ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ผลการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเพื่อพัฒนา ทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนด้วยแบบประเมินผลแบบทักษะการบรรเลงเบื้องต้น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนที่เรียนในโรงเรียนบ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 จำนวน 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 การปฏิบัติพื้นฐานซออู้ ชุดที่ 2 การปฏิบัติพื้นฐานซอด้วง และชุดที่ 3 การปฏิบัติซอสามสาย (2) แบบประเมินผลแบบทักษะการบรรเลงเบื้องต้น เป็นแบบวัดผลสัมฤทธิ์ การฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 10 ข้อ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยผู้ศึกษาได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีการคำนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ E1/E2 และค่า C.V. พร้อมทั้งวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1. การประเมินด้านคุณภาพความเหมาะสมของเนื้อหาในแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะ การฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากจำนวนผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมดเท่ากับ 4.38 อยู่ในระดับมาก โดยได้ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ความสอดคล้องกับเนื้อหา มีความเหมาะสมกับผู้เรียน และตัวอักษรชัดเจน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80 อยู่ในระดับมากที่สุด และค่าเฉลี่ยต่ำสุด ได้แก่ ความยากง่ายพอเหมาะ ภาพประกอบมีความเหมาะสม ใช้ภาษาที่สุภาพ มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ และครอบคลุมเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และอยู่ในระดับมาก

สำหรับผลสรุปการประเมินแบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมประถมศึกษาปีที่ 5 ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย 25.75 คิดเป็นร้อยละ 85.83 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผลการประเมิน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.22 และผลการประเมินค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย เท่ากับ 8.61 แสดงว่า ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม

2. ผลการวิเคราะห์ภาพรวมของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึก เพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า คิดเป็นร้อยละ 82.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด หรือกล่าวได้ว่า ประสิทธิภาพผลลัพธ์เท่ากับ 82.69 โดยคะแนนเฉลี่ยร้อยละ จากการทำแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 85.83 และคะแนนจาก การทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 82.69 ดังนั้น เท่ากับ 85.83/82.69 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ในขณะที่คะแนนก่อนการใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 71 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 59.17 ส่วนคะแนนหลังการใช้แบบฝึกทักษะ เท่ากับ 101 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.17 มีความก้าวหน้ารวม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 25.00

3. ความพึงพอใจต่อแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการฝึกปฏิบัติเครื่องสาย วิชาดนตรีไทย ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาจากค่าเฉลี่ย 4.25 เมื่อพิจารณาในรายข้อพบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การออกแบบเนื้อหาของแบบฝึกทักษะเหมาะสมกับความสนใจ ความถนัด และความสามารถของนักเรียน และแบบฝึกทักษะมีวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 ซึ่งเมื่อทำการพิจารณาในภาพรวมแล้วพบว่า ทุกข้อ มีค่าสูงกว่า 2.50 ซึ่งถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โพสต์โดย สมชาย : [16 มิ.ย. 2561 เวลา 11:18 น.]
อ่าน [1078] ไอพี : 171.4.249.97
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ