ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ชื่อเรื่อง การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative

Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัด

ขอนแก่น

ผู้วิจัย นายชนะ โนนทนวงษ์

ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความรู้ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด กิจกรรมการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพผู้เรียน ทุกคนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) เป็นเทคนิคการสอนแบบหนึ่งที่ช่วยให้ครูผู้สอนได้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตามลําดับขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นเตรียม ขั้นกิจกรรมกลุ่ม ขั้นตรวจสอบผลงานและทดสอบ ขั้นสรุปบทเรียนและประเมินผลการทํางานกลุ่ม ดําเนินการวิจัยโดยใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 1 วงรอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติตามแผน (Action) การสังเกต (Observation) และการสะท้อนผล (Reflection) กลุ่มผู้ร่วมวิจัยจํานวน 5 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมีจํานวน 12 คน เครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบ แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบสอบถาม แบบบันทึกประชุมและแบบประเมิน การตรวจสอบข้อมูลใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Technique) นําเสนอผลการการวิจัยโดยการบรรยาย

ผลการวิจัย พบว่า

การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โดยใช้ กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ คือ

1)กลยุทธ์ที่ 1 คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้การประชุมระดมความคิดการดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสรุปองค์ความรู้การจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้กลยุทธ์ที่ 2 คือ การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person : LP) ดําเนินการจัดกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมการนําองค์กรสู่การปฏิบัติ การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมการประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ นําผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มาปรับปรุงพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ ส่งผลให้ครูกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสามารถดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้เรียนได้มีระบบขั้นตอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีการแบ่งกลุ่มผู้เรียน การจัดกลุ่มการทํางานของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม ผู้เรียนทุกคนมีบทบาทสําคัญเท่ากันใน การทํางาน บุคลากรสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยการปลูกฝังและสร้างความรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดความรู้พึ่งพากันทางบวก เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เรียน มีปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมกันระหว่างผู้เรียนมีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละกลุ่ม กลุ่มผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะทางสังคมและทักษะในการทํางานเป็นกลุ่มดําเนินงานด้วยกระบวนการกลุ่ม เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกในการทําประโยชน์ต่อสังคมและมีการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธี หลากหลาย ทําให้นักเรียนกระตือรือร้นเข้าร่วมกิจกรรม ผู้เรียน มีความมั่นใจในตนเองมากขึ้น เนื่องจากการเรียนด้วยกระบวนการกลุ่ม ผู้เรียนมีการช่วยเหลือกันระหว่างผู้เรียน ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน การออกแบบกิจกรรม ส่งผลทําให้บรรลุเป้าหมายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของกลุ่มผู้ร่วมวิจัย อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้ร่วมวิจัยล้วนเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ด้านการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้พอสมควร การพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) ในครั้งนี้เป็นเพียงการนําเสนอเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้น ผู้เรียนได้ มีส่วนร่วมในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนเกิดทักษะ การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีการช่วยเหลือกันในกลุ่มผู้เรียน จนทําให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้า ในเนื้อหาวิชาที่เรียนเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ร่วมวิจัยมีความรู้ ความเข้าใจและความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือไปขยายผล แนะนําครูอื่น ๆ ได้อย่างมั่นใจ และพร้อมที่จะดําเนินการปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือแบบร่วมมืออย่างต่อเนื่องได้ โดยสรุปการพัฒนาบุคลากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ คือ1) การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) กิจกรรมดังนี้ คือ การประชุมระดม ความคิด การดําเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสรุป องค์ความรู้ที่ได้ การจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้

2) กลยุทธ์ที่ 2 คือ การพัฒนาสู่ความเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (Learning Person : LP) มีกิจกรรม ดังนี้ คือ การนําองค์ความรู้มาปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินผลและปรับปรุงแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ การปรับปรุงแผนการจัด การเรียนรู้ และการสรุปแนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนรู้

โพสต์โดย หมอก : [28 มิ.ย. 2561 เวลา 15:26 น.]
อ่าน [978] ไอพี : 103.14.10.186
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ