ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อรายงาน รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อผู้รายงาน นางชนกนันท์ อุ่นอารมณ์

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รวมทั้งศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางจำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจำนวน 40 ข้อและ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 10 ข้อ

ผลการศึกษาพบว่า แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.38/83.46ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง In My Life หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3อยู่ในระดับมากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74

ขอบเขตการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 36 คน

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา

เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ทักษะการอ่าน การเขียนคำและประโยคภาษาอังกฤษตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 ชุด ได้แก่ My Beloved Family , Beautiful Life, Happy Day และ A Wonderful Animal

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา

ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560

การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้วิเคราะห์ข้อมูลตามขั้นตอนดังนี้

1. วิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ

1.1 การทดสอบหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน โดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC

1.2 ค่าอำนาจจำแนก

1.3 การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

1.4 การหาค่าความยากง่าย (P) ของแบบทดสอบ

1.5 การหาค่าความเที่ยงตรงระหว่างข้อคำถาม (Validity) ของแบบสอบถาม

ความพึงพอใจกับลักษณะพฤติกรรมชี้วัดเฉพาะกลุ่ม โดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC

2. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง

In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถิติพื้นฐานดังนี้

2.1ร้อยละ (Percentage)

2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)

2.3 การคำนวณหาประสิทธิภาพ E1/E2

3. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โดยใช้สถิติพื้นฐานดังนี้

3.1ร้อยละ (Percentage)

3.2 ค่าเฉลี่ย (Mean)

3.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3.4 การทดสอบค่า t-test

4. ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยม

ศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานเพื่อบรรยายความคิดเห็นของนักเรียนโดยใช้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑ์ต่อไปนี้

เกณฑ์การประเมิน

ระดับคะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ความคิดเห็นของนักเรียน

5 4.51 - 5.00 มากที่สุด

4 3.51 - 4.50 มาก

3 2.51 - 3.50 ปานกลาง

2 1.51 -2.50 น้อย

1 1.00 - 1.50 น้อยที่สุด

การดำเนินการและเก็บรวบรวมข้อมูล

การศึกษาครั้งนี้ ผู้รายงานได้ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1ภาคเรียนที่ 2

ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จำนวน 36 คน

โดยดำเนินการตามลำดับขั้นตอน ดังนี้

1. ขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลโดยทำหนังสือขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียน

2. เตรียมจัดสภาพห้องเรียนและความพร้อมของนักเรียนภายในห้อง

3. ก่อนทำการทดลอง ผู้รายงานได้ทำการทดสอบก่อนเรียน (Pre - test) โดยใช้

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4. ดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้จนครบทั้ง 18 แผนการจัดการเรียนรู้

ซึ่งในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้รายงานได้ใช้แบบฝึกทักษะประกอบกิจกรรมการเรียนรู้

5. ทดสอบหลังเรียน (Post - test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ฉบับเดียวกันกับที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียน และทำการสลับข้อทดสอบ

6. สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง In My Life กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 3 โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้รายงานได้สร้างขึ้น

โพสต์โดย sun : [25 มิ.ย. 2561 เวลา 07:06 น.]
อ่าน [1284] ไอพี : 183.89.13.197
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ