ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รูปแบบการบริหารบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รูปแบบการบริหารบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน

อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4

ผู้วิจัย : บุญสม ยานะธรรม

ปีที่รายงาน : 2560

…………………………………………………………………………................................................

การวิจัยและพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวรินและเพื่อทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ การวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการของการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู จำนวน 11 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับผู้แทนครูและผู้บริหารในฐานะเลขานุการ) และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 11 คน รวมประชากร 30 คน โรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย ขั้นตอนที่ 2 พัฒนารูปแบบการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ประชุมกลุ่มสนทนา (Focus Group) ผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวริน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 55 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา ด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการวัดผล จำนวน 5 คน ขั้นตอนที่ 4 ทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครู จำนวน 11 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน (ไม่นับผู้แทนครูและผู้บริหารในฐานะเลขานุการ) และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 11 คน รวมประชากร 30 คน โรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์

ผลการวิจัย พบว่า

1. ผลสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองนักเรียน โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นพื้นฐานรายด้าน พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านอาคารสถานที่ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือด้านกลุ่มเพื่อน

2. ผลรูปแบบการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ มีองค์ประกอบหลัก 3 องค์ประกอบ คือ 1) ด้านการบริหารจัดการ 2) ด้านการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ 3) ด้านการจัดการเรียนรู้

3. ผลการนำเสนอรูปแบบพบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตรงกับรูปแบบและประเมินความเหมาะสมความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากที่สุด

4. ผลทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนบ้านหัวริน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมทางกายภาพอยู่ในระดับมากที่สุดและด้านการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด

โพสต์โดย ิboonsom : [11 ธ.ค. 2560 เวลา 19:29 น.]
อ่าน [1242] ไอพี : 27.145.28.126
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ