ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดระเบาะไ

เรื่อง รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่

ผู้ประเมิน นายนัฐพล สุริรัมย์

ปี พ.ศ 2560

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมเกี่ยวกับความสอดคล้องของวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นเกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และวิธีดำเนินงาน 3) เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของขั้นตอนในการดำเนินงาน 4) เพื่อประเมินผลผลิตเกี่ยวกับผลการปฏิบัติของนักเรียน และ5) เพื่อนำผลการประเมินไปใช้พัฒนาโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิป (CIPP Model)ใน 4 ด้าน คือ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูในโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 35 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 552 คน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 รวมจำนวนทั้งสิ้น 606 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางสำเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (สุจิตรา บณยรัตพันธุ์, 2534, หน้า 176-177) ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน ครูในโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ 32 คน นักการภารโรง จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 14 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 217 คน สุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 42) รวมทั้งสิ้น จำนวน 267 คน โดยแต่ละกลุ่มได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ดังนี้ คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินด้านสภาพแวดล้อมและด้านปัจจัยเบื้องต้น ประกอบด้วย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักการภารโรง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมจำนวน 50 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานและด้านผลผลิต ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวน 251 คน และ3) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย ครู จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้สร้างแบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับมาตรฐาน โดยวิธีการของลิเคิร์ท (Likert)(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 45 )แบบสอบถามมีทั้งหมด 5 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามประเมินด้านสภาพแวดล้อม (Context) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักการภารโรง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 ฉบับที่ 2 แบบสอบถามประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู นักการภารโรง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 ฉบับที่ 3 บบสอบถามประเมินด้านกระบวนการดำเนินงาน (Process) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.98 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามประเมินด้านผลผลิตของโครงการ (Product) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเมิน 9 กิจกรรม มีค่าความเชื่อมั่นเฉลี่ยทั้ง 9 กิจกรรม เท่ากับ 0.96 และแยกกิจกรรม ทั้ง 9 กิจกรรม คือ (1) แบบสอบถามกิจกรรมอบรมหน้าเสาธง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 (2) แบบสอบถามกิจกรรมโฮมรูม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 (3) แบบสอบถามกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 (4) แบบสอบถามกิจกรรมค่ายคุณธรรม มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 (5) แบบสอบถามกิจกรรมธนาคารโรงเรียน มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.96 (6) แบบสอบถามกิจกรรมกลองยาวลูกชาวระเบาะไผ่ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97 (7) แบบสอบถามกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 (8) แบบสอบถามกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษามหาบุญ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.95 (9) แบบสอบถามกิจกรรมนักเรียนดาวรุ่งวิชาการ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.98 และฉบับที่ 5 แบบสอบถามประเมินคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์สำหรับครู มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการประเมิน พบว่า โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนวัดระเบาะไผ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน ด้านปัจจัยเบื้องต้นอยู่ในอันดับ 1 ( =4.50) อันดับ 2 ด้านผลผลิต ( =4.49) อันดับ 3 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ( =4.48) และอันดับ 4 ด้านสภาพแวดล้อม ( =4.38) และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

โพสต์โดย นายนัฐพล สุริรัมย์ : [13 พ.ค. 2561 เวลา 05:22 น.]
อ่าน [1117] ไอพี : 124.121.207.190
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ