ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model

ชื่องานวิจัย การสร้างและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model

ชื่อผู้วิจัย นางศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์

หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) 2) หาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) 3) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) แบบภาคสนาม 4) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) 6) ศึกษาผลการประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model กลุ่มเป้าหมาย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย เป็น นักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ชั้นปีที่ 1 กลุ่มที่ 7 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย คือ รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบ แบบประเมินพฤติกรรม แบบสอบถามความพึงพอใจแบบประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน t-test

ผลการวิจัยพบว่า 1) การสร้างรูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) โดยใช้ CIPPAP Model 8 ขั้นตอนกับการใช้หลักการวิจัยเชิงปฏิบัติการช่วยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองและนักเรียนกลุ่มเก่งได้ทำหน้าที่ผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 2) หาประสิทธิภาพ (E1/E2) รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) เท่ากับ 80.17/80.00 และในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) เท่ากับ 82.75/80.00 3) เปรียบเทียบผลคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) แบบภาคสนาม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 4) เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยปลายภาคเรียนของนักเรียนระหว่างนักเรียนกลุ่มอ่อนกับนักเรียนกลุ่มเก่ง ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) แบบภาคสนาม พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 5) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model ในรายวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (รหัสวิชา 3204-2105) และในรายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (รหัสวิชา 3204-2003) โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 6) ศึกษาผลการประเมินรับรองคุณภาพ ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบเรียนการสอนแบบ CIPPAP Model พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ =4.76, SD.=0.43)

คำสำคัญ: รูปแบบการสอนโดยเพื่อนช่วยสอน/ รูปแบบการสอนแบบ CIPPAP Model

Thesie title: The Construction and Efficiency of the Instructional Model By Using CIPPAP Model

Researcher: SirinunLaungapirom

Department: Nakhonratchasima Technical College

Year: 2017

Abstract

The purposes of this research were to 1) construct the efficiency of the instructional model on Data Communication and Networking (Code 3204-2003) and Information and Management (Code 3204-215) by using CIPPAP Model. 2) find the efficiency of the instructional model on Data Communication and networking (Code 3204-2003) and Information and Management (Code 3204-215) 3)compare the final average score between competitive students and non competitive students on Information and Management (Code 3200-2105) by field trial 4) compare the final average score between competitive students and non competitive students on Data Communication and Networking (Code 3204-2003) by field trial 5)study the satisfaction of students towards learning by using CIPPAP Model on Data Communication and Networking (Code 3204-2003) and Information and Management (Code 3204-215) 6) study the result of quality assessment, possibility, and usefulness of CIPPAP Model by simple sampling. The samples were taken from the first - year High Vocational Certificate students (Group 7), majoring in Business Computer at Nakhonratchasima Technical College. The instruments used in this research were the instructional model by using CIPPAP Model, lesson plans, ability test, behavior assessment, satisfaction questionnaire, quality assessment, possibility and usefulness. The data were analyzed by using mean, standard deviation and t-test.

The findings of the study were as follows. 1) The construction of the instructional model by using 8-step process of CIPPAP Model with action research on Data Communication and networking (Code 3204-2003) and Information and Management (Code 3204-215) showed that the students participated in learning and doing activities by themselves and competitive students served as instructors. 2) The efficiency (E1/E2) of the instructional model by using CIPPAP Model on Communication and Networking (Code 3204-2003) was 80.17/80.00 and Information and Management (Code 3204-215) was 82.75/80.00. 3) The final average score between competitive students and non competitive students on Information and Management (Code 3200-2105) by field trial was no significant difference at 0.5 level. 4) The final average score between competitive students and non competitivestudents on Data Communication and Networking (Code 3204-2003) by field trial was no significant difference at 0.5 level. 5) The satisfaction of students towards learning by using CIPPAP Model on Data Communication and Networking (Code 3204-2003) and Information and Management (Code 3204-215) was the highest level. 6) The result of quality assessment, possibility, and usefulness of CIPPAP Model were at the highest level ( x̄ = 4.76, SD. = 0.43)

Keywords:Peer Tutoring/ CIPPAP Model

โพสต์โดย อ.ตะปู : [14 พ.ค. 2561 เวลา 09:34 น.]
อ่าน [1176] ไอพี : 223.205.251.222
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ