ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร

ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะ

ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ผู้วิจัย นางแอนนา สุขสังวาลย์

ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชานาญการพิเศษ

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บทคัดย่อ

การวิจัย เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อสังเคราะห์ พัฒนา และหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ให้มีคุณภาพและ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จานวน 149 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ รูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและ การเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จานวน 7 แผน แบบประเมินความสอดคล้องของรูปแบบการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ค่าดัชนีประสิทธิผล การทดสอบสถิติทีแบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อเรียกว่า “7E-PBL Model” โดยมีองค์ประกอบดังนี้ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระหลัก สิ่งที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ระบบสังคม หลักการตอบสนอง และสิ่งสนับสนุน รูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นมีกระบวนการเรียนการสอน 7 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นทบทวนพื้นฐาน: ความรู้เดิมสู่ปัญหา (พื้นฐาน) 2) ขั้นคาถามหลัก (ปัญหา): ปัญหาคืออะไร 3) ขั้นการสารวจสภาพ: สารวจ/ ค้นคว้า-หาคาตอบ 4) ขั้นการออกแบบ การทดลอง: สังเคราะห์/อธิบายความ/ ความรู้ที่ได้ 5) ขั้นการทดลองแก้ปัญหา: ขยายความคิด 6) ขั้นประเมิน: สรุปประเมินผล/ ค่าคาตอบ และ 7) ขั้นนาไปใช้: นาผลไปใช้ ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เท่ากับ 82.14/82.85 ซึ่งมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการ แบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7355 หรือคิดเป็นร้อยละ 73.55

3. ความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักรการเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัด การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานกับกระบวนการแบบสืบเสาะด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามวัฏจักร การเรียนรู้ (7E-PBL) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงจากคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ด้านเนื้อหา และด้านกระบวนการ

โพสต์โดย แอน : [26 มิ.ย. 2561 เวลา 18:14 น.]
อ่าน [1099] ไอพี : 101.51.114.220
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ