ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องสารและการเกิด ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเกิด ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา นางสาวพรรณรมณ ภิระ

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเกิด ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่มอกวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 8 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 ชุด 2) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแผนการจัดการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและการเกิดปฏิกิริยาเคมี แบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 16 ข้อ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.68/80.33

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 57.19

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเกิดปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมพบว่านักเรียนมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย =4.53 และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่านักเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่อง สารและการเกิด ปฏิกิริยาเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่มอกวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยดี เพราะได้รับความช่วยเหลือ แนะนำและสนับสนุน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นอย่างดียิ่งจาก นายสมเกียรติ นันตาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่มอกวิทยา ผู้ศึกษาขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบคุณนางสาวบุญลอย มูลน้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแสลมวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ นางอารี วรรณรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านวัดผลประเมินผล นายจำเรียง จิระโพธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ นางอรชร มูลศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ นายไพโรจน์ เสรีวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่มอกวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาจนเป็นผลสำเร็จ

ขอขอบคุณ คณะครูทุกท่านและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนแม่มอกวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ที่ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง

คุณค่าและประโยชน์จากการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาขอมอบบูชาคุณบิดา มารดาและบูรพาจารย์ ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนประสบความสำเร็จในการศึกษาและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

พรรณรมณ ภิระ

โพสต์โดย นิว : [28 มิ.ย. 2561 เวลา 13:46 น.]
อ่าน [1267] ไอพี : 171.4.243.48
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ ก้อย

  ความคิดเห็นที่ 1

เหมาะสำหรับมาปรับในการใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

วันที่โพสต์ [28 มิ.ย. 2561 เวลา 14:14 น.] ไอพี : [171.4.243.48] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ แป้ง

  ความคิดเห็นที่ 2

เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ

วันที่โพสต์ [28 มิ.ย. 2561 เวลา 14:25 น.] ไอพี : [171.4.243.48] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ