ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเร

การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล)

กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดย นางจันทร์เพ็ญ ปัญญโรจน์

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาค ในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

2.เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

3.เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

4. เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิธีดำเนินการ

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) จำนวน 30 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ทดลองใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ระยะเวลาที่ใช้ 6 สัปดาห์ ๆ ละ 2 คาบ แบบแผนการวิจัย คือ One Group Pretest-posttest Design

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แบบบันทึกสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 2) แบบสัมภาษณ์สภาพปัญหาและแนวทาง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย 3) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย 4) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย 5) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย 6) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) จังหวัดพะเยา ผลการศึกษาสภาพปัญหาแนวทางการพัฒนา ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปได้ว่านักเรียนขาดสื่อใน การเรียนรู้ ครูผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ครูเป็นผู้พูดแต่ฝ่ายเดียว รวมทั้งนักเรียนไม่สนใจเรียน และไม่ตั้งใจเรียน ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เห็นได้จากการวัดผลประเมินผลปลายปีการศึกษา 2556-2558โดยมีคะแนนเฉลี่ยใน 62.12,64.56, 67.20, และ ผลการทดสอบประเมินวิชาการนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา พบว่านักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยใน สาระภูมิศาสตร์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด โดยมีคะแนนเฉลี่ยในปีการศึกษา 2556 - 2558 มาตรฐาน ส 5.1มีคะแนนเฉลี่ย 43.87 ,45.19,42.86 และมาตรฐาน ส 5.2 มีคะแนนเฉลี่ย 43.18,47.19,43.45 ตามลำดับ

2. ผลการวิเคราะห์สาเหตุของการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดภูมิภาค ในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สรุปได้ว่า ครูไม่ได้ใช้สื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากนี้เนื้อหาที่ครูสอนยังไม่ เร้าใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ เด็กจึงไม่สนใจ เบื่อวิชาสังคมศึกษา จึงส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด เพราะการสอนของครูไม่เปลี่ยนแปลงและเนื้อหา มีมากเกินไป น่าเบื่อไม่น่าสนใจ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไม่หลากหลาย และไม่มีสื่อนวัตกรรมประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกเหนือจากหนังสือเรียน ทำให้นักเรียนขาดความกระตือรือร้นในการเรียน ไม่สนใจเรียนจึงส่งผลให้นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียน เทศบาล4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 90.78/91.67 91.01/92.00 91.24/90.33 90.65 /91.67 91.93/92.67 90.47/ 91.00 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80ที่กำหนดไว้มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

4. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเทศบาล4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) รวมเฉลี่ย เท่ากับ 12.07 คิดเป็นร้อยละ 40.22 และคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียน เทศบาล 4 (ภูมินทร์ราษฎร์นุกูล) รวมเฉลี่ย เท่ากับ 25.53 คิดเป็นร้อยละ 85.11 ซึ่งมีร้อยละของความก้าวหน้า เท่ากับ 44.89

5.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาคในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

6. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชุดภูมิภาค ในประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและศาสนา สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย เพ็ญ : [2 ก.ค. 2561 เวลา 08:05 น.]
อ่าน [967] ไอพี : 134.236.2.101
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ