ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล

หนองตาแต้ม

ผู้วิจัย นางสาวบุญตา ยิ้มน้อย

ปีการศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและความต้องการของครูในการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายใน โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล)สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 และ 4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 1 คน และครูผู้สอนจำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามความต้องการในการนิเทศภายในสถานศึกษา 2) แบบประเมินความสอดคล้องเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายใน 3) แบบสอบถามการใช้รูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 ตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพของคณะกรรมการมาตรฐานการประเมินทางการศึกษา การวิจัยครั้งนี้เป็นแบบการทดลอง ทดสอบหนึ่งกลุ่ม (One Group Posttest Only Design) การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เอกสาร การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง การหาค่าร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย พบว่า

1) ผู้บริหาร ครูผู้สอนมากกว่าร้อยละ 80 ต้องการให้มีการนิเทศภายใน ประกอบด้วย ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ด้านการพัฒนาหลักสูตร และด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

2) รูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่พัฒนาประกอบด้วย

1. ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง ประกอบด้วย การจัดทำแผนงานโครงการรองรับการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน วางแผนร่วมกับครูก่อนให้ความช่วยเหลือ การมีส่วนร่วมในการวางแผนที่จะสรุปผลการตรวจสอบความช่วยเหลือ การประชุมผลการวิเคราะห์ผลการช่วยเหลือร่วมกับครู การประชุมสรุปและวิเคราะห์ กระบวนการช่วยเหลือครูทุกขั้นตอน ประกอบด้วยการพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการแสวงหาความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ เพื่อวิเคราะห์จุดเด่น-จุดด้อยของกระบวนการช่วยเหลือ

2. ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม ประกอบด้วย การสร้างวินัยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในทีมงาน การกำหนดปัญหาและเป้าหมายของ การแก้ปัญหาร่วมกันของทีมงาน การวางแผนและดำเนินงานตามแผนแก้ปัญหาของทีมงาน และการสร้างแรงจูงใจ การเสริมแรงและสร้างขวัญกำลังใจ

3. ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ ประกอบด้วย การสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาครูด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาความสามารถในการสอนโดยใช้เทคนิควิธีสอนแบบต่างๆ การจัดกิจกรรมแบบสัมมนาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู

4. ด้านการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การวางแผนดำเนินการใช้หลักสูตร การดำเนินการบริหารหลักสูตร การนิเทศ ติดตามประเมินผลการใช้ การสรุปผลการดำเนินการบริหารจัดการหลักสูตรของสถานศึกษา และการปรับปรุง พัฒนากระบวนการบริหารจัดการหลักสูตร

5. ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ประกอบด้วย การกำหนดปัญหาหรือเป้าหมายการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การกำหนดวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน หรือวิธีหาคำตอบ หรือวิธีการแก้ไขปัญหา หรือพัฒนางาน การรวบรวมข้อมูลตามวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลวิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน และการสรุปผลและเขียนรายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

3) ผลการทดลองใช้รูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 ด้านความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมาก ด้านความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และด้านความถูกต้องอยู่ในระดับมาก

4) รูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยกระบวนการนิเทศ ดังนี้ ขั้นที่ 1 การให้ความรู้ก่อนนิเทศ ขั้นที่ 2 การดำเนินการนิเทศ ขั้นที่ 3 การประชุมหลังการนิเทศและขั้นที่ 4 การประเมินผลการนิเทศ รูปแบบการนิเทศ 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองตาแต้ม(ราชประชานุกูล) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาแต้ม ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ 1) ด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ครูโดยตรง 2) ด้านการพัฒนาทักษะการทำงานกลุ่ม 3) ด้านการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ 4) ด้านการพัฒนาหลักสูตร และ 5) ด้านการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน

คำสำคัญ : รูปแบบ / รูปแบบการนิเทศภายใน 4.0 เพื่อยกระดับคุณภาพการประกันภายในสถานศึกษา

โพสต์โดย btm : [25 มี.ค. 2561 เวลา 08:07 น.]
อ่าน [1262] ไอพี : 171.4.46.152
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ