ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (บทบาทสมมติ)

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 (บทบาทสมมติ)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (อ 32101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เรื่อง Making suggestions เวลา 2 ชั่วโมง

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครูผู้สอน นางนันทนา ภูมิสุทธิ์

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1. สาระสำคัญ

การเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางในการสนทนา ระดับของภาษา มารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ การชมเชย การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะแนะนำตนเอง การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ / ไม่ชอบ การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ

2. มาตรฐานการเรียนรู้

สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร

มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ม 5/1 สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่างๆ

ใกล้ตัว ประสบการณ์สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

ตัวชี้วัด ม 5/3 พูดและเขียนแสดงความต้องการ เสนอ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ ในสถานการณ์จำลอง

สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม

มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ

ตัวชี้วัด ม 5/1 เลือกใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทางเหมาะกับระดับของบุคคล โอกาส และสถานที่ ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา

สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก

มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก

ตัวชี้วัด ม 5/1 ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียนสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สนทนาให้คำแนะนำในการเข้าเป็นสมาชิกชมรมได้

2. ออกเสียงคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับชมรมต่างๆได้

3. พูด ถาม-ตอบ ให้คำแนะนำและการโต้ตอบ ตามบทบาทสมมติที่ได้รับ

4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมติ

4. สาระการเรียนรู้

1. คำศัพท์ (Vocabulary): after – school activities : play tennis, play volleyball, watch TV, do homework, dance, sing a song, clean my house

2. ไวยากรณ์ (Grammar): present simple tense; V-ing as a noun(Gerund)

3. การใช้ภาษา (Functional Language): Making suggestions

-Why don’t you join our club?

-Let’s go to their table.

-How about photography?

-How about joining the school orchestra?

4. วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง (Culture): การเป็นสมาชิกชมรมและกิจกรรมในชมรม

5. กิจกรรมการเรียนรู้

ชั่วโมงที่ 1

เตรียมความพร้อม (Warm-up)

ครูทักทายนักเรียน โดยถามคำถามดังนี้

Teacher : What do like to do in your free time?

Student 1 : I like to play tennis.

Teacher : What club are you in then?

Student 1 : Tennis club.

Teacher : What about you?

Student 2 : I like to listen to music.

Teacher : What club are you in then?

Student 2 : Music club.

ครูถามคำถามไปเรื่อยๆ ประมาณ 4-5 คน ครูแจ้งนักเรียน Club คือ ชมรม จากนั้นให้นักเรียนบอกชื่อชมรมที่นักเรียนอยากจะสมัคร ครูเขียนบนกระดาน ครูแจ้งนักเรียนว่าวันนี้เราจะมีการแสดงบทบาทสมมติเรื่อง Making suggestions ครูแจกบทสนทนาให้นักเรียนแล้วให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

ขั้นที่ 1 นำเสนอสถานการณ์ปัญหาและบทบาทสมมติ

1. ครูแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ แต่ละกลุ่มอ่านและวิเคราะห์ปัญหาจากบทสนทนา จากนั้นนักเรียนแบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม ให้สมมติว่าเป็นตัวละครทั้ง 4 คนในบทสนทนา ครูให้นักเรียนแต่ละกลุ่มฝึกสนทนาจนคล่อง ครูคอยสังเกตการออกเสียงคำและประโยคว่าถูกต้องหรือไม่

2. นักเรียนบอกครูว่าแต่ละชมรมทำอะไร

Club Gerund (V.ing)

drama club acting

photography club Taking photos

music club singing

Tennis club playing tennis

basketball playing basketball

3. ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายถึงบทสนทนาว่าเป็นหัวข้ออะไร ครูถามนักเรียนว่า

Teacher : How many clubs do you see in the dialog?

Student : Three clubs.

Teacher : What club do you see?

Student : There are the theatre group, the school orchestra and

the magic circle club.

3. ครูให้นักเรียนยกตัวอย่าง ชมรมที่นักเรียนรู้จัก นักเรียนบอกครูว่าแต่ละชมรมทำอะไร ออกเสียงให้ถูกต้องพร้อมบอกความหมายของแต่ละคำด้วย เช่น tennis club ชมรมเทนนิส, drama club ชมรมละคร จากนั้นครูให้นักเรียนปรับคำศัพท์เปลี่ยนชื่อกิจกรรม/ชมรมที่เพื่อนๆเสนอ ตามที่นักเรียนสนใจ เช่น

Club Gerund (V.ing)

drama club acting

photography club Taking photos

music club singing

Tennis club playing tennis

basketball Playing basketball

A: Do you like dancing?

B: Yes, I do. I love dancing.

4. ครูให้นักเรียนสังเกตคำที่ครูทำเป็นตัวหนาและที่ขีดเส้นใต้ ครูอธิบายให้นักเรียนฟัง

-Why don’t you ………………..? ต้องตามด้วย infinitive เสมอ

-Let’s …………………… ต้องตามด้วย infinitive

-How about ………………………? ตามด้วย Gerund

Role playing

Situation 1: Making suggestions

Direction: Make suggestion about choosing a club to join in?

Adam : Hey, Judy!

Judy : Hello Adam. Hi, Lewis. This is my friend Kate.

Adam : Hi, Kate. We’re in the theatre group-do you like acting?

Kate : Yes, I do. I love acting!

Adam : Well, why don’t you join our club? We meet every Wednesday at four o’clock.

Kate : OK, great idea!

Judy : Where do you meet?

Lewis : In room seven. See you on Wednesday!

Kate : OK. Let’s find a club for you, Judy.

Lewis : What do you like doing? How about photography?

Judy : Are you crazy? My photos are terrible!

Adam : Well, how about joining the school orchestra?

Judy : But I can’t play an instrument!

Kate : That’s true.

Judy : Hey, look! The magic circle club- I love magic!

Kate : Oh, yes!

Judy : Let’s go to their table. Come on.

ขั้นตอนที่ 2 เลือกผู้แสดง

ครูแจ้งว่าวันนี้จะให้นักเรียนแสดงบทบาทสมมติ เรื่อง Making suggestions ครูและนักเรียนจะร่วมกันเลือกผู้แสดง โดยให้นักเรียนจับกลุ่มๆละ 4 คน ตามความสมัครใจ

ชั่วโมงที่ 2

ขั้นตอนที่ 3 จัดฉาก

ครูและนักเรียนช่วยกันจัดฉากที่จะแสดงบทบาทสมมติ ในห้องเรียนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

โดยให้แต่ละกลุ่มแยกซ้อม ครูให้เวลาซ้อม 15 นาที

ขั้นตอนที่ 4 เตรียมผู้สังเกตการณ์

ครูแจ้งนักเรียนทุกคน ให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาจับสลาก เพื่อเรียงลำดับการแสดง โดยกลุ่มที่ยังไม่แสดงให้มานั่งชมเพื่อนที่แสดง และสังเกตการณ์ออกเสียงและท่าทางของเพื่อนว่าถูกต้องหรือไม่ เพื่อนำไปปรับการออกเสียงและการแสดงของตนเอง และย้ำให้ทุกคนเงียบในขณะที่เพื่อนแสดงบทบาทสมมติ

ขั้นตอนที่ 5 แสดง

ครูให้นักเรียนที่จับสลากได้ลำดับที่ 1 เริ่มแสดง โดยมีเพื่อนๆเป็นผู้สังเกตการณ์ ผู้แสดงจะต้องแสดงออกตามบทบาทที่ตนได้รับให้ดีที่สุด โดยนักเรียนมีเวลาแสดงกลุ่มละ 2 นาที

ขั้นตอนที่ 6 อภิปรายและประเมินผล

นักเรียนทุกคนช่วยกันอภิปราย การแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนแต่ละกลุ่ม โดยครูสุ่มนักเรียนประมาณ 5-7 คนเป็นตัวแทนพูดถึงการแสดงแต่ละกลุ่มที่แสดง และถามความรู้สึกว่าตนเองรู้สึกอย่างไร

จากนั้นนักเรียนและครูช่วยกันประเมินผล

ขั้นตอนที่ 7 แสดงเพิ่มเติม

ครูให้กลุ่มที่ทั้งครูและนักเรียนร่วมกันประเมิน เลือกมา 1 กลุ่มที่ดีที่สุดในการแสดงบทบาทสมมติ แสดงใหม่อีกครั้งโดยเปลี่ยน ชื่อ club ตามนักเรียนสนใจ

ขั้นตอนที่ 8 อภิปรายและประเมินผลอีกครั้ง

หลังจากการแสดงเพิ่มเติม แต่ละกลุ่มอภิปราย และประเมินผลเกี่ยวกับการแสดงอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 9 แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสรุปการเรียนรู้

ครูให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการอภิปรายของกลุ่มตน และหาข้อสรุปรวม หรือการเรียนรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับความรู้สึก ความคิดเห็น ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และพฤติกรรมของบุคคล

6. สื่อและแหล่งเรียนรู้

1. Student’s book Explorer

2. บทสนทนาสถานการณ์จำลอง เรื่อง Making suggestions

3. อุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆ

7. `การวัดผลและประเมินผล

จุดประสงค์การเรียนรู้ วิธีวัด เครื่องมือ เกณฑ์การประเมิน

-สนทนาให้คำแนะนำในการเข้าเป็นสมาชิกชมรมได้ -สังเกตการร่วมกิจกรรม -แบบสังเกตพฤติกรรม ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป

-ออกเสียง คำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับชมรมต่างๆได้ -สังเกตการณ์ออกเสียงคำศัพท์ -แบบสังเกตการพูด ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

-พูด ถาม-ตอบ ให้คำแนะนำและการโต้ตอบ ตามบทบาทสมมติที่ได้รับ -สังเกตการแสดงบทบาทสมมติ -แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80

-นักเรียนมีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมติ -สังเกตการร่วมกิจกรรม -แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านเกณฑ์ระดับ 2 ขึ้นไป

ลงชื่อ ผู้บันทึก

(นางนันทนา ภูมิสุทธิ์)

ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

แบบประเมินการแสดงบทบาทสมมติ

กลุ่มที่…………….. เรื่อง Making suggestions

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/…….

คำชี้แจง กาเครื่องหมาย / ลงในช่อระดับคะแนนให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด

รายการประเมิน ระดับคะแนน คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ

3 2 1

1. ความเหมาะสมในการแสดงบทบาทสมมติ

2. ความถูกต้องของข้อมูล สาระ ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

3. ส่วนประกอบอื่นๆและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

คะแนนรวม

ลงชื่อ……………………………………ผู้ประเมิน

(นางนันทนา ภูมิสุทธิ์)

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน / ระดับคุณภาพ

3 2 1

1. ความสามารถในการแสดงบทบาทสมมติ แสดงบทบาทได้เหมาะสม เสียงดังฟังชัดได้ถูกต้อง ลีลาท่าทางประกอบดีมาก แสดงบทบาทเหมาะสม เสียงดัง ปานกลาง ลีลาประกอบดี แสดงบทบาทเหมาะสม เสียงเบา ลีลาประกอบค่อนข้างน้อย

2. ความถูกต้องของข้อมูล สาระ ความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ถูกต้องครบถ้วน การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ถูกต้องเป็นส่วนมาก การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ถูกต้องเป็นส่วนน้อย

3. ส่วนประกอบอื่นๆและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการนำอุปกรณ์มาประกอบการนำเสนอครบถ้วนดีมาก มีการนำอุปกรณ์มาประกอบการนำเสนอครบถ้วนดี มีการนำอุปกรณ์มาประกอบการนำเสนอค่อนข้างน้อย

แบบบันทึกการประเมินการพูดออกเสียงคำศัพท์และประโยค

เลขที่ ประเด็น/คะแนน

ชื่อ - สกุล ความถูกต้อง ความคล่องแคล่ว ความเป็นธรรมชาติในการพูด รวมคะแนน

8 8 4 20

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

ลงชื่อ.............................................ผู้ประเมิน

(นางนันทนา ภูมิสุทธิ์)

เกณฑ์การให้คะแนนการพูดออกเสียงคำศัพท์และบอกความหมาย

ระดับคะแนน

ประเด็น

การประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน น้ำหนัก/

ความสำคัญ คะแนน

รวม

4 3 2 1

ความถูกต้อง

ออกเสียง

คำศัพท์และประโยคได้

ถูกต้องตามหลัก

การออกเสียง

ออกเสียงเน้น

หนักในคำ/ประโยคอย่างสมบูรณ์ ออกเสียง

คำศัพท์และประโยคได้ถูกต้องตามหลักการออกเสียงมีเสียงเน้นหนักในคำ/ประโยคเป็นส่วนใหญ่

ออกเสียง

คำศัพท์และประโยคได้

ถูกต้องเป็น

ส่วนใหญ่

ขาดการออกเสียงเน้นหนัก

ออกเสียงคำ/ประโยคผิดหลักการออกเสียงทำให้

สื่อสารไม่ได้

2

8

ความคล่องแคล่ว พูดต่อเนื่อง

ไม่ติดขัด

พูดชัดเจน

ทำให้สื่อสารได้ พูดตะกุก

ตะกักบ้าง แต่

ยังพอสื่อสารได้ พูดเป็นคำๆ

หยุดเป็นช่วงๆ

เพื่อทำให้

สื่อสารได้ไม่

ชัดเจน พูดได้บางคำ

ทำให้สื่อ

ความหมาย

ไม่ได้ 2 8

ความเป็นธรรมชาติในการพูด พูดประโยคได้อย่างเป็นธรรมชาติ พูดประโยคได้ติดขัดบางประโยค พูดประโยคได้ติดขัด 3ประโยคขึ้นไป พูดประโยคได้ติดขัดทุกประโยค 1 4

รวม 5 20

 

Role playing

Situation 1: Making suggestions

Direction: Make suggestion about choosing a club to join in?

Adam : Hey, Judy!

Judy : Hello Adam. Hi, Lewis. This is my friend Kate.

Adam : Hi, Kate. We’re in ……………………………………………-do you like …………………………?

Kate : Yes, I do. I love ……………………………..!

Adam : Well, why don’t you join our club? We meet every Wednesday at four o’clock.

Kate : OK, great idea!

Judy : Where do you meet?

Lewis : In room seven. See you on Wednesday!

Kate : OK. Let’s find a club for you, Judy.

Lewis : What do you like doing? How about …………………………………….?

Judy : Are you crazy? My photos are terrible!

Adam : Well, how about joining ………………………………………..?

Judy : But I can’t play an instrument!

Kate : That’s true.

Judy : Hey, look! …………………………………………….- I love ………………………………..

Kate : Oh, yes!

Judy : Let’s go to their table. Come on.

Role playing

Situation 1: Making suggestions

Adam : Hey, Judy!

Judy : Hello Adam. Hi, Lewis. This is my friend Kate.

Adam : Hi, Kate. We’re in the theatre group-do you like acting?

Kate : Yes, I do. I love acting!

Adam : Well, why don’t you join our club? We meet every Wednesday at four o’clock.

Kate : OK, great idea!

Judy : Where do you meet?

Lewis : In room seven. See you on Wednesday!

Kate : OK. Let’s find a club for you, Judy.

Lewis : What do you like doing? How about photography?

Judy : Are you crazy? My photos are terrible!

Adam : Well, how about joining the school orchestra?

Judy : But I can’t play an instrument!

Kate : That’s true.

Judy : Hey, look! The magic circle club- I love magic!

Kate : Oh, yes!

Judy : Let’s go to their table. Come on.

โพสต์โดย น้อย : [25 มิ.ย. 2561 เวลา 04:23 น.]
อ่าน [5335] ไอพี : 223.206.232.195
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ