ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม

ในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)

ผู้ประเมิน พงศธร กวางอธิษฐ์โภคิน

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

ปีที่ประเมิน 2560

บทคัดย่อ

การประเมินครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)ประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์(CIPP Model) 2)ศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครู นักเรียน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง ที่มีต่อบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยการใช้แบบสอบถามในการประเมินกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 275 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 14 คน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 14 คน นักเรียน จำนวน 247 คน ในด้านบริบท(Context) ด้านปัจจัยนำเข้า(Input) ด้านกระบวนการ(Process) และด้านผลผลิต (Product) โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินซิปป์ (CIPP Model) เป็นกรอบแนวคิดในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมินโครงการ คือ แบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ และแบบสอบถามความ

พึงพอใจ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการฯ และพบว่า

1.ผลการประเมินในภาพรวม พบว่า

1.1 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง เห็นว่าโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับมาก โดยภาพรวมด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านกระบวนการ(ค่าเฉลี่ย=4.29 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.07) รองลงมาคือ ด้านบริบท(ค่าเฉลี่ย=3.97 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.12) และด้านปัจจัยนำเข้า(ค่าเฉลี่ย=3.91 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.11) ตามลำดับ

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน เห็นว่าโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ในภาพรวมด้านผลผลิตอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย=3.91 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.12)

2.ด้านบริบทของโครงการ(Context Evaluation) พบว่า

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง เห็นว่า

มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย=3.97 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.12) เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ กิจกรรมตามโครงการ ส่งเสริมการพัฒนาบรรยากาศและ สิ่งแวดล้อมของโรงเรียน เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน(ค่าเฉลี่ย=4.11 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.42) รองลงมา คือ เป้าหมายของโครงการ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน(ค่าเฉลี่ย=4.07 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.54) กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน ครู และนักเรียน(ค่าเฉลี่ย =4.07 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.60) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ โครงการมีหลักการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรฐานการศึกษาชาติ(ค่าเฉลี่ย=3.75 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.52) ตามลำดับ

3.ด้านปัจจัยนำเข้า(Input Evaluation) พบว่า

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง เห็นว่า มีความเพียงพออยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย=3.91 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.11) เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกับงานที่ได้รับ มอบหมาย(ค่าเฉลี่ย=4.14 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.59) รองลงมา คือ งบประมาณที่ได้รับจากองค์กร สนับสนุนการจัดการศึกษามีความเหมาะสม เพียงพอต่อการดำเนินงาน(ค่าเฉลี่ย =4.00 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.54) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ(ค่าเฉลี่ย=3.75 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.52) ตามลำดับ

4.ด้านกระบวนการ(Process Evaluation) พบว่า

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง เห็นว่า มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย=4.29 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.07) เมื่อพิจารณา รายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนา สิ่งแวดล้อม(ค่าเฉลี่ย=4.61 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.50) รองลงมา คือ มีการกำหนดขั้นตอน วิธีการดำเนินงานกิจกรรมตามโครงการ(ค่าเฉลี่ย=4.57 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.50) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ มีการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกโรงเรียนในการดำเนินกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย=4.07 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.60) ตามลำดับ

5.ด้านผลผลิต(Product Evaluation ) พบว่า

ผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน เห็นว่า มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย=3.91 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.12) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ นักเรียนมีจริยธรรม คุณธรรม ด้านการรักษา ความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน และสาธารณสถาน(ค่าเฉลี่ย=4.09 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =0.86) รองลงมา คือ ห้องเรียนสีเขียวได้มาตรฐาน ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการให้ความรู้ด้านการใช้พลังงาน(ค่าเฉลี่ย=4.07 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.84) และข้อที่มีค่าเฉลี่ย ต่ำสุด ผลการจัดกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ทำให้โรงเรียนสามารถประหยัดงบประมาณค่าสาธารณู ปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำประปา(ค่าเฉลี่ย=3.70 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.71) ตามลำดับ

6.ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีต่อบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ก่อนและหลังการดำเนินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า

6.1 ก่อนการดำเนินโครงการ พบว่า

ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง(ค่าเฉลี่ย=2.51 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.08) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ โรงเรียน มีความสะอาด สวยงามเอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน(ค่าเฉลี่ย=3.12 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.66) รองลงมา คือ นักเรียนมีจริยธรรม คุณธรรม ด้านการรักษาความสะอาดของห้องเรียน อาคารเรียน และสาธารณสถาน(ค่าเฉลี่ย=2.74 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.63) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรม ตามโครงการ (ค่าเฉลี่ย=2.32 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.56) ตามลำดับ

6.2 หลังการดำเนินโครงการ พบว่า

ความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย=4.16 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.08) เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด นักเรียนมีจิตสำนึกสาธารณะ ทิ้งขยะลงถังตามที่จัดไว้ให้(ค่าเฉลี่ย=4.30 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.67) รองลงมา คือ นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการแยกขยะ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และขยายผลกับเพื่อนและชุมชนได้(ค่าเฉลี่ย=4.27 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.72) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การจัดกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว ทำให้โรงเรียนสามารถประหยัดงบประมาณค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า น้ำประปา(ค่าเฉลี่ย=4.04 , ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=0.50) ตามลำดับ

โดยสรุป จากผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานและเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน ที่มีต่อบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ

โพสต์โดย กวางอธิษฐ์โภคิน : [28 มิ.ย. 2561 เวลา 13:45 น.]
อ่าน [1064] ไอพี : 118.175.251.244
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ