ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง อำเภอพาน จังหวัดเชีย

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ผู้รายงาน นายมานพ เลี่ยมสุวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

ปีการศึกษา 2559

รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และเพื่อประเมินด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิตของการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ประชากรที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วย ครูผู้สอน จำนวน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 39 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) จำนวน 2 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

1. ผลการดำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ปีการศึกษา 2559 ทั้ง 5 กิจกรรม คือการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ สรุปได้ ดังนี้

1.1 ผลการดำเนินการด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2559 นักเรียนโรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง ได้รับการสำรวจโดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนและเก็บข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกการออกเยี่ยมบ้านตามเครื่องมือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.2 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยนักเรียนประเมินตนเอง โดยรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน พบว่า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.3 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยครูประจำชั้น โดยรวมนักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน พบว่า ชั้นอนุบาล 1 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นอนุบาล 2 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.4 ผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียนโดยผู้ปกครองนักเรียนประเมินโดยรวมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน พบว่า ชั้นอนุบาล 1 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นอนุบาล 2 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกลุ่มปกติ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.5 ผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์นักเรียน โดยรวมนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อพิจารณาเป็นรายชั้นเรียน พบว่า ชั้นอนุบาล 1 เป็นกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นอนุบาล 2 เป็นกลุ่มปานกลาง (ปกติ)จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เป็นกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกลุ่มปานกลาง (ปกติ) จำนวน 5 คน คิดเป็น ร้อยละ 100

1.6 ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.7 ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.8 ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติจำนนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.9 ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.10 ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.11 ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.12 ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.13 ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.14 ผลการคัดกรองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการคุ้มครอง ด้านยาเสพติด ด้านเพศ ด้านความปลอดภัย เป็นนักเรียนกลุ่มปกติ จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.15 ผลการดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนที่โรงเรียนดำเนินการ มีดังนี้ การจัดกิจกรรมโฮมรูม จำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 39 คน คิดเป็นร้อยละ100 การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 2 ครั้ง จำนวนผู้ปกครองเข้าร่วม 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การจัดกิจกรรมเสริมทักษะการดำรงชีวิต กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงการพิเศษต่างๆ ประกอบด้วยกิจกรรมแนะแนว จำนวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี จำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ จำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 16 คน คิดเป็นร้อยละ 41.03 การนำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา จำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมจากผู้นำศาสนา จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียนตำบลม่วงคำ จำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.16 ผลการดำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่โรงเรียนดำเนินการ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้นักเรียนเพื่อป้องกันสารเสพติด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2 ครั้ง จำนวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100 การจัดกิจกรรมซ่อมเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนนักเรียนร่วมกิจกรรม 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100

1.17 ผลการดำเนินกิจกรรมการส่งต่อนักเรียนที่โรงเรียนได้ดำเนินการ มี ดังนี้ การส่งต่อนักเรียนที่เจ็บป่วย จำนวนนักเรียน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.56 การส่งต่อนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุ จำนวนนักเรียน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 7.69

2. การประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนบ้านสันต้นผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผู้รายงานได้สรุปผล ดังนี้

2.1 ด้านสภาวะแวดล้อม พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( = 4.34 , = 0.67) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความรู้ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 , = 0.51)เป็นอันดับแรก รองลงมาคือวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับนโยบายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53 , = 0.64) และอันดับสุดท้ายคือ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายสนับสนุนให้ครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 3.87 , = 0.83) ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

2.2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( = 4.27, =0.76) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่า ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความสำคัญโครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ( = 4.60 , = 0.51) เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ บุคลากร ในโรงเรียนให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานและมีการกำหนดติดตามผลอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก( = 4.40 , = 0.74) และอันดับสุดท้ายคือ งบประมาณที่ได้รับจากโรงเรียนเพียงพอและเหมาะสมมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก ( = 3.93 , = 0.80) ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ ทุกข้อ

2.3 ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( = 4.42 , = 0.64) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า มีกระบวนการในการทำงานอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.60 , =0.57) เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอตามขั้นตอน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดีมากที่สุด ( = 4.52 , = 0.62) และอันดับสุดท้ายคือ มีการมอบหมายงาน/สั่งงานตรงตามสายงาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.31 , = 0.60) ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

2.4 ด้านผลผลิต พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ( = 4.43, = 0.65) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ พบว่าผู้บริหารครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ภาคภูมิใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.58, = 0.64) เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.57 , = 0.58) และอันดับสุดท้ายคือ การดำเนินงานโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุตามจุดประสงค์ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( = 4.32 , = 0.68) ตามลำดับ และผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

โพสต์โดย เศษฝุ่น : [5 ม.ค. 2561 เวลา 07:54 น.]
อ่าน [1303] ไอพี : 171.4.241.127
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ