ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านสามสบ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านสามสบ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านสามสบ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ในปีการศึกษา 2559 จำนวน 85 คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามการดำเนินงานโครงการ แบบประเมินแผน การจัดการเรียนรู้ แบบสังเกตการสอน แบบประเมินผลการดำเนินงานโครงการ และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งระหว่างการดำเนินงานโครงการ และเมื่อสิ้นสุดโครงการ วิเคราะห์ข้อมูลผลการศึกษาโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษา พบว่า

1. การดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านสามสบ อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย ได้แก่ ด้านการดำเนินงาน (Do) ด้านการวางแผน (Plan) ด้านการนิเทศและติดตามผล (Check) และด้านการปรับปรุงและพัฒนา (Act) ส่วนผลการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านสามสบ พบว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก โดยกิจกรรมการเรียนรู้สามารถทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะกระบวนการ และคุณลักษณะตามตัวชี้วัด และพัฒนาสมรรถนะสำคัญตามที่หลักสูตรกำหนด และผลการสังเกตการสอนของครูและบุคลากรทางการศึกษา พบว่า ครูให้ความสนใจนักเรียนอย่างทั่วถึง กิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับจุดประสงค์ เร้าความสนใจของนักเรียน มีการตรวจสอบความรู้ของนักเรียนระหว่างการสอน การประเมินการเรียนรู้ตรงตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ครอบคลุมทั้งด้านความรู้ เจตคติ กระบวนการ และสาระการเรียนรู้ มีการควบคุมชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ ใช้เวลาจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม จัดบรรยากาศชั้นเรียน ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ครูแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและยอมรับความคิดเห็นของนักเรียน

2. ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านสามสบ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ตามความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก และผลการศึกษายังพบว่า ครูได้รับการพัฒนาด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่อิงมาตรฐาน มีความสามารถในการใช้สื่อ เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ นักเรียนมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในการทดสอบระดับชาติสูงชึ้น

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนบ้านสามสบ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในภาพรวมมี ความพึงพอใจในด้านกิจกรรมการดำเนินโครงการ และด้านผลการดำเนินงานโครงการอยู่ในระดับมาก

4. ข้อเสนอแนะ

4.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาในครั้งนี้

1) ควรบูรณาการอบรมเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ครูมีเวลาในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมากที่สุด

2) ควรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทักษะในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และพัฒนางานในหน้าที่

3) ควรจัดสรรงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สื่อและเทคโนโลยีให้โรงเรียนอย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

4) ควรนำข้อมูลสารสนเทศ และผลการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ และพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ

5) ควรจัดระบบการนิเทศ กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้ข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการ

4.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป

1) ควรศึกษาการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อมูลในการพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะในการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2) ควรศึกษารูปแบบการบริการจัดการสถานศึกษา หรือรูปแบบการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนทั้งระบบ

3) ควรส่งเสริมให้ครูหรือผู้รับผิดชอบโครงการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หรือประเมินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานโครงการให้มีความเหมาะสมและมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

โพสต์โดย นายไพรัช ดวงจันทร์ : [14 พ.ค. 2561 เวลา 14:05 น.]
อ่าน [1185] ไอพี : 118.174.191.63
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ