ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเสอน เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาละวัฒนธร

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

วิชาสังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนขุขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ผู้รายงาน นางทิพย์วรรณ บุญสม

ตำแหน่ง ครู วิทยาฐานะ ครูชำนาญการ

สังกัด โรงเรียนขุขันธ์ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28

ปีที่ศึกษา 2560

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมาย (1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนและ (4) เพื่อวัดความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการจัดกิจกรรรม การเรียนรู้ด้วยชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนขุขันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จำนวนนักเรียน 39 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simpie Random Sampling) ด้วยการจับสลากห้องเรียน 1 ห้อง จาก 6 ห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้ได้แก่ ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.35 ถึง 0.83 มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.91 และแบบสอบถามวัดความพึ่งพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐานและ t-test (Dependent Samples)

ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.51/81.20 ซึ่งถือว่าได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด

2. ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 เรื่องเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7431 แสดงว่า นักเรียนมีคะแนนความก้าวหน้า ในการเรียนสูงขึ้น 0.7431 หรือคิดเป็นร้อยละ 74.31

3. นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น จากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 เรื่อง แผนที่และเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก

โดยสรุปชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 เรื่อง เครื่องมือ ทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสม นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับมาก ดั้งนั้น ครูผู้สอนสามารถ นำชุดการสอนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส21101 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปประยุกต์ใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นให้มีประสิทธิภาพต่อไปได้

โพสต์โดย ครูเม : [19 ก.ย. 2560 เวลา 08:33 น.]
อ่าน [1375] ไอพี : 202.143.138.99
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ