ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• ประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด สำนักงานเขตพื้น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานการประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา แบ่งการประเมินออกเป็น ๔ ด้านคือ ด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิต

2 ด้าน คือด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องได้แก่ ความพึงพอใจของนักเรียน ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษา และความพึงพอใจของครูผู้รับผิดชอบโครงการ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ CIPP Model ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน ๖๒ คน เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสอบถามประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติค่าเฉลี่ย () ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

ผลการประเมินพบว่า

๑. การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

บ้านตากแดด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด เรียงลำดับดังนี้ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านบริบท ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของโครงการ

๒. การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(= 4.82) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการ (= 4.94) การสนับสนุนจากชุมชนและหน่วยงานภายนอก (=4.94) มีความเหมาะสมและเพียงพอ ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ กล้วย(=4.94) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ความเหมาะสมของคณะกรรมการฯ ดำเนินโครงการ (=4.88) วัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการดำเนินโครงการโรงเรียนจัดหาอย่างเพียงพอ (=4.88) ครูผู้รับผิดชอบโครงการมีความรู้ ความสามารถ ความสนใจ ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอ (=4.81) ความชัดเจนของงบประมาณ ที่ใช้สำหรับดำเนินโครงการ (=4.81 )ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับกิจกรรมฐานการเรียนรู้ข้าวไร่ดอกข่า (=4.81)

๓. การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด ด้านบริบท โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมากที่สุด(= 4.79) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า มีแหล่งเรียนรู้และฐานกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลให้เกิดการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์และ ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (=4.94) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับโครงการ (=4.88 ) กิจกรรมและการดำเนินงานของโครงการมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ (=4.88 ) วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความต้องการของนักเรียน ครู ผู้ปกครองและชุมชน (=4.81 ) ความต้องการจำเป็นในการจัดทำโครงการ (=4.81 )

๔. การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

บ้านตากแดด ด้านกระบวนการในการดำเนินโครงการ โดยภาพรวมมีอยู่ในระดับมากที่สุด(= 4.64) เมื่อพิจารณาในแต่ละรายข้อพบว่า รูปแบบการจัดกิจกรรมภาคปฏิบัติโดยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเองอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ (=4.92 ) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ รูปแบบการจัดกิจกรรมในโครงการช่วยให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ (=4.90 ) การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมตามโครงการพอเพียงและต่อเนื่อง(=4.88 )คณะทำงานโครงการร่วมกันทำงานเป็นทีม(=4.86)การติดตามโครงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม(=4.82)

๕. การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

บ้านตากแดด ด้านผลผลิต

๕.1 ด้านผลผลิตการดำเนินโครงการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบว่า

อนุรักษ์วิถีชีวิตชุมชนและทรัพยากรท้องถิ่น (=4.83 )มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาคือ ความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมในทุกภาคส่วน (=4.80 ) รู้จักหน้าที่ของตนเองในการทำกิจกรรมฐานกิจกรรมการเรียนรู้ (=4.71 ) เวลาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมในแต่ละฐานกิจกรรมการเรียนรู้ (=4.69) มีการวางแผนกิจกรรม กำหนดวันเวลาสถานที่ (=4.69)

๕.๒ การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน

บ้านตากแดด ด้านผลผลิตการดำเนินโครงการ ด้านความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง พบว่า นักเรียนสามารถนำความรู้และทักษะในการทำกิจกรรมของโครงการในฐานกิจกรรมการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน(=4.96) ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการและฐานกิจกรรมการเรียนรู้และเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม(=4.96) มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมานักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน การดำเนินโครงการในฐานกิจกรรมการเรียนรู้(=4.92) ความเหมาะสมของเวลา-สถานที่ในการจัดโครงการและฐานกิจกรรมการเรียนรู้ (=4.92) อนุรักษ์วัฒนธรรมและทรัพยากรของท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม (=4.92)การใช้ทรัพยากรคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ (=4.92) ความพึงพอใจต่อโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (=4.92) โรงเรียนนำผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรมตามโครงการมาสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆของโรงเรียน (=4.88)นำความรู้ในฐานกิจกรรมการเรียนรู้มาประกอบอาชีพและรายได้ระหว่างเรียน (=4.88)

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำผลการประเมินไปใช้

จากผลการประเมิน พบว่า การประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก สามารถนำผลการวิจัยไปปรับใช้และสรุปเป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

๑ โรงเรียนควรกำหนดนโยบายเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชัดเจนและต่อเนื่อง

๒ ผู้บริหารต้องสร้างการมีส่วนร่วมและพัฒนารูปแบบการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องให้หน่วยงานรับรู้การทำงานของสถานศึกษาทราบความต้องการของพื้นที่ สร้างความหลากหลายของกิจกรรม

๓. ควรเพิ่มวิทยากรผู้ให้ความรู้ให้มากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ปราชญ์ชาวบ้านในสาขาอื่นๆเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ที่หลากหลายโรงเรียนควรปลูกฝัง สร้างความตระหนักให้กับนักเรียนเกี่ยวกับการมีวินัยในการใช้จ่าย เช่น การออมทรัพย์ การทำบัญชีรายรับ รายจ่าย เป็นต้น

4. ควรนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดกิจกรรมและเข้ามาให้นักเรียนมีความ

สนใจกิจกรรมเพิ่มมากขึ้นขณะทำกิจกรรม

๕. ควรพัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและหน่วยงานภายนอก

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินครั้งต่อไป

๑. การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด นั้น จำเป็นที่โรงเรียนควรวางแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ มีการนิเทศ กำกับ ติดตามอย่างใกล้ชิด โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมมือกัน

๒. การดำเนินกิจกรรม ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานให้เกิดความเข้าใจ และดำเนินตามแผนที่วางไว้ โดยประสานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ร่วมกิจกรรมอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ ด้วยความรับผิดชอบ

๓. ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ฯ ผู้ปกครอง ครูผู้รับผิดชอบ และนักเรียน จัดกิจกรรมและให้การสนับสนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด อย่างต่อเนื่อง

๔. การประเมินติดตามผลการดำเนินงานทุกกิจกรรม ในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านตากแดด จะต้องมีการประเมินกิจกรรม ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ เมื่อและสิ้นสุดกิจกรรม โดยผู้ดำเนินกิจกรรมทุกฝ่ายจะต้องมี

ส่วนร่วมในการติดตามผล และประเมินผล

โพสต์โดย จั๊ก : [21 มี.ค. 2561 เวลา 20:34 น.]
อ่าน [1204] ไอพี : 223.24.175.6
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ