ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการสอน PAP โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

รูปแบบการสอน PAP โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคุณลักษณะจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

Project based teaching model using affective domain principle to promote English communicative skills and public mind in tourism for students in pratomsuksa 5

ปรียาภรณ์ ศรีพิมพ์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนารูปแบบการสอน PAP โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคุณลักษณะจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษาสภาพการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคุณลักษณะจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (2) เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน PAP โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคุณลักษณะจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (3) เพื่อทดลองใช้รูปแบบการสอน PAP โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคุณลักษณะจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ (4) เพื่อประเมินผลและรับรองรูปแบบการสอน PAP โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคุณลักษณะจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างในชั้นเรียนคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purpose Sampling) จำนวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 11 แผน 19 ชั่วโมง แบบฝึกทักษะ 5 เล่ม แบบทดสอบวัดทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และแบบประเมินคุณลักษณะจิตอาสา การเก็บรวบรวมข้อมูล จากการสอบถามความคิดเห็นของรูปแบบการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัย จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูล จากการสอบถามและแบบประเมิน สถิติที่ใช้ ความเรียง, ร้อยละ, , S.D., การวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยพบว่า

1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานจากแหล่งข้อมูลเอกสารสำคัญคือ แนวคิดในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน แนวความคิดของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ด้วยโครงงาน แนวคิดและทฤษฎีในการสร้างเสริมจิตพิสัย

2. ผลการพัฒนารูปแบบการสอน PAP โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคุณลักษณะจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่พัฒนาขึ้นซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบหลัก มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก

3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการสอน PAP โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคุณลักษณะจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

3.1 คุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาขึ้น ผลการประเมินคุณภาพภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.0, S.D.= 0.33)

3.2 ผลทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษสามารถอธิบายได้ดังนี้

ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานทั้ง 4 ทักษะ คือ ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่านและทักษะการเขียน มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นทุกทักษะ ซึ่งผลต่างของค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่ละด้านระหว่างร้อยละ 13.80 – 19.50 ทักษะการเขียนมีค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยสูงที่สุดโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยร้อยละ 19.50 ส่วนทักษะการอ่าน มีค่าผลต่างของค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดโดยมีผลต่างของค่าเฉลี่ยร้อยละ 13.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายบุคคล พบว่านักเรียนมีการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

3.3 คุณลักษณะจิตอาสาด้านการท่องเที่ยวสามารถอธิบายได้ดังนี้

ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาของนักเรียนหลังการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานโดยครูประเมิน ทั้ง 5 โครงงาน พบว่า ระดับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสา อยู่ในระดับดี เพื่อพิจารณารายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ข้อ 1.1 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.38 รองลงมา คือ ข้อ 2.1 เท่ากับ 2.96 และต่ำที่สุด คือ ข้อ 1.2 มีค่าเฉลี่ย 2.67 พบว่านักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

4. ประเมินผลและรับรองรูปแบบการสอน PAP โดยใช้โครงงานเป็นฐานตามหลักการพัฒนาจิตพิสัยเพื่อส่งเสริมทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและคุณลักษณะจิตอาสาด้านการท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.64, S.D. = 0.22)

คำสำคัญ: (1) โครงงาน (2) ทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (3) คุณลักษณะจิตอาสา

Abstract

This study aims to develop teaching model PAP using affective domain principle to promote English communicative skills and public mind in tourism for students in pratomsuksa 5 following these objectives; (1) to examine learning context of project based learning on affective domain principle to promote English communicative skills and public mind in tourism for students in pratomsuksa 5 (2) to develop teaching model PAP using affective domain principle to promote English communicative skills and public mind in tourism for students in pratomsuksa 5 (3) to try out teaching model PAP of project based learning on affective domain principle to promote English communicative skills and public mind in tourism for students in pratomsuksa 5 and (4) to evaluate and to certify teaching model PAP of project based learning on affective domain principle to promote English communicative skills and public mind in tourism for students in pratomsuksa 5.

The study samples were 40 students in pratomsuksa 5/1 by purposive sampling technique. The study tools included 6 project based lesson plans for 18 hours and listening skill, speaking skill, reading skill and writing skill tests. Data collecting was conducted by oral interviewing questionnaire. As a result from experts evaluating, data analyzing, questioning, evaluation forms and statistic applying, the data was showed by descriptive statistic.

The finding was showed that;

1. The result of important documents are model teaching, communicative skills, project - based learning and affective domain principle.

2. The result of teaching model developing PAP using affective domain principle to promote English communicative skills and public mind in tourism for students in pratomsuksa 5 included 3 procedures stages was high level.

3. The result of teaching model PAP trying out of project based learning on affective domain principle to promote English communicative skills and public mind in tourism for students in pratomsuksa 5 could be describe in 2 attributes below,

3.1 The quality of lesson plans was high ( = 4.0, S.D.= 0.33).

3.2 English communicative skills finding

English communicative skills of the students who participated in project based learning activity covered listening skill, speaking skill, reading skill and writing skill extended to higher average in every skills. Besides, the difference of an average rose up in each aspect between 13.80 – 19.50 percent. English communicative skills extended to the highest from the difference of an average at 19.50 percent. However, in the aspect of writing skill showed the lowest difference of an average at 13.80 percent. For individual finding, student’s communicative skill climbed up and supported the hypothesis.

3.3 Public mind in tourism finding

Public mind in tourism evaluation of the students who participated in project based learning activity in 5 different projects indicated good level of service volunteer attribute. Considering in each items revealed the highest average at item 1.1 at 3.38 The next rank was item 2.1 at 2.96 and the lowest one was item 1.2 at 2.67 The study found that student’s public mind reached up according to the hypothesis.

4. Evaluation and Certification was highest.

Key Words: (1) project (2) English communicative skills (3) service volunteer attribute

โพสต์โดย ปูนา : [3 ก.พ. 2561 เวลา 14:58 น.]
อ่าน [1421] ไอพี : 180.183.235.214
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ