ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101

สุขศึกษา 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

ผู้ศึกษา นางสาวอนงค์ สีม่วงงาม ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 แบ่งขั้นตอนการดำเนินการศึกษา เป็น 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 37 คน ขั้นที่ 2 การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ“นิตยานุกูล” พร้อมคู่มือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายหน่วยการเรียนรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ“นิตยานุกูล” ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X-)ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 จากสูตร E1/E2 และสถิติทดสอบที (t-test dependent) ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี้

1. ขั้นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 พบว่า

1.1 ค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 เล่มที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน มีค่า E1/E2 เท่ากับ 80.22/81.44 เล่มที่ 2 เรื่อง ห่างไกลสารเสพติด มีค่า E1/E2 เท่ากับ 80.57/81.62 เล่มที่ 3 เรื่อง สื่อโฆษณากับการบริโภค เท่ากับ 80.54/81.26 และเล่มที่ 4 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย มีค่า E1/E2 เท่ากับ 80.65/81.62 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 ทุกเรื่อง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

1.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 ในภาพรวมระดับมากที่สุด ทุกเรื่อง

2. ขั้นการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 พบว่า

2.1 ค่าประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 เล่มที่ 1 เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.63/83.09 เล่มที่ 2 เรื่อง ห่างไกลสารเสพติด มีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.15/82.44 เล่มที่ 3 เรื่อง สื่อโฆษณากับการบริโภค เท่ากับ 82.02/82.11 และเล่มที่ 4 เรื่อง ชุมชนปลอดภัย มีค่า E1/E2 เท่ากับ 81.68/82.11 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80

2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 ทุกเรื่อง มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 โดยที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

2.3 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าเรือ “นิตยานุกูล” มีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ รายวิชา พ 33101 สุขศึกษา 5 ในภาพรวมระดับมากที่สุด ทุกเรื่อง

โพสต์โดย อนงค์ สีม่วงงาม : [25 มิ.ย. 2561 เวลา 03:08 น.]
อ่าน [1551] ไอพี : 49.48.242.31
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ