ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยกา

ผู้รายงาน : ดารานี อุดชา

บทคัดย่อ

การศึกษาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา สังคมศึกษา 6 (ส23104) โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการสอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้(5Es)

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง

เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา สังคมศึกษา 6 (ส23104) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80

2) หาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา สังคมศึกษา 6 (ส23104) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู 3) เปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการสอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา สังคมศึกษา 6 (ส23104) 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการสอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา สังคมศึกษา 6 (ส23104) และ 5) ศึกษาระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการสอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา สังคมศึกษา 6 (ส23104)

ในการศึกษาครั้งนี้ ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 389 คน 10 ห้องเรียน เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 จำนวน 40 คน การศึกษาในครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental research) โดยทำการทดลองกับนักเรียนเพียงกลุ่มเดียวและมีการสอบก่อนเรียน-หลังเรียน

(One group pretest – posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา สังคมศึกษา 6 (ส23104) โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการสอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) จำนวน 8 แผน และแบบฝึกทักษะการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา สังคมศึกษา 6 (ส23104) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 8 เล่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.87 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.89 และแบบสอบถามวัดระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการสอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) จำนวน 20 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น 0.91 สำหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดัชนีประสิทธิผลและการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ใช้การทดสอบที (Dependent Sample

t-test)

ผลการศึกษา พบว่า

1. แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา

สังคมศึกษา 6 (ส23104) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู มีประสิทธิภาพ 86.03/85.42 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

2. แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา

สังคมศึกษา 6 (ส23104) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร

จังหวัดหนองบัวลำภู มีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.8059 แสดงให้เห็นว่า แบบฝึกทักษะการเรียนรู้

ชุดนี้ส่งผลให้นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.59

3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการสอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา สังคมศึกษา 6 (ส23104) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ หลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการสอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนแตกต่างจากก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

5. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการเรียนรู้ร่วมกับการสอนรูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) หน่วยการเรียนรู้ เรื่อง เยือนถิ่นอเมริกาเหนือ รายวิชา สังคมศึกษา 6 (ส23104) ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ดารานี : [14 มี.ค. 2561 เวลา 13:12 น.]
อ่าน [1047] ไอพี : 180.180.216.59
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ