ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพ

ชื่อผลงาน รายงานการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้พัฒนา นายสมคิด คำคง

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านและการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ที่เรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน กลุ่มตัวอย่างใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 13 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งเป็นห้องเรียนที่ผู้พัฒนาปฏิบัติการสอน

เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วยชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t-test (Dependent)

ผลการพัฒนาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อนำไปจัดการเรียนรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) พบว่า มีประสิทธิภาพ E1 / E2 เท่ากับ 88.84 / 86.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80 / 80 ที่กำหนดไว้

2. ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน เรื่อง การอ่านและการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน พบว่า มีคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3. ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 98 (บ้านงอบ) ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน (Task-based) เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษในแต่ละด้านอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้านเช่นเดียวกัน ยกเว้นด้านแบบฝึกทักษะนี้ทำให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น ที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่นักเรียนมีความคิดเห็นมากที่สุด คือ นักเรียนสามารถทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59 รองลงมาคือ กิจกรรมการเรียนการสอนในแบบฝึกทักษะนี้ทำให้นักเรียนสามารถสรุปเนื้อหาได้ด้วยตนเอง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 และด้านนักเรียนต้องการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะนี้อีก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.74 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.63 ตามลำดับ

โพสต์โดย mocona : [19 เม.ย. 2561 เวลา 08:07 น.]
อ่าน [1470] ไอพี : 106.0.153.34
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โพสต์โดย

คุณ อุ๋ย

  ความคิดเห็นที่ 1

เป็นการพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะในรายวิชาภาษาอังกฤษ ที่จะส่งผลให้นักเรียนได้รับการพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น

วันที่โพสต์ [19 เม.ย. 2561 เวลา 08:58 น.] ไอพี : [110.77.217.103] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ fah

  ความคิดเห็นที่ 2

ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษชุดนี้ ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้น เยี่ยมค่ะ

วันที่โพสต์ [19 เม.ย. 2561 เวลา 09:23 น.] ไอพี : [125.25.93.132] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ Dekinter43

  ความคิดเห็นที่ 3

ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษชุดนี้ เป็นเป็นประโยชน์ ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ดีมากครับ

วันที่โพสต์ [19 เม.ย. 2561 เวลา 09:47 น.] ไอพี : [27.145.28.158] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ ekpth

  ความคิดเห็นที่ 4

เป็นการพัฒนาเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันที่ดีมาก เพราะเด็กสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

วันที่โพสต์ [19 เม.ย. 2561 เวลา 09:55 น.] ไอพี : [125.25.93.132] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โพสต์โดย

คุณ goหมื่นลี้

  ความคิดเห็นที่ 5

การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ และประโยคภาษาอังกฤษเน้นภาระงาน

ในกลุ่มตัวอย่างทำให้เห็นผลชัดเจนจาก

- ผลจากทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน

- ผลจากแบบสอบถามยังพบว่า นักเรียนสามารถทำกิจกรรมในแบบฝึกทักษะได้ด้วยตนเอง มีความเห็นในข้อนี้มากที่สุด

เป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่ดีและเห็นผล และควรนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือ โรงเรียนอื่นๆต่อไป เพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไปค่ะ

วันที่โพสต์ [23 เม.ย. 2561 เวลา 13:08 น.] ไอพี : [110.78.180.107] หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ