ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3

ชื่อเรื่อง :รายงานการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3

ชื่อผู้ประเมิน : นางสาวกรรณิกา จอมทอง

ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ในการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ครั้งนี้ โดยใช้รูปแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ประเมินโครงการในด้านบริบทด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ในด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต2) เพื่อนำเสนอแนวทางที่เหมาะสมในการยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3โดยผู้ประเมินได้ดำเนินการใน 2 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในด้าน บริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการ และผลผลิต

ตอนที่ 2 การจัดทำแนวทางการยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่ นักเรียน ครูและบุคลากร ผู้ปกครองคณะกรรมการสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบดูแลโรงเรียนบ้านลานนาในปีการศึกษา 2560 รวมทั้งสิ้น จำนวน184 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 147 คน ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน 2) ครู จำนวน 9 คน 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1– 6 จำนวน75 คน 4) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 50 คน 5) กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน 6) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 5 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ ได้แก่แบบสอบถามแบบ มาตรประมาณค่า 5 ระดับจำนวน 9ฉบับ

การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ด้วยค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

ผลการประเมิน

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนบ้านลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3

1.ผลการประเมินบริบทของโครงการโดยการประเมิน 4 ตัวชี้วัดในภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุด มีผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้แก่ด้านนโยบายและจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ด้านความต้องการของโรงเรียนและชุมชน ด้านความเหมาะสมของโครงการ และด้านความพร้อมของแหล่งบริการสุขภาพ พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

2.ผลการประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการโดยการประเมิน4 ตัวชี้วัดพบว่าโดยภาพรวมโครงการมีความพร้อมอยู่ในระดับมากที่สุดและผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านสถานที่ ด้านวัสดุ อุปกรณ์ พบว่าทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินกระบวนการของโครงการพบว่า โดยภาพรวมโครงการมีการดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด โดยการประเมิน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านการวางแผน ด้านการดำเนินกิจกรรม ด้านการนิเทศติดตาม ด้านการประเมินผล และด้านการปรับปรุงแก้ไข พบว่าทุกตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

4.ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพบว่า โดยภาพรวมโครงการมีผลผลิตอยู่ในระดับมากที่สุดโดยการประเมิน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ด้านผลการดำเนินงาน ด้านความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า ทุกตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดและอยู่ในระดับมากที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ที่ให้ข้อมูล คือ นักเรียนครู ผู้บริหารโรงเรียนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความเห็นสอดคล้องกันว่าการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านลานนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3เป็นโครงการที่ดีมากช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชนควรดำเนินอย่างต่อเนื่อง โดยครูให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารควรสนับสนุนให้ครู ได้เข้าร่วมประชุม หรือรับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสุขภาพ การดูแลป้องกันเพื่อใช้สำหรับการดูแลและพัฒนาสุขภาพนักเรียนครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตนเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี และควรส่งเสริมการแสวงหาความรู้และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพสู่ผู้ปกครองและชุมชนเพื่อให้สามารถดูแลตนเองและบุตรหลานให้มีสุขภาพที่ดี นักเรียนให้ข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนควรมีพื้นที่สำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬาให้หลากหลายชนิดขึ้น โรงเรียนควรจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท เพื่อให้มีโอกาสได้เลือกมากยิ่งขึ้น กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเสนอแนะให้โรงเรียนพัฒนากิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกรับทราบต่อไป ผู้ปกครองนักเรียนให้ข้อเสนอแนะว่าควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมสุขภาพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ข้อเสนอแนะว่าโรงเรียนควรประสานอาสาสมัครหมู่บ้านเข้ามาดูแล จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับชุมชนให้มากยิ่งขึ้น และควรจัดให้มีการเผยแพร่ความรู้ ในด้านการป้องกันโรคติดต่อร้ายแรงและอุบัติเหตุให้มากยิ่งขึ้นเพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ตอนที่ 2 การจัดทำแนวทางการยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หลังจากประเมินโครงการเสร็จสิ้น ผู้ประเมินนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ และคัดเลือกจากผลการประเมินโครงการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริบท ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต ในด้านย่อยที่มีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรวม นำมาจัดทำแนวทางการยกระดับเพื่อยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านลานนา โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 8 คน พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้ประเมินนำมาปรับปรุงตามคำแนะนำ จัดทำแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านลานนา ดังนี้

ด้านบริบท เกี่ยวกับนโยบายและจุดมุ่งหมายของโรงเรียน ควรกำหนดนโยบายและจุดมุ่งหมายของโรงเรียนให้ชัดเจน นโยบายการส่งเสริมสุขภาพที่ประกาศไว้ต้องช่วยให้โรงเรียนมีการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและบุคลากร แท้จริง โรงเรียนต้องมีการประกาศนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้ชัดเจน รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบอย่างทั่วถึง จุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้สามารถนำสู่การปฏิบัติได้ และในด้านความพร้อมของแหล่งบริการสุขภาพ โรงเรียนควรอยู่ใกล้สถานบริการของสาธารณสุข มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถให้คำแนะนำช่วยเหลือในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ และโรงเรียนต้องมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านบุคลากร ควรสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมด้านการส่งเสริมสุขภาพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสนับสนุนให้ผู้ปกครอง อาสาสมัครในชุมชนที่มีความรู้ด้านสุขภาพ ในด้านงบประมาณโรงเรียนแสวงหางบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และโรงเรียนควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ด้านกระบวนการ ในการดำเนินกิจกรรม ควรจัดบริการทดสอบสายตาแก่นักเรียนและบุคลากรปีละ 1 ครั้ง จัดบริการทดสอบการได้ยินด้วยเครื่องทดสอบการได้ยินปีละ 2 ครั้ง จัดห้องพยาบาลในโรงเรียนสำหรับนักเรียนที่เจ็บป่วยเล็กน้อย จัดหาเวชภัณฑ์ยาสำหรับพยาบาลเบื้องต้นให้เพียงพอ จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่นักเรียนบุคลากร และชุมชนอย่างสม่ำเสมอ จัดกิจกรรมฝึกทักษะในการดูแลสุขภาพ เช่น การล้างมือ การ สระผม การกำจัดเหา การแปรงฟัน เป็นต้น จัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่นการป้องกัน อุบัติเหตุ ยาเสพติด ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก โรคปากและมือ เท้า เปื่อย เป็นต้น

ในด้านการประเมินผล ควรมีการบันทึกผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม ควรมีการประเมินผลในการดำเนินกิจกรรมย่อยของโครงการแต่ละครั้ง และด้านการปรับปรุงแก้ไข ควรมีการรายงานปัญหา อุปสรรคต่อที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข และเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมโครงการได้แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในแต่ละกิจกรรม

ด้านผลผลิต ควรจัดอบรมนักเรียนใช้แบบบันทึกสุขภาพตนเองได้อย่างถูกต้องและใช้เป็นประจำ นักเรียนบันทึกผลการตรวจสุขภาพด้วยตนเอง การขยายผลสู่ชุมชนทำให้ชุมชนมีสุขภาพดีขึ้น จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีความรู้ในดูแลสุขภาพในช่องปากของตนเอง จัดกิจกรรมให้นักเรียนล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร จัดอบรมให้นักเรียนสามารถดูแลตนเองได้เมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อย และแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน และหน่วยงานในชุมชนเพื่อให้การสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านลานนา จึงเป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยยกระดับตามแนวทางการยกระดับการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ได้นำเสนอไว้

โพสต์โดย กา : [24 มิ.ย. 2561 เวลา 19:47 น.]
อ่าน [934] ไอพี : 171.6.67.24
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ