ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การสร้างชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ฉ ช เพื่อช่วยแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ ฉ และ ช ของนักเรียนระด

การสร้างชุดแบบฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ฉ ช เพื่อช่วยแก้ปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ ฉ และ ช ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

1. เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ฉ ช สำหรับนักเรียน

2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ฉ ช ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย ระหว่างก่อนใช้และหลังใช้ชุดฝึก

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 32 คน

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 โรงเรียนอนุบาลบ้านด่านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 6 คน มีปัญหาในด้านการอ่านออกเสียง ฉ ช ที่ไม่ถูกต้อง

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย

ตัวแปรตาม คือ ทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ฉ ช ของนักเรียน

ตัวแปรต้น คือ ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ฉ ช จำนวน 5 ชุด

เครื่องมือหรือนวัตกรรมที่ใช้แก้ปัญหา นำกลุ่มเด็กที่มีปัญหาการออกเสียงพยัญชนะ ฉ ช มาฝึกทักษะการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องใช้แบบทดสอบการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ฉ ช และครูเป็นผู้ให้คำแนะนำ นวัตกรรม ชุดที่ 1 ฝึกออกเสียงทีละพยางค์

ชุดที่ 2 ฝึกออกเสียงทีละกลุ่มคำ

ชุดที่ 3 ฝึกออกเสียงเป็นประโยค

ชุดที่ 4 ฝึกออกเสียงเป็นร้อยแก้ว

ชุดที่ 5 ฝึกออกเสียงเป็นร้อยกรอง

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง หมายถึง แบบปฏิบัติการฝึกทักษะการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ฉ และ ช จำนวน 5 ชุด ที่ใช้ฝึกทักษะทางภาษาด้านการอ่านออกเสียงอย่างถูกต้อง ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การอ่านเป็นพยางค์ อ่านเป็นกลุ่มคำ อ่านเป็นประโยค อ่านบทร้อยแก้ว และอ่านบทร้อยกรอง

ทักษะการอ่านออกเสียง ฉ ช หมายถึง คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบการอ่านคำที่มีตัวอักษร ฉ และ ช โดยครูกำหนดคำให้อ่าน และให้คะแนนการอ่าน ถ้าอ่านถูกต้องได้ 1 คะแนน อ่านผิดได้ 0 คะแนน

สรุปผลการวิจัย

1) ผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียงพยัญชนะ ฉ ช และการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง

1.1 ชุดฝึกที่สร้างขึ้นแบ่งเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย

- ชุดฝึกการออกเสียงเป็นพยางค์ โดยครูเป็นผู้กำหนดพยางค์ที่ใช้คำ ฉ ช เป็นตัวสะกด ให้

นักเรียน จำนวน 30 คำ วิธีฝึกให้นักเรียนออกเสียงที่ละพยางค์ การให้คะแนนคือ อ่านถูกได้ 1 คะแนน อ่านผิดได้ 0 คะแนน แล้วครูเป็นผู้บันทึกผล

- ชุดฝึกออกเสียงเป็นกลุ่มคำ โดยครูเป็นผู้กำหนดคำที่ใช้คำ ฉ ช เป็นตัวสะกด ให้นักเรียน

จำนวน 30 คำ วิธีฝึกให้นักเรียนออกเสียงที่ละกลุ่มคำ การให้คะแนนคือ อ่านถูกได้ 1 คะแนน อ่านผิดได้ 0 คะแนน แล้วครูเป็นผู้บันทึกผล

- ชุดฝึกออกเสียงเป็นประโยค โดยครูเป็นผู้กำหนดประโยคที่ใช้คำ ฉ ช ในประโยค

ให้นักเรียนจำนวน 10 คำใน 1 ประโยค โดยมีทั้งหมด 10 ประโยคและมีคำที่มีพยัญชนะ ฉ ช ประกอบอยู่ในประโยค การให้คะแนนคือ อ่านถูกได้ 1 คะแนน อ่านผิดได้ 0 คะแนนแล้วครูเป็นผู้บันทึกผล - ชุดฝึกออกเสียงเป็นร้อยกรองโดยครูเป็นผู้กำหนดบทร้อยแก้วที่ใช้คำ ฉ ช เป็นตัวสะกด ให้นักเรียน จำนวน 20 คำ ใน 1 เรื่อง และจะมีคำที่มีพยัญชนะ ฉ ช ประกอบอยู่ การให้คะแนนคือ ถ้าอ่านถูกทั้งหมดจะได้ 5 คะแนน หากอ่านผิดบ้างคะแนนจะลดหลั่นตามความเหมาะสม แล้วครูเป็นผู้บันทึกผล

- ชุดฝึกออกเสียงเป็นร้อยกรองโดยครูเป็นผู้กำหนดบทร้อยกรองที่ใช้คำ ฉ ช เป็นตัวสะกด

ให้นักเรียนจำนวน 30 คำ ใน 2 บท และจะมีคำที่มีพยัญชนะ ฉ ช ประกอบอยู่ การให้คะแนนคือ ถ้าอ่านถูกทั้งหมดจะได้ 5 คะแนน หากอ่านผิดบ้างคะแนนจะลดหลั่นตามความเหมาะสม แล้วครูเป็นผู้บันทึกผล

1.2 ผลการหาประสิทธิภาพ จากการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 70/70 ได้ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.83 / 81.67

2) ผลการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงเพื่อพัฒนาการอ่านออกเสียง ฉ ช พบว่านักเรียนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 6 คน มีทักษะการอ่านออกเสียงหลังการใช้ชุดฝึกสูงกว่าก่อนใช้ชุดฝึกทุกคน

ข้อเสนอแนะ

1) ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้

1.1 ถ้าครูต้องการนำชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปใช้ในการฝึกนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านออกเสียง ฉ ช ครูต้องมีการควบคุมการฝึกของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ และต้องคอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

1.2 ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และผู้ที่เกี่ยวข้องควรให้ความสนใจสนับสนุนในการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ฉ ช ให้แพร่หลายมากขึ้น

2) ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรสร้างชุดฝึกทักษะการออกเสียงพยัญชนะ ฉ ช สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาใน

การออกเสียงพยัญชนะ ฉ ช ที่ไม่ถูกต้องในชั้นอื่นๆ

2.2 ควรนำวิธีการสร้างชุดฝึกไปใช้กับวิชาอื่น ๆ ชั้นอื่น ๆ กับเด็กที่มีปัญหาในการ

ออกเสียงพยัญชนะอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง

โพสต์โดย ยูร์ : [12 ม.ค. 2561 เวลา 18:41 น.]
อ่าน [1385] ไอพี : 171.97.75.42
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ