ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิททยาคาร)

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) จำนวน 4 ด้าน คือ ความเหมาะสมด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินงาน และผลผลิตของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน จำนวน 12 ด้าน คือ ความมีวินัย ความรับผิดชอบ ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความมีสติและความละเอียดรอบคอบ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ ความสุภาพความสามัคคี ความประหยัด ความกตัญญู ความมีจิตสาธารณะต่อส่วนรวมและการพึงตนเอง และการประเมินคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ กลุ่มเป้าหมายคือ ครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดทางกระเบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) จำนวนทั้งสิ้น 72 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการเป็นแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นมาตราส่วน 5 ระดับ แบ่งออกเป็น 2 ฉบับ ฉบับแรกเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อความเหมาะสมด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า และกระบวนการดำเนินโครงการ มีความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ0.97ฉบับที่สอง เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครองที่มีต่อผลผลิตของโครงการ มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.97วิเคราะห์ข้อมูลโดย ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. บริบทของโครการมีความเหมาะสม ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก(ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5ข้อ และระดับมาก 8ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากัน 3ข้อคือ ข้อ 3 โครงการมีความเหมาะสมและมีความจำเป็นในการแก้ปัญหาข้อ 6 หลักการและเหตุผลของโครงการมีความสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันข้อ 12ผู้มีส่วนเกี่ยวของมีส่วนเกี่ยวข้องในการกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการดำเนินโครงการคือข้อ 1โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมได้อย่างชัดเจนและ ข้อ 7 วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจนสอดคล้องกับวิธีดำเนินการ

2. ปัจจัยของโครงการมีความเหมาะสมในภาพรวมแสดงว่าปัจจัยนำเข้าของโครงการมีความเหมาะสมในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.21) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อและระดับมาก 8 ข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมี 3 ข้อ คือ ข้อ 3 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการมีความเหมาะสมข้อ 6 บุคลากรในการดำเนินโครงการ มีจำนวนเพียงพอและข้อ 12 มีอาคารสถานที่ในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

3. กระบวนการดำเนินงานตามโครงการมีความเหมาะสมภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.22 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.15)เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ คือ ข้อ 3 มีการให้ความรู้ ประชุมชี้แจง สื่อสารประชาสัมพันธ์ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้อง ให้เข้าใจวิธีดำเนินการและข้อ 6 กิจกรรมในโครงการช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ของโครงการรองลงมา 2 ข้อ คือ ข้อ 1 มีการนำแผนการดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติและ ข้อ 2 มีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการดำเนินโครงการ

4. ผลิตผลของโครงการเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.29 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.19) เมื่อพิจารณาพบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด 2 ด้าน คือด้านความขยัน และด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.70 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.45)และระดับมาก 10 ด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านพึ่งตนเอง (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.51) รองลงมา คือ ด้านความประหยัด (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.37 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.48) ส่วนด้านที่มีค่าน้อยที่สุด คือ ด้านความซื่อสัตย์ (มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.49)

โพสต์โดย เอ๋ : [3 ก.ย. 2560 เวลา 19:12 น.]
อ่าน [1320] ไอพี : 101.109.24.50
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ