ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษ

ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3

รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ผู้รายงาน นางปริตตา ลีละวัฒน์

โรงเรียน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

ปีการศึกษา 2560

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1)สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2)เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ

การเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

4)เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบ

การเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยศึกษากับประชากรซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 1 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนทั้งหมด 19 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการตรวจ และประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสิทธิภาพ 85.29 / 84.12 เมื่อทดลองภาคสนามกับนักเรียนจำนวน 17 คน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการตรวจ และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญและมีผลการประเมินว่ามีคุณภาพ

อยู่ในระดับดีมาก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา

ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 50 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.8365 และแบบทดสอบสอบย่อยจำนวน 4 ฉบับ ๆ ละ 10 ข้อ ที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับตั้งแต่ 0.8017ถึง 0.8152 และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.9542 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลังเรียนโดยพิจารณาจากร้อยละของการพัฒนา

ผลการศึกษาสรุปผลได้ ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา

ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขั้นทดลองภาคสนามกับนักเรียนจำนวน 17 คน มีประสิทธิภาพ 85.29 / 84.12 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ที่ 80 / 80 และเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 6 มีค่าเท่ากับ 0.6539 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา ที่กำหนดดัชนีประสิทธิผลไว้ที่

ร้อยละ 50

3. ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 25.16 และ 3.39 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 50.32 ส่วนหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 41.32 และ 5.09 ตามลำดับ คิดเป็นร้อยละของคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 82.63 เมื่อพิจาณาร้อยละของคะแนนเฉลี่ยที่สูงขึ้น พบว่า คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนร้อยละ 32.32 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาภาษาญี่ปุ่นสื่อสาร 3 รหัสวิชา ญ33205 เรื่อง ยินดีต้อนรับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการศึกษา โดยมีคะแนนการประเมินเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.66 และ 0.48 ตามลำดับ

โพสต์โดย หญิง : [30 มิ.ย. 2561 เวลา 15:09 น.]
อ่าน [1003] ไอพี : 101.109.69.205
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ