ค้นหาทุกอย่างในเว็บครูบ้านนอก :
ชุมชนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน แหล่งความรู้สำหรับครู นักเรียน ข่าวการศึกษา ห้องสมุดความรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และความรู้ทั่วไป เผยแพร่ผลงานวิชาการ ที่นี่


ค้นหากระทู้
ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
 
• การประเมินโครงการพัฒนาความสามารถการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนใน โครงการการจัดหลักสูต

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

โครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP ของ โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์ซึ่งเป็นโครงการที่ผ่านการประเมินด้าน ความพร้อมในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษ และ เป้าประสงค์ของโครงการ คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนได้ร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามโครงการดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้จึง ได้จัดทำโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP ขึ้น และเพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ดำเนินการประเมินโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP ขึ้น โดยการประเมินโครงการครั้งนี้อาศัยรูปแบบการประเมินโครงการของ ดาเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม (Danial L. Stufflebeam) หรือแบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) โดยมีจุดมุ่งหมายของการประเมินประกอบด้วย

1. เพื่อประเมินความเหมาะสมของสภาวะแวดล้อมของโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์

2. เพื่อประเมินความพร้อมของปัจจัย เบื้องต้นในการดำเนินงานของโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์

3. เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการดำเนินงานของโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์

4. เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม : MEP โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์

สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาความสามารถการใชภาษาอังกฤษสื่อสารของนักเรียนใน โครงการการจัดหลักสูตรมินิอิงลิชโปรแกรม MEP โรงเรียนเทศบาล ๒ ชำนาญอนุเคราะห์ ไดดังนี้

1. ผลการประเมินบริบทของโครงการซึ่งมี 1 ตัวชี้วัด คือ ความเหมาะสมของสภาวะ แวดลอมพบวาอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมินเมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ความเหมาะสมกับความตองการของนักเรียนมีความเหมาะสมเปนอันดับ 1 สวนรายการที่มี ความเหมาะสมเปนอันดับสุดทายคือชวงเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมและเพียงพอ

2. ผลการประเมินปจจัยนําเขาของโครงการซึ่งมี 1 วชี้วัดคือความพรอมของปจจัยใน การดําเนินงานตามโครงการ พบวา อยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน เมื่อพิจารณาแตละ รายการ พบวา ความพรอมของครูผูรับผิดชอบแตละกิจกรรมมีความพรอมเปนอันดับ 1 สวนรายการที่มีพรอมเปนอันดับสุดทาย คือ ผูมีสวนไดสวนเสียใหการสนับสนุนเปนอันดับสุดทาย

3. การประเมินกระบวนการของโครงการพบวาอยูในระดับมากซึ่งผานเกณฑการ ประเมินทั้ง 7 ตัวชี้วัด คือ

3.1 ขั้นเตรียมการดําเนินการตามโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา วัตถุประสงคของกิจกรรมมีความสอดคลองกับ วัตถุประสงคของโครงการมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปน อันดับสุดทายคือมีแหลงเรียนรูเพียงพอ

3.2 ขั้นการดําเนินกิจกรรม Multi Skill Record มีผลการประเมินโดยรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา แรงจูงใจใหรวมกิจกรรมมีความเหมาะสมมากที่สุด เปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีแหลงเรียนรูเพียงพอ

3.3 ขั้นการดําเนินกิจกรรม General English Proficiency Test มีผลการ ประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา กิจกรรมสงเสริมความสามารถ ในการใชภาษาอังกฤษมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับ สุดทาย คือ เวลาในการทําแบบทดสอบ

3.4 ขั้นดําเนินกิจกรรม Cultural & English Camp มีผลการประเมินโดย รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวาเรียนรูในบริบทของความเปนไทยผสมผสาน ความเปนสากลมีความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับ สุดทาย คือมีการดําเนิงานตามโครงการทุกกิจกรรม

3.5 ขั้นดําเนินกิจกรรมAcademic Enrichment Course มีผลการ ประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีทักษะการจัดการและ แกปญหามีความเหมาะสมมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีการดําเนินงานตามโครงการทุกกิจกรรม

3.6 ขั้นดําเนินงานจัดกิจกรรม Open House มีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนภาษา และวัฒนธรรมมีความเหมาะสมเปนอันดับ1 และรายการที่มีความเหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีกิจกรรมทัศนศึกษา

3.7 ขั้นประเมินผล และรายงานผลโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมากและผานเกณฑการประเมินเชนกัน เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีการนําผลการ ประเมินไปปรับและพัฒนาใหกาวหนความเหมาะสมมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความ เหมาะสมเปนอันดับสุดทาย คือ มีเครื่องมือการประเมินแตละกิจกรรม

4. ผลการประเมินผลผลิตของโครงการพบวาอยูในระดับมากซึ่งผานเกณฑการประเมิน ทั้ง 6 ตัวชี้วัด คือ

4.1 ผลการปฏิบัติงานของครูในโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับ มากที่สุด เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ครูมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานของโครงการ มีผลการปฏิบัติมากเปนอันดับ 1 และรายการที่มีผลการปฏิบัติเปนอันดับสุดทาย คือ ครูมีบทบาทใน การติดตามกํากับ ดูแลกระบวนการทํางานของนักเรียน

4.2 ความพึงพอใจของครูที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา ไดรับความสะดวกในการเขารวมกิจกรรมเปนความพึง พอใจมากที่สุดอันดับ 1 และรายการที่เปนความพึงพอใจอันดับสุดทาย คือ ขั้นตอนกิจกรรมใน โครงการเปนไปตามกําหนด

.4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดยรวมอยูใน ระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการ พบวา มีโอกาสไดใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพิ่มขึ้นเปน ความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่เปนความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย คือ ผูปกครองใหความสําคัญ และใหการสนับสนุนมากขึ้น

4.4 ความพึงพอใจของผูมีสวนไดสวนเสียที่มีตอโครงการมีผลการประเมินโดย รวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละรายการพบวามีการรายงานความกาวหนาของโครงการอยาง ตอเนื่องเปนความพึงพอใจมากที่สุดเปนอันดับ 1 และรายการที่มีความพึงพอใจเปนอันดับสุดทาย คือ โครงการมีการวางแผนตามกิจกรรมที่วางไว

5. ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษของนักเรียนมีผลการสอบโดยรวมผานเกณฑ กําหนด เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการสนทนา (Conversation) มีผลการสอบมากที่สุด และดานที่มีผลการสอบต่ำที่สุดคือดานไวยากรณ (Grammar) และเมื่อพิจารณาในแตละระดับ ชั้นพบวานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการสอบมากที่สุด 3 มีและ ะดับชั้นที่มีผลการสอบต่ำที่สุด คือ ระดับชั้นอนุบาล

6. ผลการสัมภาษณการใชภาษาอังกฤษสื่อสารมีผลการสัมภาษณโดยรวมผานเกณฑ กําหนด เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการออกเสียง (Pronunciation) มีผลการสัมภาษณมาก ที่สุดและดานที่มีผลการสัมภาษณต่ำที่สุด คือ ดานความคลองแคลว(Fluency) ซึ่งไมผานเกณฑ และ เมื่อพิจารณาในแตละระดับชั้น พบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีผลการสัมภาษณ มากที่สุด คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และระดับชั้นที่มีผลการสัมภาษณที่สุด คือ ระดับชั้นอนุบาล

โพสต์โดย วัลลดา ตินอาสา : [2 ก.ย. 2560 เวลา 20:18 น.]
อ่าน [1304] ไอพี : 58.9.140.112
หากข้อความนี้ไม่เหมาะสม คลิก คลิกปุ่มนี้ หากเห็นว่าข้อความนี้ไม่เหมาะสม
 
 

โปรดอ่านกฎกติกาก่อนแสดงความเห็น
1. ข้อความของท่านจะขึ้นแสดงโดยอัตโนมัติทันทีที่ได้รับข้อมูล
2.
ห้ามโพสต์ ข้อความยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทางสังคม ข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายและเสื่อมเสียต่อบุคคลที่สาม, เบอร์โทรศัพท์,
รูปภาพที่ไม่เหมาะสมต่อเยาวชนหรือภาพลามกอนาจาร หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
ขอให้ผู้ตั้งกระทู้รับผิดชอบตัวเอง
และรับผิดชอบต่อสังคม ถ้ารูปภาพ หรือข้อความใดส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทีมงานพร้อมจะส่งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่
เพื่อตามจับตัวผู้กระทำผิดต่อไป

3.
สมาชิกที่โพสต์สิ่งเหล่านี้ อาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมายจากผู้เสียหายได้
4. ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
5. ทุกความคิดเห็นเป็นข้อความที่ทางผู้เยี่ยมชมเข้ามาร่วมตั้งกระทู้ในเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์ kroobannok.com ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
6. ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบกระทู้ที่ไม่เหมาะสมได้ทันที โดยไม่ต้องมีการชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความเห็นนั้นทั้งสิ้น

7. หากพบเห็นรูปภาพ หรือข้อความที่ไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งมาที่อีเมล์ kornkham@hotmail.com เพื่อทำการลบออกจากระบบต่อไป


 ** พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐**

ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากเราประสบปัญหา
มีผู้โพสต์ข้อความที่หมิ่นเหม่และไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
ครูบ้านนอกดอทคอมจึงขอความร่วมมือสมาชิก
กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็นครับ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

 

Advertisement

รายการหลัก

หน้าแรก
ข่าว/บทความ
สมุดเยี่ยม
กระดานสนทนา
เว็บลิงค์
ผู้จัดทำเว็บครูบ้านนอก
ข้อมูลบุคคล
ภาพกิจกรรม
ผู้สนับสนุน

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ
คุณครูต้องรู้ไว้
รวมแบบฟอร์มต่างๆ

เว็บน่าสนใจ

เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
เครื่องมือวิทยาศาสตร์
Antivirus
เกมส์
แหล่งรวมเกมส์

แหล่งรวมเกมส์
สพป.มุกดาหาร เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ มากมาย
เกมส์ รวมเกมส์สนุกๆ คลายเครียด

เกมส์ รวมเกมส์ เกมส์แข่งรถ เกมส์ต่อสู้ เกมส์ภาษา เกมส์วางระเบิด เกมส์แต่งตัว เกมส์ท่องเที่ยว เกมส์หมากฮอส เกมส์ผจญภัย เกมส์เต้น เกมส์รถ เกมส์ดนตรี เกมส์ขายของ เกมส์ฝึกสมอง เกมส์เด็กๆ เกมส์ปลูกผัก เกมส์การ์ด เกมส์จับผิดภาพ เกมส์ตลก เกมส์ตัดผม เกมส์ก้านกล้วย เกมส์ทําอาหาร เกมส์เลี้ยงสัตว์ เกมส์ผี เกมส์จับคู่ เกมส์กีฬา เกมส์เศรษฐี เกมส์ฝึกทักษะ เกมส์วางแผน เกมส์จีบหนุ่ม เกมส์มาริโอ เกมส์ระบายสี เกมส์จีบสาว เกมส์เบ็นเท็น เกมส์ยิง เกมส์ยาน เกมส์สร้างเมือง เกมส์มันส์ๆ เกมส์แต่งบ้าน เกมส์ความรู้
      kroobannok.com

© 2000-2020 Kroobannok.com  
All rights reserved.


Design by : kroobannok.com


ครูบ้านนอกดอทคอม
การจัดอันดับของ Truehits Web Directory

วิธีนำแบนเนอร์ของครูบ้านนอก.คอมไปแปะในเว็บท่าน บันทึกภาพแบนเนอร์นี้และลิงค์มาที่เราครับ (มีแบนเนอร์ 2 แบบ)
 

ครูบ้านนอกดอทคอม เว็บไซต์ของครูตัวเล็กๆ คนหนึ่ง ที่หวังเพียง ใช้เป็นช่องทางในการสื่อสาร แลกเปลี่ยน เพิ่มพูนความรู้ และให้ข่าวสาร ที่ทันสมัยต่อเหตุการณ์แก่คุณครู ผู้ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อความเจริญงอกงามในปัญญา และเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ

เว็บนี้ถือกำเนิดเมื่อ 5 มกราคม 2548

Email : kornkham@hotmail.com
Tel : 081-3431047

สนใจสนับสนุนเรา โดยลงโฆษณา
คลิกดูรายละเอียดที่นี่ครับ