ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคลองปีก

ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคลองปีก

ลักษณะผลงาน : การประเมินโครงการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในหน้าที่และความรับผิดชอบ

ชื่อผู้ประเมิน : นายเจตน์ วรรณเริก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองปีก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2

ปีพุทธศักราช : 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านคลองปีก

ปีการศึกษา 2560 โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model) มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อประเมินด้านบริบทของโครงการ (2)เพื่อประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (3)เพื่อประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (4)เพื่อประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประชากรที่ใช้ในการประเมินได้แก่ ผู้บริหาร จำนวน 1 คน ครู จำนวน 4 คน นักเรียน จำนวน 33 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 33 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับรวมตัวแทนครูและผู้บริหารจำนวน 2 คน) รวมจำนวน 78 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือ (1) แบบสอบถามด้านบริบทของโครงการ (2) แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ (3) แบบสอบถามด้านกระบวนการของโครงการ (4) แบบสอบถามด้านผลผลิตของโครงการ (5) แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง (6) แบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการ สถิติที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การหาค่าความสอดคล้อง (IOC) การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) และการหาค่าอำนาจจำแนก (r) เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของเครื่องมือ ส่วนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( )ผลการประเมินและข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

สรุปผลการประเมินโครงการ

จากการศึกษาการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองปีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

1. การประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ้านคลองปีก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ผลการประเมินโดยรวมและรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดเรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านผลผลิตของโครงการ ด้านบริบทของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ และด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ

2. การประเมินด้านบริบทของโครงการ ผลการประเมินพบว่า มีความสอดคล้องอยู่ในระดับ มาก เรียงลำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความเหมาะสมของกิจกรรมของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ และ ความสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด/โรงเรียน

3. การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีความเพียงพอเหมาะสม อยู่ในระดับ มากเรียงสำดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ความเหมาะสมของสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ความเหมาะสมของงบประมาณ ความพร้อมของบุคลากร และ ความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการ

4. การประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมาก

5. การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ผลการประเมินพบว่ามีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับ คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ กิจกรรมพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ กิจกรรมถั่วงอกคอนโด กิจกรรมเพาะเห็ด กิจกรรมสมุนไพรใกล้ตัวและกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ

6.ผลการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กำหนดไว้ โดยมีผลการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด โดยได้คะแนนรวม 88.60 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน และเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของประเด็นการประเมินทั้ง 4 ด้าน พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมินเช่นเดียวกัน โดยผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดของการประเมินทั้ง 4 ด้าน จำนวน 13 ตัวชี้วัด พบว่า ผ่านเกณฑ์

การประเมินทั้ง 13 ตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความเหมาะสมและเป็นไปได้ของวัตถุประสงค์ของโครงการ ด้านกระบวนการขั้นตอนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ความรู้ความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 9 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความจำเป็นของโครงการ ความเหมาะสมของกิจกรรม ความสอดคล้องกับนโยบาย ต้นสังกัด / โรงเรียน ความพร้อมของบุคลากร ความเหมาะสมของวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ ความเหมาะสมของงบประมาณ ความเหมาะสมด้านการบริหารจัดการ ด้านกระบวนการดำเนินงานพัฒนา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง และ ผลการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

โพสต์โดย เจตน์ : [12 เม.ย. 2561 เวลา 16:44 น.]
อ่าน [1305] ไอพี : 171.6.233.105
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ