ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
รายงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป รายงิชา ว 30242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลยภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2

เรื่อง การรักษาดุลภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา นางเพ็ญศรี เรืองสุวรรณ

สถานศึกษา โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ

3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม จานวน 12 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1) บทเรียนสาเร็จรูป รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 7 เล่ม 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จานวน 7 แผน รวมทั้งหมด 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ4) แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการสอนโดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ร้อยละของค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีความสอดคล้อง ค่าความยากง่าย ค่าอานาจจาแนก ค่าความเชื่อมั่น การหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของชุดกิจกรรมตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และทดสอบค่าที (t-test) แบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนสาเร็จรูป รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษา

ดุลภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.86/82.29สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 และสอดคล้องกับสมมติฐาน

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียน

สา เร็จรูป รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 มี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 20.25 (μ = 20.25  = 3.60) และมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนเฉลี่ย เท่ากับ 32.92 (μ =32.92  = 3.42) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมี

นัยสา คัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคล้องกับสมมติฐานที่กา หนด

3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสาเร็จรูป

รายวิชา ว30242 ชีววิทยา 2 เรื่อง การรักษาดุลภาพในร่างกาย ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยภาพรวมมีความ

พึงพอใจอยู่ในระดับมาก (μ = 4.67  = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจ

ในระดับมากที่สุด จา นวน 1 ข้อ ระดับมาก จา นวน 9 ข้อ โดย ข้อ 8 การเรียนด้วยบทเรียนสา เร็จรูป

ช่วยให้นักเรียนมีความสนุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ มีระดับความ พึงพอใจสูงสุด (μ = 4.67

 = 0.48) รองลงมาได้แก่ข้อ 4 กรอบเนื้อหาของบทเรียนสา เร็จรูป เริ่มจากง่ายไปยาก กระชับ

น่าสนใจ และเข้าใจง่าย (μ = 4.58  = 0.64) และข้อ 10 การเรียนด้วยบทเรียนสาเร็จรูป สร้าง

แรงจูงใจในการเรียนรู้เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทั้งในด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและ

ด้านสติปัญญา (μ = 4.50  = 0.76) ตามลำดับ

โพสต์โดย ฟา : [26 มิ.ย. 2561 เวลา 07:54 น.]
อ่าน [1903] ไอพี : 134.236.64.81
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น
แนวข้อสอบ กพ


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ