ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและกา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โดย อรนุช เพียรศรีวัชรา

ปีการวิจัย 2559

บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุด หรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2)เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 3) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุด หรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 4) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูนโดยใช้นิทานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย 5) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการวิจัย 2559 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความต้องการของนักเรียนในการพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 2) หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 10 เล่ม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุด หรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน และแบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน รวมเป็น 50 คะแนน 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน จำนวน 10 ข้อ และสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test

ผลการวิจัยพบว่า

1 ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว์โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุด หรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า

1) นักเรียนเห็นความสำคัญและคุณค่าของหนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

2) นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน

3) นักเรียนกล้าแสดงออก สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน

4) นักเรียนรู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม มีความสามัคคีกัน

5) นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างมีความสุข

2. ประสิทธิภาพของหนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า คะแนนการทดสอบย่อยและการทดสอบหลังเรียน (9 คน) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 71.20/70.67 คะแนนการทดสอบย่อยและการทดสอบหลังเรียน (30 คน) มีประสิทธิภาพ 82.19/80.90 และคะแนนการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง (39 คน) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.40/84.23 ซึ้งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

3. คะแนนค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.7979 ซึ่งหมายความว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.79

4. คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนพบว่า หนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

5. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ("X" ̅= 4.48 ,S.D.= 0.64)

กิตติกรรมประกาศ

รายงานผลการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือรูปแบบจิกซอว์โดยใช้หนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับนี้สำเร็จเป็นรูปเล่มขึ้นมาได้ด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่ายซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทางด้านหลักสูตร การวัดผลและประเมินผลที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยค้นคว้าในครั้งนี้

ขอขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์) คณะครูและนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล ๑ (สังขวิทย์)ที่ช่วยเหลือในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะการเป็นกลุ่มประชากรในการใช้หนังสือนิทานประกอบภาพการ์ตูน ชุดหรรษากับนิทานพื้นบ้านภาคใต้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ในการทดลองครั้งนี้จนรายงานการวิจัยเล่มนี้สำเร็จลงด้วยดีและมีคุณภาพ

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการวิจัยฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์สำหรับครู กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทยและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ที่อาจจะนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรการวิจัยขั้นพื้นฐานต่อไป

อรนุช เพียรศรีวัชรา

โพสต์โดย อรนุช เพียรศรีวัชรา : [16 มิ.ย. 2561 เวลา 12:10 น.]
อ่าน [1090] ไอพี : 61.7.191.204
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ