ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ระดับป

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ระดับประถมศึกษา

ผู้รายงาน นายมณฑล ก่องขันธ์

หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา

ปีที่พิมพ์ 2560

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 1

สว่างวิทยา มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อดำเนินงานประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ เกี่ยวกับ ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ของโครงการกับนโยบายของเทศบาลเมืองหนองคาย นโยบายโรงเรียน หลักสูตรการเรียนการสอน และความต้องการจำเป็นของโรงเรียน 2) เพื่อดำเนินงานประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ เกี่ยวกับความเหมาะสมเพียงพอของโครงการหลัก 3 โครงการเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน

การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง 3) เพื่อดำเนินงานประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงานตามโครงการ เกี่ยวกับความร่วมมือของคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง ปฏิทินการปฏิบัติงาน บทบาทหน้าที่ ขั้นตอน จุดเด่น จุดด้อย การนิเทศติดตามผลและสิ่งที่ต้องแก้ไขในการดำเนินงาน 4) เพื่อดำเนินงานประเมินผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความสะอาด และด้านความประหยัด 5) ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน ซึ่งมีโครงการหลัก ได้แก่ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการอนามัยโรงเรียนและพัฒนาสภาพแวดล้อม และโครงการรณรงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ได้ใช้กรอบแนวคิดในการดำเนินงานตามหลักการประเมินผลโครงการตามแบบ CIPP Model โดยประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2560 ของโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา จำแนกเป็น นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 650 คน สุ่มตัวอย่างได้ จำนวน 242 คน ครู จำนวน 30 คน สุ่มตัวอย่างได้ 28 คน และผู้ปกครอง จำนวน 650 คน สุ่มตัวอย่างได้ จำนวน 242 คน โดยใช้ตารางสำเร็จรูป ของ R.V. Krejcie กับ D.W. Morgan เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 5 ฉบับ โดยผ่านผู้เชี่ยวชาญ มีเกณฑ์การประเมินเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียน

เทศบาล 1 สว่างวิทยา

1. ผลการดำเนินงานประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการ พบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการหลักทุกโครงการกับนโยบายของเทศบาลเมืองหนองคาย นโยบายโรงเรียน หลักสูตรการจัดการเรียนการสอน ความต้องการและความจำเป็นของโรงเรียน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด ( x̄ = 4.58)

2. ผลการดำเนินงานประเมินปัจจัยเบื้องต้นด้านความเหมาะสมและพอเพียงเกี่ยวกับวิทยากร งบประมาณ ระยะเวลา สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ความรู้ความสามารถของคณะทำงาน การสนับสนุนของฝ่ายบริหารโรงเรียน ผู้ปกครอง แต่ละโครงการหลัก พบว่า ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาพรวม พบว่า มีความเหมาะสมพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกรายการ(x̄= 3.99) ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการอนามัยโรงเรียนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมมีความเหมาะสมพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกรายการ ( x̄ = 4.01) ปัจจัยเบื้องต้นของโครงการรณรงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในภาพรวมมีความเหมาะสมพอเพียงอยู่ในระดับมากทุกรายการ (x̄ = 4.01)

3. ผลการดำเนินงานประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พบว่า กระบวนการดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก ( x̄ = 4.25) กระบวนการดำเนินงานตามโครงการอนามัยโรงเรียนและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมมีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก (x̄ = 4.20) กระบวนการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในภาพรวม พบว่า มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปฏิบัติมาก ( x̄ = 4.35)

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน พบว่า นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความมีวินัยของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.48) นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านความสะอาดของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.45) นักเรียนมีการปฏิบัติเกี่ยวกับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการประหยัดของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.52)

5. ความพึงพอใจของผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 สว่างวิทยา ในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.24)

โพสต์โดย มณฑล ก่องขันธ์ : [16 ก.พ. 2561 เวลา 14:27 น.]
อ่าน [1310] ไอพี : 223.206.245.219
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ