ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เ

เรื่องที่วิจัย : การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

ผู้ประเมิน : นางสาวเหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์

ปีที่วิจัย : 2559

การประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 ครั้งนี้ เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธประเมินตามรูปแบบจำลองซิป(CIPP Model) 4 ด้าน ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product)

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการ ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการเปิดตารางการประมาณค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างใช้ตาราง Krejcie และ Morgan จำนวน 426 คน เป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ภาษา ผ่านการทดสอบโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาช (Cronbach) ฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .92 ด้านบริบทมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .89 ด้านปัจจัยนำเข้ามีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83 ฉบับที่ 2 ด้านกระบวนการ มีค่าความเชื่อมั่น .96 ด้านกายภาพ มีค่าความเชื่อมั่น .88 ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต มีค่าความเชื่อมั่น .76 ด้านการเรียนการสอน มีค่าความเชื่อมั่น .90 ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ มีค่าความเชื่อมั่น .80 ด้านการบริหารจัดการ มีค่าความเชื่อมั่น .82 ฉบับที่ 3 ด้านผลผลิต มีค่าความเชื่อมั่น .92 วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการ ด้านบริบท (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านบริบท (Context) มีค่าเฉลี่ยสูงสุด อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด จำแนกตามรายด้าน พบว่า ด้านบริบท (Context) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 4 ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดโครงการโรงเรียน วิถีพุทธ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 1 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้กำหนดหลักการเหตุผลสอดคล้องกันกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 5 โรงเรียนได้นำหลักไตรสิกขาเป็นฐานในการกำหนดหลักการ อยู่ในระดับมาก ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 11 การจัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ข้อ 9 โรงเรียนได้ชี้แจงเป้าหมายในการจัดกิจกรรมของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธให้คณะครูทราบ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 4 โรงเรียนได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเหมาะสมและเพียงพอ อยู่ในระดับมาก

2. ผลการประเมินโครงการ ด้านกระบวนการ (Process) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านกายภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 2 สถานศึกษามีการประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 8 สถานศึกษามีการตรวจตรานักเรียนไม่ให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติดทุกชนิด อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 9 สถานศึกษามีการปรับปรุงสถานที่เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือข้อ 1 สถานศึกษาจัดฝึกอบรมนักเรียน จัดกิจกรรมนักเรียนเกิดพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่กินเป็น อยู่เป็น ดูเป็น ฟังเป็น หรือการดำรงชีวิตในประจำวันรู้จักเลือกปฏิบัติในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 7 สถานศึกษาส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือข้อ 8 สถานศึกษาติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการเรียนการสอน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 5 ครูจัดกิจกรรมบริหารจิต กำหนดสติก่อนเรียน ก่อนการแข่งขันกีฬาและก่อนนอนอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 2 สถานศึกษาส่งเสริมให้มีการนำหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 4 ครูจัดบรรยากาศขณะเรียนรู้ให้ทุกฝ่ายมีความสุขสร้างบรรยากาศการกระตือรือร้น จูงใจ ท้าทายให้อยากรู้สนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านบรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 1 ผู้บริหารมีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรมลด ละเลิกอบายมุข ถือศีล5 และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมีพรหมวิหารธรรม 4 มีความเป็นกัลยาณมิตร มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความเจริญงอกงามทางปัญญาและเข้าใจการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 7 นักเรียนมีศีล 5ในการดำรงชีวิตมีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา แต่งกายสะอาดและเรียบร้อย ดำรงชีวิตที่เกื้อกูลต่อสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 10 นักเรียนมีความศรัทธาเข้าใจในพระรัตนตรัยรู้เท่าทันและแก้ไขปัญหาชีวิต ทำงานด้วนสติปัญญารู้บาป-บุญ/คุณ-โทษ/ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 4 สถานศึกษาร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด ชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 1 สถานศึกษามีการวางแผนในการวางวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนพัฒนาสถานศึกษาที่มีจุดเน้นการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 5 สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่ บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อยู่ในระดับมากที่สุด

3. ผลการประเมินโครงการ ด้านผลผลิต (Product) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 14 ครูมีการนำหลักธรรมมาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ข้อ 19 มีการส่งเสริมให้นักเรียนนำหลักธรรมไปปฏิบัติที่บ้านและในชีวิตประจำวัน อยู่ในระดับมากที่สุด และมีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ข้อ 24 ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนธรรมะกับพระอย่างสม่ำเสมอ อยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ่Jinda : [12 ธ.ค. 2560 เวลา 15:13 น.]
อ่าน [1418] ไอพี : 202.143.180.237
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ