ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน JEPICA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ชื่องานวิจัย การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน JEPICA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผู้วิจัย นายจำลอง สองเมือง

ปีที่ศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน JEPICA Model เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 2) เพื่อออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน JEPICA Model เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน JEPICA Model เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน JEPICA Model เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 37 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย รูปแบบการจัดการเรียนการสอน JEPICA Model เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ JEPICA Model แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณแบบทดสอบวัดทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอน JEPICA Model การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) สถิติทีแบบไม่เป็นอิสระ(t-test dependent) และการวิเคราะห์เนื้อหา(Content analysis)

ผลของการวิจัยพบว่า

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สภาพปัจจุบันพบว่านักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณาญาณต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ไม่สามารถนำทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาไปใช้ในการแสวงหาความรู้ การจัดการเรียนการสอนยังยึดครูเป็นศูนย์กลาง มุ่งสอนเนื้อหาวิชาเป็นหลัก ใช้เทคนิควิธีสอนที่ไม่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณาญาณ ครูส่วนใหญ่เน้นการบรรยายความรู้เพื่อให้นักเรียนเกิดความจำ ไม่เน้นการทดลอง ไม่ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล

ความต้องการรูปแบบการเรียนการสอน สำหรับการสอนวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมความสามารถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณาญาณ พบว่าครูมีความจำเป็นและความต้องการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการสอนคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณหลายด้าน ได้แก่ รูปแบบและนวัตกรรมที่ใช้สอนเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ความรู้และวิธีการสอนคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณที่ถูกต้อง ต้องการแนวการสอนวิทยาศาสตร์ที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ต้องการวิธีสอนที่เร้าใจในการเรียน การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติแบบกลุ่ม ทำให้นักเรียนสามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเอง

ตอนที่ 2 ผลการการออกแบบและพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามรถด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี สาระสำคัญ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยออกแบบและพัฒนาขึ้นมีชื่อว่า JEPICA Model ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนการสอนจำนวน 7 ขั้นตอนคือขั้นที่ 1 ร่วมสนุก(Join =J) ขั้นที่ 2 เสนอตัวอย่าง(Example=E) ขั้นที่ 3 สอน(Pedagogy=P) ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ(Implement= I) ขั้นที่ 5 สรุป(Conclude=C) ขั้นที่ 6 นำไปใช้(Apply=A) ค่ามีประสิทธิภาพ (E1/E2) ของรูปแบบการสอนโดยภาพรวมเท่ากับ 86.83/88.83 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80

ตอนที่ 3 ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอน JEPICA Model เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านทักษะกระบวนทางวิทยาศาสตร์และการการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01

ตอนที่ 4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอน JEPICA Model เพื่อส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62

โพสต์โดย จำลอง สองเมือง : [21 มี.ค. 2561 เวลา 20:40 น.]
อ่าน [1271] ไอพี : 171.7.235.187
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ