินการในการแก้ปัญหา

ตัวชี้วัด

ค 1.2 ป.6/2 วิเคราะห์และแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาและโจทย์ปัญหาระคนของจำนวนนับ เศษส่วน จำนวนคละ ทศนิยม และร้อยละ พร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผล ของคำตอบ และสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับจำนวนนับได้

มาตรฐาน ค 6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ การเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์ และเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ตัวชี้วัด

ค 6.1 ป.6/1 ใช้วิธีการที่หลากหลายแก้ปัญหา

ค 6.1 ป.6/2 ใช้ความรู้ ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

ค 6.1 ป.6/3 ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจและสรุปผลได้อย่างเหมาะสม

ค 6.1 ป.6/4 ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมายและการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

ค 6.1 ป.6/5 เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ในคณิตศาสตร์กับศาสตร์อื่น ๆ

สาระสำคัญ

การคำนวณโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ต้องทราบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการจะมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลง ถ้ามากขึ้นหาผลคูณ ถ้าน้อยลงหาผลหาร เราสามารถนำความรู้ไปใช้แก้โจทย์ปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ด้านความรู้

1.1 เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการคูณและการหารให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์และ

แสดงวิธีหาคำตอบได้

2. ด้านทักษะและกระบวนการ

2.1 ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

2.2 ความสามารถในการสื่อสาร

2.3 ความสามารถในการคิด

3. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3.1 มีความรับผิดชอบ

3.2 มีวินัย

3.3 ใฝ่เรียนรู้

3.4 มุ่งมั่นในการทำงาน

3.5 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สาระการเรียนรู้

การแก้โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร

กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.1 นักเรียนทบทวนเรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร โดยครูวางปากกา 3 ด้าม ไว้บนโต๊ะและกำหนดว่า ปากกา 3 ด้าม ราคา 15 บาท ครูถามคำถาม ดังนี้

- ปากกา 3 ด้าม บนโต๊ะ ราคาเท่าไร (15 บาท)

- ดังนั้นปากกา 1 ด้ามจะมีราคามากขึ้นหรือน้อยลงจากราคา 15 บาท (น้อยลง)

- คำนวณปากกา 1 ด้ามได้อย่างไร (หาผลหาร)

- นั่นคือปากกา 1 ด้าม ราคาท่าไร (15 ÷ 3 = 5 บาท)

- ถ้าครูนำปากกามาวางบนโต๊ะอีก 7 ด้ามจะรวมเป็นปากกาบนโต๊ะกี่ด้าม (10 ด้าม)

- ปากกา 10 ด้ามบนโต๊ะราคาเท่าไร (50 บาท)

- คำนวณเพื่อหาคำตอบได้อย่างไร (10 × 5 = 50)

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

1.2 ครูกำหนดประโยค บนกระดาน ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคำตอบในช่องว่างว่าจะมีจำนวนมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าจำนวนที่กำหนดให้ แล้วให้ผู้แทนนักเรียนช่วยกันออกมาเติมคำตอบลงในช่องว่างว่า “มากขึ้น” หรือ “น้อยลง” ดังตัวอย่าง

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

1.3 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ โดยเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้บนกระดานให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน 2 รอบ

2. ขั้นปฏิบัติการ

2.1 นักเรียนจับคู่กับเพื่อน ครูแจกแถบประโยคให้นักเรียนคู่ละ 1 แผ่น เพื่อให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และพิจารณาหาคำตอบ เช่น

ขั้นที่ 1 Search: S การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

2.2 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

- โจทย์ปัญหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (ราคาดินสอ)

- โจทย์กำหนดอะไร (ดินสอ 10 แท่ง ราคา 80 บาท ต้องการซื้อ 7 แท่ง)

- โจทย์ถามอะไร (ดินสอ 7 แท่ง ราคาเท่าไร)

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไร (ดินสอ 10 แท่ง ราคา 80 บาท)

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์กำหนดกับสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะ(ดินสอ 7 แท่ง ราคาเท่าไร)

ขั้นที่ 2 Solve: S การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

2.3 ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและแก้โจทย์ปัญหาตามวิธีการที่นักเรียนคิด โดยอาจจะใช้วิธีคิดที่แตกต่างกันก็ได้ครูจะไม่จำกัดวิธีการในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

ขั้นที่ 3 Create: C การสร้างวิธีการหรือการหาคำตอบ

2.4 ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ในขั้น Solve: S โดยเลือกวิธีการคิดหาคำตอบของนักเรียนคู่ใดคู่หนึ่ง ดังนี้

เขียนกล่องแสดงความสัมพันธ์ดังกล่าวบนกระดาน

จำนวนดินสอ (แท่ง) ราคา (บาท)

(ใช้วิธีการหาคำตอบโดยการบัญญัติไตรยางศ์)

ให้ผู้แทนนักเรียน 1 คน ออกมาเติมตัวเลขในกล่องความสัมพันธ์

จำนวนดินสอ (แท่ง) ราคา (บาท)

2.5 นักเรียนร่วมกันสังเกตกล่องแสดงความสัมพันธ์ และร่วมกันอภิปรายลักษณะ

ของการเขียนจะได้ข้อสรุปว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการจะเขียนไว้ทางขวามือเสมอ

ขั้นที่ 4 Share: S การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหา และการหาคำตอบ

2.6 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่า ลักษณะโจทย์ปัญหาบางประเภทเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่ง คู่แรกเป็นความสัมพันธ์จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ คู่ที่สองเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการ นักเรียนและครูช่วยกันตรวจสอบคำตอบที่ได้ และวิธีการหาคำตอบว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องสมเหตุสมผล มีขั้นตอนการหาคำตอบที่เหมาะสมสอดคล้องกันกับสิ่งที่โจทย์กำหนดไว้หรือไม่

2.7 ครูกำหนดโจทย์บนกระดาน แล้วให้ผู้แทนนักเรียนออกมาเขียนตัวเลขแทนจำนวนในช่องว่าง ดังตัวอย่าง

ขนมโดนัท 6 ชิ้น ราคา 42 บาท

ขนมโดนัท 1 ชิ้น ราคา (7) บาท

ขนมโดนัท 2 ชิ้น ราคา (14) บาท

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องและอภิปรายถึงวิธีการหาคำตอบ

2.8 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่า ลักษณะโจทย์ปัญหาบางประเภทเป็นการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างของสองสิ่ง คู่แรกเป็นความสัมพันธ์จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ คู่ที่สองเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการ

2.9 ครูแจกแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

3. ขั้นสรุปกิจกรรม

3.1 ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้

- การคำนวณโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ต้องทราบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการจะมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลง ถ้ามากขึ้นหาผลคูณ ถ้าน้อยลงหาผลหาร

4. ขั้นศึกษากลุ่มย่อย

4.1 ให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามที่ได้จัดไว้ รับใบความรู้ที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์) เพื่อศึกษาและร่วมกันสรุปวิธีการหาคำตอบโจทย์ปัญหา

4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำบัตรกิจกรรมที่ 1 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์) ซึ่งประกอบด้วยขั้น Search: S การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา Solve: S การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา Create: C การสร้างวิธีการหรือการหาคำตอบ Share: S การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหาและการหาคำตอบ โดยครูกำหนดโจทย์ปัญหา ดังนี้

4.3 ครูแนะนำให้หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มอ่านคำชี้แจงให้สมาชิกในกลุ่มฟังก่อนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรม

4.4 ครูสุ่มเลือกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานจากบัตรกิจกรรม 1-2 กลุ่ม โดยให้นักเรียนส่วนที่เหลือร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคิดหาคำตอบ และคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่ ให้ช่วยกันตรวจสอบคำตอบ

4.5 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปจากการนำเสนอของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ว่าการคำนวณโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ต้องทราบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการจะมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลงถ้ามากขึ้นหาผลคูณ ถ้าน้อยลงหาผลหาร

5. ขั้นฝึกทักษะ

นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์)

ชั่วโมงที่ 2

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.1 นักเรียนทบทวนเรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร โดยครูกำหนดโจทย์ปัญหาบนกระดานแล้วตั้งคำถาม ดังนี้

- โจทย์กำหนดอะไร (นม 9 กล่อง ราคา 108 บาท ต้องการซื้อนม 6 กล่อง)

- โจทย์ถามอะไร (ต้องจ่ายเงินเท่าไร)

- ความสัมพันธ์คู่ที่หนึ่ง จากสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไร(นม 9 กล่อง ราคา 108 บาท)

- ต้องการคำนวณราคานม 1 กล่อง ราคามีมากขึ้นหรือน้อยลง (น้อยลง)

- คำนวณราคานม 1 กล่อง ได้อย่างไร (หาผลหาร)

- ดังนั้นนม 1 กล่อง มีราคาเท่าไร (108 ÷ 9 = 12 บาท)

- ถ้าต้องการซื้อนม 6 กล่อง คำนวณหาราคาที่ต้องจ่ายอย่างไร (หาผลคูณ)

- ดังนั้นต้องการซื้อนม 6 กล่อง ต้องจ่ายเงินกี่บาท (6 × 12 = 72 ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

1.2 ครูกำหนดโจทย์ปัญหาบนกระดาน ให้นักเรียนร่วมกันอภิปรายคำตอบในช่องว่างว่าจะมีจำนวนมากขึ้นหรือน้อยลงกว่าจำนวนที่กำหนดให้ แล้วให้ผู้แทนนักเรียนช่วยกันออกมาเติมคำตอบลงในช่องว่างว่า “มากขึ้น” หรือ “น้อยลง” ดังตัวอย่าง

1.3 ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบ โดยเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้บนกระดานให้นักเรียนอ่านออกเสียงพร้อมกัน 2 รอบ

2. ขั้นปฏิบัติการ

2.1 ครูแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แจกแถบโจทย์ปัญหาให้กลุ่มละ 1 แถบ เพื่อให้นักเรียนช่วยกันแสดงวิธีทำและสรุปคำตอบ จากนั้นผู้แทนกลุ่มออกมานำเสนอผลงาน หน้าชั้นเรียนนักเรียนกลุ่มอื่นๆ และครูร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ตัวอย่างแถบโจทย์

ขั้นที่ 1 Search: S การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

2.2 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

- โจทย์ปัญหานี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร (การอ่านหนังสือ)

- โจทย์กำหนดอะไร (เวลา 72 นาที อ่านหนังสือได้ 12 หน้า ถ้าใช้เวลา 294 นาที)

- โจทย์ถามอะไร (เวลา 294 นาที อ่านหนังสือได้กี่หน้า)

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์กำหนดคืออะไร (เวลา 72 นาที อ่านหนังสือได้ 12 หน้า)

- ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่โจทย์กำหนดกับสิ่งที่โจทย์ต้องการคืออะไร(เวลา 294 นาที อ่านหนังสือได้กี่หน้า)

ขั้นที่ 2 Solve: S การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

2.3 ให้นักเรียนร่วมกันศึกษาและแก้โจทย์ปัญหาตามวิธีการที่นักเรียนคิด โดยอาจจะใช้วิธีคิดที่แตกต่างกันก็ได้ ครูจะไม่จำกัดวิธีการในการหาคำตอบของโจทย์ปัญหา

ขั้นที่ 3 Create: C การสร้างวิธีการหรือการหาคำตอบ

2.4 ให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบตามขั้นตอนที่วางแผนไว้ในขั้น Solve: S โดยเลือกวิธีการคิดหาคำตอบของนักเรียนคู่ใดคู่หนึ่ง ดังนี้

อ่านหนังสือ 72 นาที ได้ 12 หน้า

อ่านหนังสือ 1 นาที ได้ 12 ÷ 72 = 12/72 หน้า

อ่านหนังสือ 294 นาที ได้ 294 × 12/72 = 49 หน้า

ตอบ ๔๙ หน้า

ครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

2.5 นักเรียนร่วมกันอภิปรายวิธีการคิดหาคำตอบและสรุปสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หา

ขั้นที่ 4 Share: S การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหา และการหาคำตอบ

2.6 นักเรียนและครูร่วมกันอภิปรายว่า ขั้นตอนการคิดหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาการคูณและการหารมี ดังนี้

ขั้นที่ 1 เขียนความสัมพันธ์คู่ที่หนึ่งจากสิ่งที่โจทย์กำหนด

ขั้นที่ 2 คำนวณหาของ 1 ชิ้น ว่ามีค่ามากหรือน้อยลง ถ้ามากขึ้นหาผลคูณถ้าน้อยลงหาผลหาร

ขั้นที่ 3 เขียนความสัมพันธ์คู่ที่สองจากสิ่งที่โจทย์กำหนดและโจทย์ต้องการ

2.7 ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้

- การคำนวณโจทย์ปัญหาการคูณ และการหาร ต้องทราบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการ

จะมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลง ถ้ามากขึ้นหาผลคูณ ถ้าน้อยลงหาผลหาร

2.8 ครูแจกแบบฝึกทักษะให้นักเรียนทำเป็นการบ้านเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะให้นักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้น

3. ขั้นสรุปกิจกรรม

3.1 ให้นักเรียนและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดังนี้

- การคำนวณโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ต้องทราบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการจะมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลง ถ้ามากขึ้นหาผลคูณ ถ้าน้อยลงหาผลหาร

4. ขั้นศึกษากลุ่มย่อย

4.1 ให้นักเรียนเข้ากลุ่มตามที่ได้จัดไว้ รับใบความรู้ที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์) เพื่อศึกษาและร่วมกันสรุปวิธีการหาคำตอบโจทย์ปัญหา

4.2 นักเรียนแต่ละกลุ่มนำบัตรกิจกรรมที่ 2 เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์) ซึ่งประกอบด้วยขั้น Search: S การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา Solve: S การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา Create: C การสร้างวิธีการหรือการหาคำตอบ Share: S การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหาและการหาคำตอบ โดยครูกำหนดโจทย์ปัญหา ดังนี้

4.3 ครูแนะนำให้หัวหน้ากลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มอ่านคำชี้แจงให้สมาชิกในกลุ่มฟังก่อนจะลงมือปฏิบัติกิจกรรม

4.4 ครูสุ่มเลือกนักเรียนออกมานำเสนอผลงานจากบัตรกิจกรรม 1-2 กลุ่ม โดยให้นักเรียนส่วนที่เหลือร่วมแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการคิดหาคำตอบ และคำตอบที่ได้ถูกต้องหรือไม่ให้ช่วยกันตรวจสอบคำตอบ

4.5 นักเรียนและครูร่วมกันสรุปจากการนำเสนอของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งได้ว่าการคำนวณโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร ต้องทราบว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการจะมีค่ามากขึ้นหรือน้อยลงถ้ามากขึ้นหาผลคูณ ถ้าน้อยลงหาผลหาร

5. ขั้นฝึกทักษะ

นักเรียนทำแบบฝึกทักษะที่ 1 เรื่องโจทย์ปัญหาการคูณและการหาร(บัญญัติไตรยางศ์)

สื่อการเรียนรู้ / แหล่งเรียนรู้

1. หนังสือเรียน

2. แถบโจทย์ตัวอย่าง

3. บัตรกิจกรรมที่ 1

4. แบบฝึกทักษะที่ 1

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

สิ่งที่วัดและประเมิน วิธีการ เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

ด้านความรู้

1. เมื่อกำหนดโจทย์ปัญหาการคูณและการหารให้ สามารถวิเคราะห์โจทย์และ

แสดงวิธีหาคำตอบได้

ตรวจผลงาน

แบบฝึกทักษะ 1

ทำถูกอย่างน้อย ร้อยละ 80

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. ทักษะกระบวนการคิดแก้ปัญหา

2. ความสามารถใน การสื่อสาร

3. ความสามารถใน การคิด

- ตรวจผลงาน

- สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

- บัตรกิจกรรม

- แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ระดับดีขึ้นไป

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีความรับผิดชอบ

2. มีวินัย

3. ใฝ่เรียนรู้

4. มุ่งมั่นในการทำงาน

5. ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้

ระดับดีขึ้นไป

บัตรกิจกรรม 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ แลแสดงวิธีหาคำตอบ ตามขั้น

S : Search , ขั้น S : Solve , ขั้น C : Create และ ขั้น S : Share

ซื้อดินสอ 3 แท่ง ราคา 10 บาท ดินสอ 12 แท่ง ราคากี่บาท

1. ขั้น S : Search การค้นหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัญหา

1.1 โจทย์ให้ทำอะไร……………………………………………………………………………

1.2 โจทย์กำหนดอะไรมาให้ ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2. ขั้น S : Solve การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

3. ขั้น C : Create การสร้างวิธีการหรือขั้นตอนการหาคำตอบ

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………... 4. ขั้น S : Share การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหา และการหาคำตอบ

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

ใบความรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์)

การใช้กระบวนการแก้ปัญหา

โจทย์ปัญหา ซื้อส้มโอ 50 ผล ราคา 640 บาท ถ้าซื้อ 20 ผล ต้องจ่ายเงินเท่าไร

ขั้น S : Search การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ให้นักเรียนอ่านโจทย์ เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจโจทย์ ตามคำถามต่อไปนี้

- โจทย์ข้อนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร / โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง

- โจทย์ต้องการทราบอะไร (ซื้อส้ม 20 ผล ต้องจ่ายเงินเท่าไร)

- ถ้าซื้อส้ม 1 ผล ต้องจ่ายเงินมากหรือน้อยกว่า 640 บาท (น้อยกว่า)

- ถ้าซื้อส้ม 20 ผล ต้องจ่ายเงินเป็นกี่เท่าของราคาส้ม 1 ผล (20 เท่า)

ขั้น S : Solve การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

ให้นักเรียนดูแผนภาพ แล้วช่วยกันวางแผนแก้โจทย์ปัญหา โดยตอบคำถามต่อไปนี้

ซื้อส้มโอ 50 ผล ราคา 640 บาทซื้อส้มโอ 20 ผล ราคาเท่าไร

ขั้น C : Create การสร้างวิธีการหรือการหาคำตอบ

-จากแผนภาพ นักเรียนทราบอะไรบ้าง (ส้มโอ 50 ผล ราคา 640 บาท)

-จะหาราคาส้มโอ 20 ผลได้ ต้องหาราคาส้มโอกี่ผลก่อน (1 ผล)

-จะหาราคาส้มโอ 1 ผล อย่างไร (640 หารด้วย 50)

-ถ้าเปลี่ยนจากต้องการหาราคาส้มโอ 1 ผล เป็น 2 ผล หรือ 3 ผล จะหาได้อย่างไร (นำจำนวนส้มโอที่เพิ่มขึ้นคูณกับราคาส้มโอ 1 ผล)

-ถ้าต้องการหาราคาส้มโอ 20 ผล จะทำอย่างไร (นำ 20 คูณกับราคาส้มโอ 1 ผล)

-โจทย์ข้อนี้ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (640 ÷ 50)×20 = 

ขั้น S : Share การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหา และการหาคำตอบ

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาราคาของส้มโอ ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 หาราคาส้มโอ 1 ผล

- กลุ่มที่ 2 หาราคาส้มโอ 2 ผล

- กลุ่มที่ 3 หาราคาส้มโอ 3 ผล

- กลุ่มที่ 4 หาราคาส้มโอ 4 ผล

- กลุ่มที่ 5 หาราคาส้มโอ 20 ผล

นำคำตอบของแต่ละกลุ่มมาอภิปรายร่วมกันว่า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องหาราคาส้มโอ 1 ผลก่อน

แล้วจึงหาราคา ส้มโอจำนวนอื่นๆ ที่ต้องการทราบต่อไป จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีทำ

บัตรกิจกรรมที่ 2

คำชี้แจง ให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่กำหนดให้ แลแสดงวิธีหาคำตอบ ตามขั้น

S : Search , ขั้น S : Solve , ขั้น C : Create และ ขั้น S : Share

ซื้อปากกา 5 แท่ง ราคา 25 บาท ปากกา 12 แท่ง ราคากี่บาท

1. ขั้น S : Search การค้นหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับปัญหา

1.1 โจทย์ให้ทำอะไร…………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

1.2 โจทย์กำหนดอะไรมาให้ ……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

2. ขั้น S : Solve การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

3. ขั้น C : Create การสร้างวิธีการหรือขั้นตอนการหาคำตอบ

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

4. ขั้น S : Share การร่;มแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหา และการหาคำตอบ

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………

ใบความรู้ เรื่อง โจทย์ปัญหาการคูณและการหาร (บัญญัติไตรยางศ์)

การใช้กระบวนการแก้ปัญหา

โจทย์ปัญหา ซื้อแอปเปิล 50 ผล ราคา 550 บาท ถ้าซื้อ 20 ผล ต้องจ่ายเงินเท่าไร

ขั้น S : Search การค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

ให้นักเรียนอ่านโจทย์ เพื่อวิเคราะห์และทำความเข้าใจโจทย์ ตามคำถามต่อไปนี้

- โจทย์ข้อนี้กล่าวถึงเรื่องอะไร / โจทย์กำหนดอะไรให้บ้าง

- โจทย์ต้องการทราบอะไร (ซื้อส้ม 20 ผล ต้องจ่ายเงินเท่าไร)

- ถ้าซื้อส้ม 1 ผล ต้องจ่ายเงินมากหรือน้อยกว่า 550 บาท (น้อยกว่า)

- ถ้าซื้อส้ม 20 ผล ต้องจ่ายเงินเป็นกี่เท่าของราคาส้ม 1 ผล (20 เท่า)

ขั้น S : Solve การวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา

ให้นักเรียนดูแผนภาพ แล้วช่วยกันวางแผนแก้โจทย์ปัญหา โดยตอบคำถามต่อไปนี้

ซื้อแอปเปิล 50 ผล ราคา 550 บาทซื้อแอปเปิล 20 ผล ราคาเท่าไร

ขั้น C : Create การสร้างวิธีการหรือการหาคำตอบ

- จากแผนภาพ นักเรียนทราบอะไรบ้าง (แอปเปิล 50 ผล ราคา 550 บาท)

- จะหาราคาแอปเปิล 20 ผลได้ ต้องหาราคาแอปเปิลกี่ผลก่อน (1 ผล)

- จะหาราคาแอปเปิล 1 ผล อย่างไร (550 หารด้วย 50)

- ถ้าเปลี่ยนจากต้องการหาราคาแอปเปิล 1 ผล เป็น 2 ผล หรือ 3 ผล จะหาได้อย่างไร (นำจำนวนแอปเปิลที่เพิ่มขึ้นคูณกับราคาแอปเปิล 1 ผล)

- ถ้าต้องการหาราคาแอปเปิล 20 ผล จะทำอย่างไร (นำ 20 คูณกับราคาแอปเปิล 1 ผล)

- โจทย์ข้อนี้ เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไร (550 ÷ 50)×20 = 

 

ขั้น S : Share การร่วมแสดงความคิดเห็นต่อวิธีการแก้ปัญหา และการหาคำตอบ

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มหาราคาของแอปเปิล ดังนี้

- กลุ่มที่ 1 หาราคาแอปเปิล 1 ผล

- กลุ่มที่ 2 หาราคาแอปเปิล 2 ผล

- กลุ่มที่ 3 หาราคาแอปเปิล3 ผล

- กลุ่มที่ 4 หาราคาแอปเปิล4 ผล

- กลุ่มที่ 5 หาราคาแอปเปิล20 ผล

นำคำตอบของแต่ละกลุ่มมาอภิปรายร่วมกันว่า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องหาราคาแอปเปิล

1 ผลก่อน แล้วจึงหาราคาแอปเปิลจำนวนอื่นๆ ที่ต้องการทราบต่อไป จากนั้นให้นักเรียนร่วมกันแสดงวิธีทำ

โพสต์โดย ศิริลักษณ์ สังฆะมณี : [25 ส.ค. 2561 เวลา 07:51 น.]
อ่าน [1034] ไอพี : 184.22.109.109
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ