ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) เทศบาลเมืองคลองแห อำเภ

ผลงาน การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑

(อนุบาลอัจฉริยะ) เทศบาลเมืองคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ผู้วิจัย นางสาวชุติมา บิญรัตน์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) 2) เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) 3) เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ใช้ในการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 123 คน กลุ่มที่ 2 ใช้ในการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จำนวน 25 คน และกลุ่มที่ 3 ใช้ในการสนทนากลุ่ม จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะที่ 1 คือ แบบสอบถามเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสภาพและปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระยะที่ 2 คือ แบบสอบถามการยอมรับและความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามคู่มือดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ และระยะที่ 3 ประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ดำเนินประเมินความสามารถของผู้เรียน เครื่องมือที่ใช้ดำเนินการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามคู่มือดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้เทคนิคการสนทนากลุ่ม

ผลการวิจัย พบว่า

1. ในระยะที่ 1 การดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย โดยการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง และจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ปัญหาการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเทศบาล ๑ (อนุบาลอัจฉริยะ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และจัดให้มีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษามีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง

2. ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลการยอมรับและความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามคู่มือไปสู่การปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

3.1 ผลการประเมินความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน ระดับปฐมวัยมีพัฒนาการของผู้เรียนอยู่ในระดับดีทั้งรายด้านและในภาพรวม ส่วนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีสมรรถนะด้านการสื่อสารสูงสุด และมีสมรรถนะด้านการแก้ปัญหาต่ำสุด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีสมรรถนะด้านการใช้ทักษะชีวิตสูงสุด และมีสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีต่ำสุด

3.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 92.69 ค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานเท่ากับ 4.82 มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม ส่วนมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 94.51 ค่าเฉลี่ยตามมาตรฐานเท่ากับ 4.94 มีคุณภาพระดับดีเยี่ยม ผลการรับรองคุณภาพการศึกษา ได้มาตรฐานคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3.3 ความพึงพอใจต่อการดำเนินการตามคู่มือดำเนินงานระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยแนวทางการประเมินรายมาตรฐานมีความชัดเจนเข้าใจง่าย มีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ในระดับมาก และรูปแบบคู่มือการดำเนินงานมีความน่าสนใจ น่าอ่าน มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดอยู่ในระดับมาก

3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สรุปได้ว่า ก่อนการเริ่มดำเนินการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษายังมีความพร้อมด้านต่างๆ น้อยมาก ยังไม่มีแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา โรงเรียนจึงได้ประชุมชี้แจงกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน และได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนได้มีการจัดระบบการบริหารและการจัดการสารสนเทศที่เป็นระบบ มีการกระจายอำนาจในการทำงาน มีผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยพิจารณาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ โรงเรียนได้มีการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาครอบคลุมมาตรฐานทั้งทางด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิต แล้วนำไปเขียนเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ ก่อนรายงานต่อต้นสังกัด โรงเรียนได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องโดยการนำผลการประเมินมาวิเคราะห์ทั้งด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ และปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับส่งผลให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาต่างมีความพึงพอใจและชื่นชม เนื่องจากทุกคนได้มีโอกาสแสดงบทบาทตามหน้าที่ของตน

โพสต์โดย ทัดระพี : [14 มี.ค. 2561 เวลา 10:39 น.]
อ่าน [1242] ไอพี : 118.173.190.150
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ