ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษา นิลวรรณ กำประโคน

สถานที่ศึกษา โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผล ของแผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 32 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร จำนวน 18 แผนการเรียนรู้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร จำนวน 12 บทเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ จำนวน 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.26 ถึง 0.67 มีค่าความยาก ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.77 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.85 และแบบวัดความพึงพอใจทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) จำนวน 12 ข้อ ,มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ t–test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

2.1 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น ปรากฎว่า ที่มีประสิทธิภาพ ของกระบวนการระหว่างเรียน (E1) มีค่าเท่ากับ 84.70 และมีประสิทธิผลลัพธ์ (E2) มีค่าเท่ากับ 84.90 เฉลี่ยคือ ร้อยละ 84.70/84.90 ซึ่งเป็นๆไปตามเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้

2.2 ดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการ

สอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร ที่ผู้ศึกษา

สร้างขึ้น มีค่าเท่ากับ 0.7762 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 77.62

2.3 นักเรียนที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05

2.4 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธี

การสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น จำนวน 32 คน มีความพึงพอใจต่อแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.34

โดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบกลุ่มร่วมมือด้วยเทคนิค TAI ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) เรื่อง ตรรกศาสตร์เบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร เป็นรูปแบบนวัตกรรมทางการศึกษาที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัยที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อนักเรียน สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนให้บรรลุผลการเรียนรู้และมีคุณลักษณะตามโรงเรียนต้องการ

โพสต์โดย ฟ้าใส : [14 พ.ค. 2561 เวลา 17:11 น.]
อ่าน [1303] ไอพี : 61.7.181.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ